fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane

Niewątpliwie każdy egzamin jest sytuacja stresującą. Warto więc przygotować się do niego odpowiednio, by uzyskać zadowalające efekty. Liczy się  przede wszystkim posiadana wiedza i umiejętności. Istotne jest również to, abyśmy dokładnie wiedzieli jak wygląda egzamin, jak jest zorganizowany, ile mamy czasu na dane odpowiedzi. Te praktyczne informacje pozwalają przygotować się psychicznie do całej sytuacji.(szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)
egzamin na uprawnienia budowlane
egzamin na uprawnienia budowlane
Osoby, które ubiegają się o uprawnienia budowlane w każdej specjalności, muszą zdać egzamin pisemny, a następnie egzamin ustny. Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane ma formę testu wyboru. Każde pytanie posiada 3 odpowiedzi i tylko jedna z nich jest prawidłowa.(egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Co zawierają egzaminy pisemne i ustne na uprawnienia budowlane?

Bardzo istotne jest zaznajomienie się z aktami prawnymi, ponieważ ich znajomość jest wymagana na egzaminie pisemnym i ustnym. Są one ogłaszane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na początku każdego roku. jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne Pytania testowe pochodzą z bazy pytań Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Pochodzą one z zakresu ustaw i rozporządzeń, których znajomość jest wymagana na egzaminach w danym roku. W przypadku egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane bez ograniczeń wszystkie specjalności w tym do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi zawierają 90 pytań testowych. 63 pytania to pytania z ustawy Prawa Budowlanego, 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 9 pytań z postępowania administracyjnego.(uprawnienia architektoniczne – egzamin) Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, który dotyczy wszystkich specjalności łącznie do projektowania do kierowania robotami budowlanymi zawiera 60 pytań testowych, w tym 42 pytania z ustawy Prawo Budowlane oraz 12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, a także 6 pytań z postępowania administracyjnego. Egzamin ten trwa 90 minut. Na egzamin warto dobrze się przygotować. Jest to bowiem sprawdzenie naszych kwalifikacji i potwierdzenie czy nadajemy się do tego zawodu. W przygotowaniu pomoże Ci nasz serwis uprawnienia-budowlane.com. Znajdziesz tu wszystkie niezbędne materiały do nauki.

Po co komu egzamin?

Egzamin na uprawnienia budowlane to jeden z najważniejszych elementów uzyskania uprawnionych budowlanych. Według prawa każdy inżynier budownictwa lądowego, hydrotechnicznego, morskiego, elektroenergetyki inżynierii  musi zdać egzamin na uprawnienia budowlane, aby pełnić samodzielne funkcje techniczne. Egzaminy te organizowane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne należące do okręgowej izby inżynierów, takie izby znajdują się w każdym województwie. Zespoły kwalifikacyjne składające się z trzech do pięciu osób i właśnie one są odpowiedzialne za podjęcie decyzji o dopuszczeniu kandydata do egzaminu. Do okręgowej komisji kwalifikacyjnej należy złożyć odpowiednie dokumenty. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Przebieg egzaminu

