fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia Konstrukcyjno-Budowlane Egzamin Ustny

Jakie pytania pojawią się na egzaminie ustnym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

uprawnienia konstrukcyjno-budowlane egzamin ustny

W artykule znajdziesz:

Egzamin Ustny Konstrukcyjno-Budowlane - jak wygląda?

Egzamin ustny odbywa się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej egzaminu lub w dniach następnych, w zależności od liczby osób dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej statystycznie podchodzi najwięcej osób w porównaniu z innymi specjalnościami, więc egzamin ustny odbywa się w przeciągu kilku tygodni po ogłoszeniu wyników z egzaminu pisemnego.  

Zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na pytania przygotowane przez okręgową komisję kwalifikacyjną w formie zestawu pytań. Okręgowa komisja kwalifikacyjna przygotowuje zestawy pytań dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej indywidualnie dla każdego rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych. Prawidłowość odpowiedzi członkowie Zespołu Egzaminacyjnego oceniają punktowo w skali od 0 – 5 punktów za każde pytanie. Punkty są na koniec sumowane i ich liczba decyduje o tym, czy kandydat otrzyma pozytywny czy negatywny wynik egzaminu. 

Ilość pytań w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień:

Rodzaj i zakres uprawnieńIlość pytańWymagana liczba punktów
uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi10 pytań w tym:
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 4 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
34 na 50 możliwych
uprawnienia bez ograniczeń - odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi8 pytań w tym
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
27 na 40 możliwych
uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi8 pytań w tym
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
27 na 40 możliwych
uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi6 pytań w tym
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
20 na 30 możliwych
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza 6 pytań w tym
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
20 na 30 możliwych

Uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane

Zestawy pytań dla osób, które legitymują się posiadaniem uprawnień budowlanych – ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych innego rodzaju lub w innym zakresie niż posiadane – przygotowuje się indywidualnie, uwzględniając rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych oraz termin ich uzyskania.

Rodzaj i zakres uprawnieńIlość pytańWymagana liczba punktów
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (łącznie)8 pytań w tym:
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
27 na 40 możliwych
do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (rozdzielnie)6 pytań w tym:
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
20 na 30 możliwych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (łącznie)6 pytań w tym:
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy,
20 na 30 możliwych
do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (rozdzielnie)5 pytań w tym:
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
17 na 25 możliwych

Ocena odpowiedzi kandydata:

 • Podczas odpowiedzi ustnej nie wystarczy jedynie czytanie treści aktów prawnych. Ważne jest, aby przedstawić ich omówienie, skomentować je i wyjaśnić ewentualne notatki i szkice przygotowane podczas przygotowań do odpowiedzi. 
 • Aby uzyskać pozytywny wynik w części ustnej egzaminu, konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Ocena stopnia wyczerpania zagadnienia zostaje dokonana przez komisję egzaminacyjną, która ma również prawo zadawać dodatkowe pytania, związane z tematyką wylosowanego zestawu.
 • W czasie przygotowania się kandydat może korzystać z aktów prawnych, Polskich Norm oraz Eurokodów.
 

Dodatkowe informacje o których warto wiedzieć:

 • Egzaminowany musi wylegitymować się dowodem osobistym przed podejściem do egzaminu ustnego,
 • Podczas egzaminu ustnego, osobie egzaminowanej zabrania się porozumiewania z innymi osobami, poza członkami komisji egzaminacyjnej.
 • Osobom egzaminowanym zabrania się korzystania  z urządzeń wyposażonych w pamięć elektroniczną oraz służących do porozumiewania się na odległość (telefony komórkowe, komputery, laptopy, tablety, mikrofony, skanery, słuchawki itp.).

Karta egzaminacyjna

Na wylosowanej karcie egzaminacyjnej kandydat znajdzie pytania, na które odpowie przed komisją egzaminacyjną. Na cały egzamin ustny dla jednego kandydata, niezależnie od rodzaju uprawnień o jakie występuje, przeznaczone jest 60 minut w tym 25 minut na przygotowanie się.

