fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Weryfikacja odbycia praktyki zawodowej

W jaki sposób komisja kwalifikacyjna weryfikuje prawidłowość odbycia praktyki zawodowej?

weryfikacja dokumentów potwierdzających odbycie praktyki

W artykule znajdziesz:

Weryfikacja dokumentów potwierdzających odbycie praktyki

Jednym z zadań komisji kwalifikacyjnej izby odpowiedniego samorządu zawodowego jest weryfikowanie poprawności dokumentów złożonych przez kandydatów występujących o uprawnienia budowlane. Wśród dokumentów są te, dotyczące praktyki zawodowej – zwykle oświadczenie i zbiorcze zestawienie praktyki.

Na czym polega procedura sprawdzania dokumentów? W jaki sposób wyjaśnianie są wątpliwości? Co budzi szczególną czujność w członkach komisji?

Merytoryczna weryfikacja praktyki zawodowej

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Ważne, aby praktyka zawodowa była odbywana w sposób rzetelny. Każdy kandydat powinien w swoim zakresie zadbać o to, aby pozyskana wiedza dawała mu dobry start do przyszłej, samodzielnej pracy zawodowej. Doświadczenie, które zdobywa wnioskodawca w ramach praktyki powinno być  zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz kompatybilne z zakresem uprawnień o jakie się ubiega.

 

Dokumentowanie praktyki zawodowej polega na złożeniu oświadczenia oraz zbiorczego zestawienia praktyk. Oba dokumenty podpisuje opiekun praktyki zawodowej.

W oświadczeniu zawarte są podstawowe informacje dotyczące kandydata:

 • imię i nazwisko,
 • numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • specjalność oraz rodzaj uprawnień o jakie ubiega się kandydat, oraz
 

oraz opiekuna praktyki:

 • imię i nazwisko,
 • numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • dane dotyczące posiadanych uprawnień budowlanych – specjalność, rodzaj, numer, jednostka wydająca, data wydania,
 • nazwa obiektu lub rodzaj robót budowanych w ramach której odbywana jest praktyka zawodowa oraz pełniona funkcja na danym zadaniu,
 • dane dotyczące członkostwa w izbie samorządu zawodowego.

 

W zestawieniu praktyki zawodowej podaje się podstawowe informacje dotyczące robót budowlanych lub prac projektowych, przy wykonywaniu których uczestniczył praktykant. Do tabeli należy wpisać nazwę zadania lub obiektu wraz z krótką charakterystyką, czas odbywania praktyki, formę praktyki zawodowej, charakter wykonywanych czynności oraz dane opiekuna praktyki. Zbiorcze zestawienie praktyki może ograniczać się tylko do jednej kartki A4.

weryfikacja praktyki zawodowej dokumenty

Oba dokumenty nie dostarczają członkom komisji wystarczającej ilości danych, umożliwiającej stwierdzenie czy praktyka zawodowa przygotowała kandydata w taki sposób, aby mógł on pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Możliwość merytorycznej weryfikacji zakresu praktyki jest ograniczona. Członkowie komisji kwalifikacyjnej muszą opierać się na autorytecie i prawdomówności opiekunów praktyki, którzy również są członkami samorządu zawodowego i którym powinno zależeć na wysokiej jakości wiedzy posiadanej przez młodszych kolegów.

Rola kierownika praktyki w potwierdzeniu doświadczenia kandydata

Opiekun praktyki bezpośrednio czuwa nad jakością praktyki zawodowej, którą zdobywa kandydat do uprawnień budowlanych. To właśnie on jest odpowiedzialny za kontrolę obowiązków i zadań wykonywanych w ramach praktyki. Godząc się na pełnienie funkcji opiekuna praktyki osoba taka bierze na siebie odpowiedzialność za praktyczne przygotowanie kandydata do  samodzielnego pełnienia funkcji technicznej w budownictwie.

Kierownik praktyki lub patron świadczy o prawidłowości przeprowadzenia praktyki zawodowej swoim podpisem na oświadczeniu oraz w zbiorczym zestawieniu praktyk. Należy mieć na uwadze, że opiekun praktyki może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej i karnej w przypadku  potwierdzenia nieprawdziwych informacji.