W komisjach egzaminacyjnych zasiada 3 do 6 osób, które są odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia, w skład zespołu wchodzi przewodniczący komisji lub zastępca, członkowie zespołu, z których dwie osoby posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń obejmujących specjalności, w której chce się zdobyc uprawnienia. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej, testu jednokrotnego wyboru oraz  egzaminu ustnego , który obejmuje sprawdzenie, czy kandydat zna przebieg procesu budowlanego oraz, czy kandydat potrafi praktycznie stosować zdobytą wiedzę. Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane składa się z 30 do 90 pytań testowych, w zależności od uprawnień budowlanych, o które ubiega się kandydat. Należy udzielić co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe i to gwarantuje wynik pozytywny egzaminu, umożliwia kwalifikacje do części ustnej. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane) Podczas egzaminu ustnego po wejściu na salę egzaminacyjną, inżynier losuje zestaw pytań, w którym znajduje się od 5 do 10 pytań wylosowanych. Istotne są tutaj umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa w zakresie specjalizacji uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej. Jedno z tych pytań to typowa wiedza praktyczna, polega na wykonywaniu zadania projektowego albo rozwiązania problemu z zakresu prowadzenia i organizacji budowy. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne) Do każdego egzaminu przygotowywany jest zestaw pytań. Zdający losuje je wybiera. Jest ich od 5 do 10 zależnie od wybranej specjalności. Oczywiście każde pytanie odpowiada ściśle jej zakresowi. Egzamin ten ma na celu sprawdzenie jak kandydat radzi sobie z wykorzystaniem praktycznego zastosowania przepisów prawa. Co więcej, analizuje jak dobrze została przyswojona wiedza techniczna zdobyta podczas praktyki zawodowej. Oczywiście są też pytania związane z wybraną specjalnością i można natrafić też pytanie części praktycznej. Dotyczy ono zazwyczaj rozwiązania jakiegoś problemu podczas kierowania budową, czy rozwiązania zadania projektowego (związanego tylko z dana specjalnością). (egzamin ustny na uprawnienia)

Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane to nie bułka z masłem. Jednak cóż się dziwić, gdy ubiegamy się o tak odpowiedzialny i poparty ogromnym zaufaniem ludzi zawód. Egzaminy odbywają się dwa razy w roku i zawsze składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej. (uprawnienia architektoniczne) Test pisemny weryfikuje jak dobrze orientujemy się w tematach prawa budowlanego czy też ustaw i aktów prawnych (stworzonych na podstawie tych ustaw) odpowiadających zakresowi wybranej przez na specjalności. Pytania tego typu to mniej więcej 70% całego egzaminu. Musimy przygotować się też z zagadnień BHP, ponieważ zajmują one 20% testu. Ostatnie 10% pytań dotyczy przepisów kodeksu administracyjnego. (uprawnienia budowlane) Ile mamy czasu, żeby odpowiedzieć na jedno pytanie? Otóż ogólnie przyjęto 1,5 minuty. Analogicznie więc to ile będzie trwał cały egzamin jest zupełnie zależne od ilości pytań. Osoba przewodnicząca komisji kwalifikacyjnej lub jej zastępca decyduje kiedy zegar rusza i odlicza koniec egzaminu. Na szczęście dla zdających mimo, że są 3 odpowiedzi zawsze tylko jedna z nich jest prawidłowa. Nie ma szans, żebyśmy mogli porozumiewać się pomiędzy miastami odnośnie pytań danego testu, ponieważ termin i godzina jest taka sama dla każdego okręgu. Następnie, jeśli uzyskaliśmy 75% jednoznaczne ze zdaniem, niedługo po tym otrzymujemy termin egzaminu ustnego. (o egzaminie na uprawnienia)

Wykształcenie

Aby uzyskać uprawnienia budowlane należy posiadać odpowiednie wykształcenie zawodowe, jak również odbyć praktykę zawodową oraz przejść proces rekrutacyjny i zdać egzamin państwowy. Egzamin składa się z dwóch części: ustnej pisemnej i pisemnej.
Egzamin na uprawnienia budowlane
Egzamin na uprawnienia budowlane
Ustna część egzaminu na uprawnienia budowlane Egzamin w formie ustnej polega na tym, iż kandydat odpowiada na pytania zadane przez komisję. W skład komisji wchodzi 3 do 5 osób z wykształceniem kierunkowym oraz odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, ewentualnie jeden z członków z wykształceniem prawniczym. (testy uprawnienia architektoniczne) Dla każdego rodzaju specjalności przygotowuje się oddzielne zestawy pytań na podstawie obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Odpowiedzi zdających są oceniane w skali od 0 do 5 punktów za każdą odpowiedź.