W zależności od rodzaju uprawnień kandydat zostanie poproszony o odpowiedź na:

– 10 pytań – dla uprawnień łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

– 8 pytań – dla uprawnień łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, oraz dla uprawnień odrębnie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. 

– 6 pytań – dla uprawnień odrębnie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Pytania z egzaminów ustnych z poprzednich lat?

Poniżej znajdziesz tylko kilka zestawów egzaminacyjnych z poprzednich lat. 

Pozostałe pytania poznasz kupując segregator Egzamin Ustny – pytania i odpowiedzi. 

Zestaw 46 (do kierowania bez ograniczeń)

 1. Omów odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
 2. Co reguluje Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze?
 3. Wymień w jakich pomieszczeniach należy stosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
 4. Co oznacza geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia?
 5. Izolacja dachu – omów kontrolę jakości.
 6. Co należy zrobić z gruntem przed betonowaniem, w przypadku stwierdzenia przewarstwionego, niejednorodnego gruntu?
 7. Omówić sposób połączenia muru starego z nowym.
 8. Zaproponuj fundament bud. 10-kondygnacyjnego w centrum Warszawy.

Zestaw 16 (do kierowania i projektowania bez ograniczeń)

 1. 5-letnie przeglądy okresowe – czego dotyczą?
 2. Jaki jest maksymalny prześwit  pomiędzy elementami wypełnienia balustrady?
 3. Kiedy konieczne jest przeniesienie praw autorskich?
 4. Podaj definicję remontu.
 5. Omów sposoby wzmocnienia fundamentu. 
 6.  Schody płytowe – narysować schemat statyczny, wykres momentów i zbrojenie/
 7. Jakie są obowiązki właściciela i zarządcy budynku?
 8. Kontrola wykonywania nadproża na budowie – na czym polega?
 9.   Co zawiera strona tytułowa dziennika budowy? Kto wypełnia stronę tytułową dziennika?
 10. Czym są zmiany nieistotne projektu? 

Zestaw 27 (do kierowania i projektowania bez ograniczeń)

 1. Omów badania podłoża gruntowego w zależności od kategorii geotechnicznej.
 2. Szkolenie BHP pracownika – jak pracownik potwierdza zapoznanie się z zasadami PHP?
 3. Omów strefy i klasy ppoż. Podaj sytuacje wyjątkowe.
 4. Urządzenia elektryczne i instalacje – omów wymagania wg ustawy podstawowej BHP.
 5. Podaj odległość między zbiornikami na stacji paliw.
 6. Omów zbieranie obciążeń na nadproże w ścianie murowanej.
 7. Jaka jest minimalna grubość ściany murowanej konstrukcyjnej i od czego zależy?
 8. Omów technologię i kolejność robót wykonywanych metodą podstropową.
 9. Jak wygląda kontrola robót murarskich.
 10. Na czym polega torkretowanie? Omów rodzaje.

Zestaw 66 (do kierowania bez ograniczeń)

 1. Omów magazynowanie materiałów sypkich na placu budowy.
 2. Samodzielne funkcje w budownictwie.
 3. Jaki jest organ wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu terytorialnego.
 4. Jak wygląda wpis do dziennika budowy podczas zmiany kierownika? Kto wykonuje ten wpis?
 5. Scharakteryzuj strop Terriva.
 6. Jakie warunki należy spełnić dla posadowienia budynku podpiwniczonego, projektowanego przy budynku niepodpiwniczonym?
 7. Omówić stropodach odwrócony.
 8. Podczas opadów pojawiło się zawilgocenie ściany piwnicy – omówić przyczyny i sposób naprawy.

