fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego IARP

Regulamin nadawania uprawnień architektonicznych

W artykule znajdziesz:

Czym jest regulamin postępowania kwalifikacyjnego IARP?

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej jest dokumentem regulującym proces nadawania uprawnień architektonicznych w Polsce dla następujących rodzajów i zakresu:

  • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • do projektowania bez ograniczeń
  • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
  • do projektowania w ograniczonym zakresie
  • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 
 

Regulamin jest opracowany przez organy samorządu zawodowego IARP na podstawie obowiązujących przepisów regulujących proces budowlany. 

Obowiązujący regulamin stanowi załącznik do uchwały Krajowej Izby Architektów RP nr o-17-V-2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Przed przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia architektoniczne kandydaci powinni zapoznać się z regulaminem, aby sprawdzić czy spełniają wymagania formalne oraz w celu zapoznania się z przebiegiem procesu kwalifikacyjnego.

Co zawiera regulamin postępowania kwalifikacyjnego?

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego określa szczegóły przeprowadzenia procesu kwalifikacyjnego nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Znajdują się tu informacje dotyczące przebiegu dokumentowania odbytej praktyki zawodowej i posiadanego wykształcenia jak również opis procesu egzaminowania kandydatów. 

Regulamin nadawania uprawnień przez IARP określa:

  • organizację postępowania kwalifikacyjnego,
  • zasady postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadania uprawnień budowlanych,
  • zasady i tryb przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane,
  • schemat postępowania kwalifikacyjnego (załącznik nr 1).

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego - pobierz plik

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego IARPPOBIERZ

załącznik nr 1 – Schemat postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej – POBIERZ

Podstawy prawne regulowania postępowania kwalifikacyjnego

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w Polsce jest uchwalony w oparciu o następujące przepisy: 

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (ściągnij PDF)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (ściągnij PDF)

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, zwana dalej „Dyrektywą” (ściągnij PDF)

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (ściągnij PDF)

6. Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (ściągnij PDF)

7. Rozporządzenie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu architekta

 

8. Rozporządzenie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

9. Status Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

10. Regulamin organizacji i trybu działania organów jednostek organizacji samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP z wyłączeniem zjazdów.

Nadawanie uprawnień budowlanych w Polsce

Kto nadaje uprawnienia budowlane w Polsce?

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com