Praktyczne wskazówki dotyczące egzaminu ustnego

Czas przygotowania na danie odpowiedzi wynosi około 25 minut, czas egzaminu nie przekracza 60 minut. Egzamin odbywa się w grupach po kilka lub kilkanaście osób. Jeśli wszyscy kandydaci z danej grupy przejdą egzamin, zostają ogłoszone wyniki przez komisję. (uprawnienia architektoniczne – egzamin) Oczywiście członkowie Komisji Kwalifikacyjnej mogą zadawać dodatkowe pytania, które wiążą się z pytaniami z wytypowanego zestawu. Raczej nie pozwala się na czytanie odpowiedzi z kartki, warto mieć przygotowane dodatkowe rysunki do odpowiedzi. Podczas przygotowania odpowiedzi można posługiwać się tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami oraz Euro Kodami, które są dostępne przez Komisję Kwalifikacyjną. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Pytania dla osób ubiegających się o uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi

W tym przypadku zadaje się 10 pytań, w tym cztery pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej,4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, jedno pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa oraz jedno pytanie obejmujące część praktyczną, która polega na wykonywaniu zadania projektowego lub rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy. (testy uprawnienia architektoniczne) Istotnie rodzaj uprawnień oraz grup specjalistycznych jest pierwszym podziałem, którego dokonuje komisja egzaminacyjna względem kandydatów. W związku z tym pytania różnią się w zależności od wybranej specjalności, specjalizacji oraz rodzaju uprawnień. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej (uprawnienia budowlane testy 2020).

Jak wygląda egzamin pisemny?

Ważnym aspektem jest to, że tylko pozytywne zdanie egzaminu pisemnego pozwala na przystąpienie do części ustnej. A jak wygląda egzamin pisemny? Oczywiście kandydaci muszą udzielić pisemnej odpowiedzi na pytania przygotowane przez komisję w formie testu (program na uprawnienia budowlane). Egzamin może być przeprowadzany na przykład na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w wybranej specjalności. Poza tym można zdecydować się na uprawnienia do projektowania w wybranej specjalności lub uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w wybranej specjalności. Wszystko zależy od tego, jakie wykształcenie posiada kandydat oraz jaki zakres praktyki zawodowej zrealizował.

Jak dobierane są pytania na egzamin?

Z pewnością jest to bardzo ciekawe zagadnienie dla każdego kandydata. Otóż komisja przyjmuje zasadę tzw. ilościowego doboru pytań (program egzamin uprawnienia 2019). Osoby, które będą chciały podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane będą mogły spodziewać się 30-38% pytań z zakresu prawa budowlanego oraz wydanych na jego podstawie przepisów. Poza tym 25-30% pytań z zakresu przepisów techniczno-budowlanych oraz 20-30% pytań z zakresu wybranej specjalności uprawnień budowlanych. W dalszym zestawieniu znajduje się 5-10% pytań z zakresu przepisów pokrewnych i 5-10% pytań z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Jak długo trwa egzamin pisemny?

Istotnie czas trwania takiego egzaminu jest ważny. Niektórzy mogą potrzebować nieco więcej czasu na przemyślenie pytań i udzielenie odpowiedzi. Jednak ogólny czas, który przewiduje się na poświęcenie jednemu pytaniu wynosi 1,5 minuty. Natomiast łączny czas trwania egzaminu testowego zależy od wybranego rodzaju i zakresu uprawnień. Bezsprzecznie warto zapoznać się z tym ile czasu będziemy mieli na napisanie testu (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). I tak przy 90 pytaniach przysługuje 135 minut, przy 75 pytaniach 115 minut, przy 60 pytaniach 90 minut. Natomiast na udzielnie odpowiedzi na 45 pytań mamy 70 minut, a na 30 pytań 45 minut.

Jak wygląda egzamin ustny?