Zestaw 12 (do projektowania bez ograniczeń)

 1. Wskaż obowiązki inwestora w procesie budowlanym.
 2. Czym są materiały niebezpieczne?
 3. Definicja sutereny i piwnicy.
 4. Jak uwzględnia się obciążenie ścianami działowymi przesuwnymi?
 5. Omówić drewnianą więźbę jętkową.
 6. Jakie wyróżniamy rodzaje stężeń?
 7. Opisz strop gęstożebrowy.
 8. Zasady projektowania zbiornika żelbetowego.

Zestaw 4 (do kierowania bez ograniczeń)

 1. Czy i kiedy istnieje możliwość zalegalizowania obiektu budowlanego, który nie ma pozwolenia na budowę?
 2. Definicje: użytkownik lokalu, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja gazowa.
 3. Co musi uwzględnić pracodawca przy ocenie ryzyka zawodowego przy pracach transportowych?
 4. Kto i jak określa kategorię geotechniczną obiektu?
 5. Z czego można wykonać kominy?
 6. Sposoby prefabrykowana zbrojenia. Jak łączy się elementy prefabrykowane?
 7. Jak sprawdzić jakość betonu wbudowywanego na budowie?
 8. Co jest niedopuszczalne przy montażu elementów wielkoformatowych?

Zestaw 44 (do kierowania bez ograniczeń)

 1. Jakie są obowiązki inwestora w procesie budowlanym?
 2. Na jakich stanowiskach zatrudnieni są pracownicy służby BHP w zakładzie pracy?
 3. Definicja strefy pożarowej.
 4. Jakie są obowiązki pracodawcy, aby spełnić główne warunki BHP?
 5. Omów sposoby łączenia zbrojenia.
 6. Ściana szczelinowa – omówić technologię prac, zasady BHP, zaplecze.
 7. Pale wiercone – omó.
 8. Tynki trójwarstwowe – omó.

Zestaw 112 (do projektowania bez ograniczeń)

 1. Jakie wymagania ogólne BHP powinny spełniać instalacje i urządzenia elektryczne?
 2. Omów odległości między zbiornikami na stacjach paliw.
 3. Jak pracownik potwierdza zaznajomienie się z przepisami BHP?
 4. Omów badania geotechniczne gruntu w zależności od kategorii geotechnicznej.
 5. Omów wykonywanie otworów w istniejącej ścianie murowanej.
 6. Omów zabezpieczenie głębokich wykopów przed woda gruntową.
 7. Narysować połączenie płatwi zetowej z ryglem IPE.
 8. Omów stemplowanie stropów Terriva.

Zestaw 21 (do projektowania i kierowania bez ograniczeń)

 1. Omów sposoby zabezpieczenia stali przed korozją.
 2. Podział schodów ze względu na konstrukcję i ich podstawowe elementy.
 3. Kto może wykonać charakterystykę energetyczną obiektu?
 4. Uproszczenia w obliczeniach efektów drugiego rzędu przy ściskaniu – jakie i kiedy możemy z nich skorzystać?
 5. Kiedy zabronione jest prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych?
 6. Rodzaje więźby w zależności od rozpiętości.
 7. Omów konsystencje betonu.
 8. Omów posadowienie obiektu podpiwniczonego przy niepodpiwniczonym.
 9. Jaka jest rola wieńca na murze w warunkach awaryjnych?
 10. Na jaki okres projektowane są konstrukcje (wg EC0)?

Te i wiele innych pytań wraz z opracowanymi odpowiedziami znajdziesz w naszym segregatorze Egzamin Ustny

uprawnienia-budowlane_egzamin_ustny_segregator_28

Jak wyglądają opracowane odpowiedzi do pytań w Segregatorze Egzamin Ustny?

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania opracowane są w sposób szczegółowy. Wiele z nich, zwłaszcza te projektowe, poparte są rysunkami wyjaśniającymi problematykę poruszoną w pytaniu. Dodatkowo przytoczone są akty prawne (ustawy, rozporządzenia), w których można znaleźć odpowiedź lub część odpowiedzi na pytanie.

