fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej - jak powinno wyglądać?

oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki

W artykule znajdziesz:

Oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej

Miejsce odbywania praktyki zawodowej

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej jest głównym dokumentem wymaganym w procesie kwalifikacyjnym do uzyskania uprawnień budowlanych. Dokument musi podpisać kierownik praktyki, który świadczy o uczestnictwie kandydata występującego o nadanie uprawnień budowlanych w pracach projektowych lub o pełnieniu przez niego funkcji technicznej na budowie. 

Kierownik praktyki podpisując oświadczenie podlega odpowiedzialności zawodowej, a w niektórych przypadkach także odpowiedzialności karnej. Ważne jest więc, aby informacje zawarte w oświadczeniu były prawdziwe.

Oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej jest wymagane na podstawie zapisów w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zgodnie z rozporządzeniem każda praktyka powinna być potwierdzana za jego pomocą.

Oświadczenie wraz ze zbiorczym zestawieniem praktyki obowiązuje od 2014 r. Wcześniej dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej była tak zwana książka praktyki zawodowej. Dokumentowanie praktyki zawodowej w tej formie było znacznie bardziej uciążliwe. Książka musiała być zarejestrowana przez izbę samorządu zawodowego. Praktykę można było rozpocząć dopiero po odebraniu książki z Izby.  Ponadto konieczne było dokumentowanie wszystkich czynności wykonywanych w ramach praktyki w ujęciu tygodniowym. Aktualnie wystarczające jest udokumentowanie praktyki na kilku stronach.

Formularz oświadczenia odbycia praktyki zawodowej

Praktyka na budowie

Formularz oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej stanowi załącznik  nr. 1 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  Aktualny formularz oraz przykładowy wzór wypełnionego oświadczenia znajduje się poniżej.

Dokument podpisuje kierownik praktyki lub patron praktyki zawodowej, posiadający odpowiednie uprawnienia i będący czynnym członkiem samorządu zawodowego.

oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Poza samym oświadczeniem wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami:

  • Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej
  • Decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie dla kierownika lub patrona praktyki
  • Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla kierownika lub patrona praktyki

Wzór oświadczenia

Dopuszcza się inne formy odbywania praktyki niż praca w biurze projektowym czy na budowie.

Wskazówki w jaki sposób uzupełnić oświadczenie

Sprawdź czy poprawnie uzupełniłeś oświadczenie:

  1. Należy sprawdzić kompletność wypełnienia oświadczenia, aby ustrzec się przed wezwaniem komisji do uzupełnienia dokumentów. Warto sprawdzić na oświadczeniu widnieje poprawna data oraz podpis opiekuna.
  2. W przypadku miejsc zaznaczonych gwiazdką (*) należy dokonać odpowiednich skreśleń.
  3. W oświadczeniu należy wpisać specjalność i zakres uprawnień budowlanych, dla osoby starającej się o uprawnienia oraz dla opiekuna praktyki, w następujący sposób:
  • dla kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane – według ustawy Prawo budowlane,
  • dla opiekuna praktyki – zgodnie z zapisem jaki widnieje w decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

Dodatkowe wskazówki dotyczące prawidłowego uzupełnienia oświadczenia

W przypadku odbywania praktyki w kilku miejscach / pod opieką kilku osób, każdy opiekun praktyki wypełnia oddzielnie swoje oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki. Do każdego oświadczenia należy dołączyć oddzielne zbiorcze zestawienie praktyki.

Nie należy zwlekać z wypełnieniem i podpisaniem oświadczenia. W praktyce znane są przypadki, kiedy praktyka zawodowa przepadła mimo faktycznego jej odbycia. Przypadki losowe, choroba lub śmierć opiekuna praktyki zawodowej, konflikty lub spory mogą spowodować trudności w uzyskaniu podpisu w późniejszym terminie.   

oświadczenie praktyka budowlana

Ile czasu trwa praktyka zawodowa?

Czas trwania praktyki zawodowej

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com