Ta część egzaminu może być nieco bardziej stresująca, ponieważ kandydat staje do bezpośredniej rozmowy z egzaminatorami. Godnym uwagi jest fakt, że na samo przygotowani się do egzaminu mamy 25 minut, a jego łączny czas trwa nie dłużej niż 60 minut. Czas trwania egzaminu ustnego jest taki sam bez względu na liczbę pytań (program z aktami na uprawnienia budowlane). Oczywiście pytań może być tutaj od około 5 do 10 w zależności od wybranego zakresu i rodzaju uprawnień. Istotnie trzeba mieć na uwadze to, że pytania na egzaminie ustnym obejmują cały zakres wiedzy związanej z wybraną specjalnością.

Egzamin na uprawnienia budowlane

Należy pamiętać, że uzyskanie uprawnień budowlanych jest możliwe po zdaniu egzaminu państwowego. Składa się on z dwóch części: pisemnej oraz ustnej (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Egzamin pisemny ma formę testu, gdzie prawidłowa jest tylko jednak odpowiedź. Aby uzyskać pozytywny wynik trzeba udzielić przynajmniej 75% prawidłowych odpowiedzi.
Egzamin na uprawnienia budowlane

Zdawalność egzaminu

Oczywiście nie każdy, kto podchodzi do egzaminu na uprawnienia budowlanej uzyska z niego pozytywny wynik. W 2017 roku Okręgowe Izby Inżynierów otrzymały aż 6910 nowych wniosków o nadanie uprawnień. Z kolei łącznie w sesjach wiosennej oraz jesiennej do egzaminu pisemnego przystąpiło 1188 osób. Poprawka z części ustnej dotyczyła aż  1973 kandydatów. Ważnym aspektem jest to, że wlicza się tutaj nie tylko osoby, które nie zdały którejś części egzaminu, ale także wnioskowały o odroczenie terminu egzaminu. Reasumując, do egzaminu pisemnego podeszło 7475 osób, a do ustnego 7826 (program z aktami na uprawnienia budowlane). Z pozytywnego wyniku cieszyło się aż 5922 kandydatów. Z kolei 2500 osobom nie udało się uzyskać uprawnień budowlanych.

Popularność specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Godnym uwagi jest fakt, że ww. specjalność cieszyła się największym zainteresowaniem w 2018 roku. W rzeczonym roku o tę specjalność ubiegało się aż 2681 osób (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). Istotnie, wiele osób wybierało ją również w latach poprzednich.  Z kolei nikt nie zdecydował się na uprawnienia w specjalności wyburzeniowej.

Zdawalność w poszczególnych specjalnościach – statystyki

Z pewnością warto przyjrzeć się także pozostałym specjalnościom na uprawnienia budowlane, które cieszyły się większym lub mniejszym powodzeniem. W 2017 roku na specjalność konstrukcyjno-budowlaną zdecydowało się 2615 osób (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Przyglądając się rokowi 2018 i specjalności instalacyjnej sanitarnej widzimy, że zainteresowanych jej zdawaniem było 1074 osób. Z kolei w roku 2017 na tę samą specjalność zdecydowało się 1254 osoby. Rok 2017 w specjalności sanitarnej cieszył się powodzeniem wśród 1254 kandydatów, a rok później wśród 1074 osób. Z kolei o uprawnienia w specjalności instalacyjnej elektrycznej w roku 2017 starały się 83 osoby, a w roku 2018 – 89 osób. Istotnie wiele osób starało się o specjalność drogową. W 2017 roku było to 609 osób, a w roku 2018 – 641.

Ustawa deregulacyjna

Z pewnością warto wspomnieć tutaj o tzw. ustawie deregulacyjnej. Otóż od momentu jej wprowadzenia wyniki egzaminów ustnych są coraz słabsze. W związku z tym wielu kandydatów kilkakrotnie podchodzi do egzaminu. Rok 2018 to 8685 osób dopuszczonych do egzaminu (uprawnienia budowlane – egzamin). Ostatecznie uprawnienia budowlane przyznano 5758 inżynierom budownictwa. Rachunek jest zatem prostu – prawie 3 tysiące kandydatów nie zdało egzaminu.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com