W segregatorze znajdziesz ponad 1300 pytań, podzielonych na działy tematyczne:

 1. Konstrukcje murowe.
 2. Konstrukcje stalowe.
 3. Beton.
 4. Konstrukcje betonowe.
 5. Schody.
 6. Deskowanie.
 7. Drewno.
 8. Dachy.
 9. Pokrycia dachowe.
 10. Stropodachy. 
 11. Stropy.
 12. Tynki.
 13. Dylatacje.
 14. Balkony.
 15. Roboty ziemne.
 16. Fundamenty.
 17. Izolacje.
 18. Kominy. 
 19. Podłogi.
 20. Prawo budowlane.
 21. BHP.
 22. Rusztowania.
 23. Warunki techniczne.
 24. Rozporządzenia / Ustawy.
 25. Pozostałe.

Przykładowe pytanie nr 1

Jakie wyróżniamy rodzaje stężeń?

Odpowiedź

Do wykonania stężeń najczęściej wykorzystuje się pręty o przekrojach: kątowników lub prętów pełnych ze śrubami rzymskimi pozwalające na likwidację ewentualnych luzów. Zwykle wykonuje się je jako stężenia typu X, zakładając że pręty ściskane ulegną sprężystemu wyboczeniu.

 

Zadaniami stężeń w konstrukcjach stalowych jest:

 • zapewnienie stateczności ogólnej całego obiektu, m.in. przeniesienie sił od obciążeń podłużnych np. parcia wiatru na ścianę szczytową lub boczną
 • zapewnienie stateczności przestrzennej poszczególnych poprzecznych układów konstrukcyjnych – m.in. podparcie boczne długich elementów prętowych w celu zwiększenia ich nośności przez zmniejszenie długości wyboczeniowych pasów wiązara kratowego i słupów oraz zmniejszenie długości zwichrzeniowej elementów zginanych

Wśród stężeń wyróżniamy: stężenie połaciowe poprzeczne, stężenie połaciowe podłużne, stężenie ścienne poprzeczne (stężenie ściany szczytowej), stężenie ścienne podłużne oraz tężnik dachowy pionowy.

 

 • Stężenie połaciowe poprzeczne zwane również stężeniem dachowym poziomym poprzecznym bierze udział w przenoszeniu sił poziomych od działania wiatru na ścianę szczytową oraz zwiększa nośność górnego pasa kratownicy przez skrócenie jego długości wyboczeniowej. Takie stężenie stosuje się na całej szerokości dachu, co najmniej w dwóch skrajnych lub sąsiadujących ze skrajnymi polach siatki podpór, tam gdzie występują stężenia ścian podłużnych, a także nie rzadziej niż co 8 pole.
 • Stężenie połaciowe podłużne stosuje się przy okapie dachu wówczas, gdy zachodzi konieczność przeniesienia sił prostopadłych do ścian podłużnych i stworzenia podpór pośrednich słupów ściany zewnętrznej.
 • Stężenia połaciowe podłużne dachów hal projektuje się, gdy rozstaw słupów głównych jest większy od rozstawu rygli dachowych lub gdy stosuje się słupy pośrednie konstrukcji wsporczej obudowy ścian.
 • Tężnik połaciowy pionowy stosuje się w celu zapewnienia bezpiecznego montażu konstrukcji oraz zmniejszenia smukłości dolnych pasów kratownicy. Jest to szczególnie ważne, gdy w dolnym pasie występuje ściskanie, na przykład w przypadku zastosowania lekkich pokryć dachowych.
 • Stężenia dachowe pionowe umieszcza się co najmniej tam, gdzie występują stężenia połaciowe poprzeczne, w miejscach załamania pasów kratownic, w kalenicy lub gęściej w węzłach wiązara.  W uzasadnionych przypadkach można je stosować na całej długości dachu.
 • Stężenia ścienne podłużne zapewniają stateczność podłużną układu nośnego hali oraz uczestniczą w przenoszeniu sił od działania wiatru na ściany szczytowe oraz przekazują je bezpośrednio na fundamenty. Umieszczane są tych samych polach co stężenia połaciowe poprzeczne. 

