fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Weryfikacja wykształcenia uprawnienia budowlane

W jaki sposób przebiega proces weryfikacji wykształcenia?

W artykule znajdziesz:

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Wymagane wykształcenie

Złożenie dokumentów o nadanie uprawnień budowlanych wiąże się z koniecznością udokumentowania wymaganego wykształcenia. Dokumentami tymi są:

1. Potwierdzenie wymaganego wyksztalcenia w postaci jednego z poniższych dokumentów:

  • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza;
  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
 
 

2. Suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów*.

 

3. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa*;

* jeśli dotyczy

Wykształcenie wyższe

Kierunek studiów

Weryfikacja wykształcenia wyższego odbywa się na podstawie załącznika 2 do Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Znajduje się tu tabela z wykazem kierunków studiów odpowiednich lub pokrewnych dla danej specjalności.

  • Kierunek odpowiedni to kierunek studiów najbardziej odpowiedni dla danej specjalności. Zakres wiedzy jaką zdobywa student kończąc kierunek odpowiedni wskazuje na jego najlepsze przygotowanie do wystąpienia o uprawnienia budowlane w danej specjalności. Przedmioty wykładane na tym kierunku są tematycznie najbardziej zbliżone do zakresu danej specjalności. W przypadku uprawnień nieograniczonych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi wymagane jest ukończenie studiów na kierunku odpowiednim (poza uprawnieniami kolejowymi w zakresie sterowania ruchem kolejowym).
  • Kierunek pokrewny to kierunek studiów w mniejszym stopniu powiązany z daną specjalnością. Wiedza pozyskana przez studenta na tym kierunku studiów wiąże się z daną specjalnością, jednak w mniejszym stopniu niż na kierunku odpowiednim. Ukończenie kierunku pokrewnego umożliwia zwykle uzyskanie uprawnień w ograniczonym zakresie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. 
 

Zgodność zakresu studiów

Zgodność zakresu kierunku studiów dla danej specjalności jest sprawdzana na podstawie:

  • nazwy kierunku studiów ukończonych przez kandydata poprzez porównanie z kierunkami wymienionymi w załączniku 2 do Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • suplementu do dyplomu lub zaświadczenia o przebiegu studiów, jeśli z dokumentów tych wynika, że nie mniej niż jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS (zgodnie z ustawą o Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce) lub liczbie godzin zajęć obejmowała zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów.
 

Posiadanie wiedzy i umiejętności

Warto zwrócić uwagę na to, że przy niektórych kierunkach studiów wymienionych w załączniku 2 do rozporządzenia, ustawodawca daje adnotację: 

….. umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie …

W praktyce oznacza to, że dany kierunek będzie uznany za odpowiedni lub pokrewny (w zależności od tego w której kolumnie znajduje się zapis), jeśli:

  • nazwa specjalności lub zakres kształcenia określone w ramach kierunku studiów odpowiada zakresowi wiedzy i umiejętności dla danej specjalności uprawnień budowlanych, lub
  • informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo w zaświadczeniu o przebiegu studiów potwierdzają, że program studiów obejmuje zajęcia w tym zakresie.

 

Weryfikacja indywidualna

W pewnych przypadkach weryfikacja wykształcenia wymaga podejścia indywidualnego Komisji Kwalifikacyjnej. 

Jeśli nazwa kierunku studiów ukończonych przez kandydata jest kompatybilna z nazwą zapisaną w załączniku 2 do rozporządzenia, wówczas sytuacja jest oczywista – wykształcenie zostanie uznane za właściweW innym przypadku decyzja zostaje podjęta przez komisję indywidualnie, na podstawie dostarczonych dokumentów. Rozporządzenie nie określa bowiem w jakim zakresie program studiów musi być zgodny. Czy wystarczy zgodność jednego, głównego przedmiotu, czy większość przedmiotów musi być zgodna. W takiej sytuacji istnieje więc ryzyko, że okręgowa komisja kwalifikacyjna może nie uznać wykształcenia za właściwe. 

Średnie wykształcenie

Uprawnienia architektoniczne

W przypadku wykształcenia średniego należy wykazać się posiadaniem tytułu zawodowego technika lub mistrza albo uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika zgodnie z wykazem zawodów związanych z budownictwem, stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Spełnienie takich wymagań jest uznawane za wystarczające do udokumentowania wykształcenia dla danego rodzaju i specjalności uprawnień. 

Weryfikacja indywidualna

W przypadku, gdy wykształcenie kandydata nie spełnia wymagań określonych w załączniku 2 oraz załączniku 3 do Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a jednocześnie jest związane z zakresem specjalności uprawnień budowlanych o jakie występuje kandydat, nie musi to oznaczać ostatecznego zamknięcia drogi do uzyskania uprawnień. Zgodnie z par.4 ust. 6 osoby, które uzyskały wykształcenie przed dniem 25 września 2014 r. mogą zostać dopuszczone do egzaminu na zasadach indywidualnych.  O tej możliwości zdecyduje Komisja Kwalifikacyjna, po złożeniu przez kandydata dokumentów oraz uiszczeniu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. 

Wykształcenie zdobyte za granicą

Wykształcenie, które kandydat zdobył poza granicami Polski podlega weryfikacji na dwa sposoby:

Postępowanie kwalifikacyjne

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne?

kwalifikacja uprawnienia budowlane
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com