Członkowie komisji kwalifikującej, weryfikujący dokumenty złożone w ramach ubiegania się o uprawnienia budowlane, muszą polegać na autorytecie opiekuna praktyki. Kwestią kluczową jest tu zaufanie pokładane w kierowniku praktyki, że dokumenty przez niego podpisane są zgodne ze stanem faktycznym. Niemniej jednak są pewne kwestie, które komisje kwalifikacyjne mogą zweryfikować na podstawie złożonych dokumentów.

Komisja kwalifikacyjna może żądać złożenia wyjaśnień lub prosić o uzupełnienie dokumentów złożonych w ramach potwierdzenia praktyki.

komisja kwalifikacyjna weryfikuje praktykę zawodową

Co weryfikuje komisja kwalifikacyjna?

Ogólne sprawdzenie dokumentów

Podstawowe kwestie formalne jakie sprawdza komisja przy weryfikacji dokumentów złożonych w ramach praktyki:

 1. kompletność wypełnienia oświadczenia – komisja sprawdza, czy wszystkie pola zostały poprawnie uzupełnione,
 2. czy w zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej parametry charakterystyczne obiektu zostały uzupełnione odpowiednio do wnioskowanej specjalności, czy podano adres inwestycji, numer pozwolenia na budowę,
 3. czy dokumenty zostały podpisane we wszystkich niezbędnych miejscach,
 4. czy czas praktyki jest wystarczający i kompatybilny z rodzajem uprawnień o jakie ubiega się kandydat,
 5. czy czynności wyszczególnione w ramach odbywania praktyki zawodowej odpowiadają zakresowi uprawnień budowlanych,
 6. jaką funkcję techniczną pełnił kandydat oraz na jakim stanowisku był zatrudniony.

W przypadku, gdy dokumenty są poprawnie wypełnione pod kątem formalnym, czas i zakres praktyki jest prawidłowy, całość jest spójna  to komisja nie ma podstaw do kwestionowania praktyki ze względów merytorycznych.

Dodatkowa weryfikacja odbywanej praktyki

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie komisja kwalifikacyjna może zwrócić się o przedstawienie prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej lub potwierdzenie zakresu robót budowlanych, w których uczestniczyła osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane, do następujących osób / organów:

 • organ administracji architektoniczno-budowlanej;
 • organ nadzoru budowlanego;
 • autor projektu lub inwestor.

Co w przypadku gdy komisja ma wątpliwości?

W przypadki gdy komisja weryfikująca praktykę zawodową ma wątpliwości co do prawidłowości jej udokumentowania, bądź rzetelności odbycia, ma następujące możliwości:

 1. Komisja wnioskuje o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego wg którego prowadzone jest postepowanie kwalifikacyjne komisja może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak pozwolenie na budowę, kopia dziennika budowy, umowa na podstawie której odbywana jest praktyka itd.
 2. Komisja wszczyna postępowanie dowodowe, w celu ustalenia czy praktyka była faktycznie odbywana oraz celem sprawdzenia zakresu i formy odbywania praktyki. W tym przypadku komisja może wezwać wnioskodawcę, opiekuna praktyki, inwestora lub inne osoby które mogą mieć wiedzę w tej kwestii.
 3. W ostatecznych przypadkach komisja ma prawo zgłoszenia poświadczenia nieprawdy przez kandydata lub opiekuna praktyki zawodowej do organów ścigania.

Co według komisji jest szczególnie podejrzane?

Pewne formy dokumentowania praktyki zawodowej mogą budzić szczególne wątpliwości wśród członków komisji kwalifikacyjnej. 