Przykładowe pytanie nr 2

Omówić zbrojenie na ścinanie w połączeniu słupa z płytą.

Odpowiedź

W układzie płytowo-słupowym następuje duża koncentracja obciążeń w strefie przysłupowej co powoduje powstanie znacznych naprężeń ścinających, które nie mogą być przeniesione przez tradycyjnie zbrojone cienkie płyty stropowe. Siły ścinające działające na płytę w strefie podpory punktowej mogą doprowadzić do ścięcia przekroju płyty.

 

Zapobiec takiemu zniszczeniu można zwiększając grubość płyty stropowej lub wykonując lokalne pogrubienia w postaci stropów grzybkowych charakteryzujących się poszerzoną głowicą słupa, dzięki której zwiększona zostaje powierzchnia podparcia stropów. Często stosowane lokalne pogrubienia stropów w strefach przysłupowych nie są rozwiązaniem ekonomicznym i optymalnym, ograniczają możliwości wykorzystania przestrzeni wewnętrznych, komplikują prace zbrojarskie i szalunkowe, co w efekcie zwiększa koszty budowy. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniego zbrojenia na ścinanie w charakterze zbrojenia na przebicie.

Aktualnie do zabezpieczenia konstrukcji przed przebiciem najczęściej stosuje się poprzeczne zbrojenie strefy przypodporowej stropów w postaci:

 • strzemion i prętów odgiętych;
 • elementów systemowych jak np. trzpienie dwugłówkowe.

 

STRZEMIONA I PRĘTY ODGIĘTE

Zgodnie z przepisami zawartymi w normie Eurokod 2, w przypadku płyt, na które działają duże obciążenia rekomendowane jest zastosowanie zbrojenia na ścinanie w postaci strzemion. Są to poprzeczne pręty stalowe ułożone prostopadle do poziomego zbrojenia głównego, układane w regularnych odstępach z zagęszczeniem w miejscach wytężonych, Powinny przenieść przynajmniej 50% oczekiwanej siły ścinającej i obejmować zbrojenie podłużne płyty w strefie ściskanej betonu. W przypadkach bardziej odpowiedzialnych konstrukcji stosuje się także dodatkowo pręty odgięte.

 

ELEMENTY SYSTEMOWE

W celu uniknięcia dodatkowych prac zbrojarskich można stosować elementy systemowe w postaci stalowych trzpieni wykonanych ze stali żebrowanej lub gładkiej, z odkutymi na obu końcach głowicami w kształcie talerzyków. Głowice te gwarantują odpowiednie zakotwienie stali w betonie i minimalizację zarysowania. Trzpienie mogą mieć postać pojedynczych elementów lub mogą być połączone listwą stalową w zestawy zbrojeniowe. Standardowe elementy składają się z 2 lub 3 trzpieni, ale na zamówienie mogą być wykonywane większe elementy. Główną zaletą zbrojenia  jest pełne wykorzystanie nośności stali dzięki niemal bezpoślizgowemu zakotwieniu zbrojenia w betonie.

Przykładowe pytanie nr 3

Narysuj rozmieszczenie kominów na dachu w zależności odległości od przeszkody.

Odpowiedź

Poniżej przedstawiono rysunki rozmieszczenia kominów w zależności od nachylenia dachu oraz odległości przeszkody:

Przykładowe pytanie nr 4

Gdzie i jak w analizie konstrukcji drewnianych uwzględniamy problem elementów podciętych?

Odpowiedź

Przy sprawdzaniu nośności elementów należy uwzględnić koncentrację naprężeń wywołaną podcięciami.

 

Wpływ koncentracji naprężeń można pominąć w następujących przypadkach:

 • rozciągania lub ściskania wzdłuż włókien,
 •  zginania, gdy krawędź podcięta jest rozciągana, lecz nachylenie skosu nie przekracza 1:10, tzn. gdy i ≥ 10 (rys. a),
 • zginania, gdy krawędź podcięta jest ściskana (rys. b).
 