Warto unikać pewnych zachowań oraz sposobu odbywania i dokumentowania praktyki zawodowej, aby nie narazić się na podejrzenia ze strony komisji.

weryfikacja dokumentów potwierdzających praktykę

1. Praktyka odbywana jest w całości podczas studiów

Praktykę zawodową można odbywać już po ukończeniu 3 roku studiów. Teoretycznie więc praktykę w całości można odbyć jeszcze będąc na studiach. Studia na kierunkach technicznych nigdy nie należały do tych najłatwiejszych. Wymagają dużego zaangażowania i poświęcenia wielu godzin na naukę, realizację projektów i innych zadań.  Pogodzenie studiów stacjonarnych z praktyką zawodową, odbywaną w ramach codziennej pracy, jest w zasadzie niemożliwe. Praktyka, która w całości została przeprowadzona podczas studiów może wzbudzić duże wątpliwości komisji kwalifikacyjnej co do jej rzetelnego odbycia. Bardziej prawdopodobna wydaje się praktyka odbywana w ramach zatrudnienia na pół etatu lub praktyka w pełnym etacie, ale wykonywana równolegle ze studiami zaocznymi.

2. Sztuczne wydłużanie czasu wykonywanych zadań

Sztuczne przedłużenie czasu przeznaczonego na wykonanie jednego zadania również nie jest dobrze widziane w oczach komisji kwalifikacyjnej. Zdarza się, że kandydat ubiegający się o uprawnienia budowlane chce wydłużyć czas trwania swojej praktyki stosując tego rodzaju zabiegi. Ma to na celu zebranie minimalnego, wymaganego czasu praktyki zawodowej. Kandydat w tej sytuacji nie stawia na rzetelność i jakość zdobytego doświadczenia, a na szybkim uzyskaniu papierku dokumentującego wiedzę, której prawdopodobnie w tej sytuacji mieć nie będzie. Przykładem może być sporządzenie jednego projektu konstrukcji o niewielkim stopniu skomplikowania przez cały okres trwania praktyki lub praca na stanowisku technicznym na jednym domu jednorodzinnym.

Warto mieć na uwadze, że członkowie komisji kwalifikacyjnej są praktykami, którzy z łatwością są w stanie ocenić ile czasu jest potrzebne na wykonanie danego projektu lub budowę obiektu. W tej sytuacji komisja ma prawo rozpocząć postępowanie dowodowe. W zestawieniu praktyki należy więc wpisywać terminy zgodnie ze stanem faktycznym oraz dokumentami urzędowymi np. dziennikiem budowy.

3. Nietechniczne stanowisko pracy

Przepisy prawa, na podstawie których odbywana jest praktyka zawodowa, nie określają nazw stanowisk na jakich powinien być zatrudniony praktykant. Jasno jednak wskazują, że jego praca ma polegać na bezpośrednim uczestniczeniu w sporządzaniu projektów lub pełnieniu technicznych funkcji na budowie. W przypadku praktyki projektowej kandydat starający się o uprawnienia budowlane zwykle jest zatrudniony na stanowisku asystenta projektanta. Dla praktyki budowlanej odpowiednimi stanowiskami będą inżynier, majster budowy, asystent kierownika budowy lub asystent kierownika robót.

Zdarza się, że kandydaci zatrudnieni są na stanowiskach nietechnicznych, takich jak kosztorysant, pracownik administracyjny czy specjalista. Jednocześnie prace jakie dokumentuje w zestawieniu praktyki zawodowej związane są z wykonywaniem obowiązków technicznych, kompatybilnych z zakresem uprawnień o jakie się stara.

W tej sytuacji komisja  kwalifikacyjna może zażądać dodatkowych wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających praktykę zawodową. Jeśli więc jest to możliwe należy zadbać o wpisanie w umowę stanowiska pracy ściśle związanego z wykonywaną funkcją techniczną na budowie lub w biurze.

4. Praca w ramach wolontariatu lub bezpłatnego stażu

Warto mieć na uwadze, że pewne formy zatrudnienia w ramach odbywania praktyki zawodowej, takie jak patronat, wolontariat czy bezpłatny staż, są bardzo kontrowersyjne w oczach komisji. Dużo bardziej prawdopodobną formą pracy w 8-godzinnym systemie jest ta, za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenia. Wówczas komisja może mieć pewność, że praktykant faktycznie czynnie uczestniczył w wykonywaniu powierzonych mu zadań. Jeśli do tych bezpłatnych form zatrudnienia dodamy jeszcze jedno z zachowań wymienionych w powyższych punktach, to kandydat może być pewny, że zostanie poproszony o złożenie wyjaśnień.

Ile czasu trwa praktyka zawodowa?

Czas trwania praktyki zawodowej

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com