W przypadku belek o przekroju prostokątnym, w których włókna drewna są na ogół równoległe do długości elementu, naprężenia ścinające na podporze podciętej należy obliczać dla wysokości zredukowanej 𝑒𝑓Weryfikacja zastosowanego podcięcia polega na sprawdzeniu warunku zgodnie z równaniem jak poniżej.

 

Jeśli podcięcie nad podporą jest tak usytuowane, że na skutek zginania rozciągane są włókna dolne osłabionego przekroju (rys.6a), to do wytrzymałości należy stosować współczynnik korekcyjny 𝑘𝑣.

gdzie:

kv – współczynnik redukcyjny o następujących wartościach:

i – nachylenie skos belki

h- wysokość belki [mm]

x- odległość od punktu przyłożenia reakcji od początku skosu [mm]

α=hef/h

kn:

 • 4,5 dla LVL
 • 5 dla drewna litego
 • 6,5 dla drewna klejonego warstwowo

Przykładowe pytanie nr 5

Omówić drewnianą więźbę jętkową.

Odpowiedź

Dach jętkowy można stosować przy rozpiętości ścian od 5 do 12 m (zalecane 6 – 9 m) i kącie nachylenia połaci od 25 do 67˚. Przy czym najczęściej wykonuje się go przy dachach o kącie nachylenia powyżej 35˚. Większy kąt nachylenia dachu powoduje bowiem konieczność zastosowania dłuższych krokwi. I co za tym idzie, gdy ich długość wynosi ponad 4,5 m stosuje się poziome wiązary jętkowe (poprzeczne jętki).

Często wznosi się taką konstrukcję w domach z poddaszem użytkowym, gdyż pozwala ona uzyskać odpowiedni kształt pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne.

Składa się z krokwi (o długości powyżej 4,5 m) połączonych w kalenicy i opartych na murłatach oraz z jętek, które łączą naprzeciwległe krokwie, a tym samym przejmują siły rozporowe, nadając sztywność konstrukcji.

Należy przestrzegać ważnej zasady, aby jętka spinała krokiew na odpowiedniej wysokości.

 • Część dolna nie powinna przekraczać 4,5 m (licząc od murłaty).
 • Część górna nie powinna przekraczać 2,5m (licząc od kalenicy).


Konstrukcję jętkową należy wzmacniać w kierunku podłużnym za pomocą wiatrownic lub łat.

Wskazana rozpiętość dachu o konstrukcji jętkowej wynosi 9,0 m, jednak dopuszcza się większe wymiary – do 12,0 m. W takim przypadku długość jętek jest tak duża, że trzeba je podpierać za pomocą jednej lub dwóch płatwi (w zależności od długości jętki) opartych na słupach:

 • jeśli wiązar ma rozpiętość od 7,5 do 9,0 m, wskazana jest jedna płatew oparta na słupie umieszczonym w środku.
 • Przy rozpiętości w granicach 9,0 – 12,0 m, zaleca się zamontowanie dwóch płatwi opartych na 2 słupach.


Etapy montażu dachu krokwiowo-jętkowego (wraz z warstwami izolującymi)

 • Stan wyjściowy przed przystąpieniem do budowy dachu:
  • wymurowane ścianki kolankowe zakończone wieńcem żelbetowym z zabetonowanymi kotwami do zamocowania murłat,
  • wymurowane ściany szczytowe,
  • wymurowane kominy do pełnej wysokości.
 • Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na wieńcach z dwóch warstw papy podkładowej pod murłaty.
 • Zamocowanie murłat na kotwach nakrętkami z dużymi podkładkami.
 • Przygotowanie krokwi przez wykonanie zaciosów w miejscu oparcia na murłacie i na złączeniu w kalenicy. Skrajne widoczne krokwie przed zamontowaniem należy ostrugać i pokryć impregnatem dekoracyjnym.
 • Zamocowanie krokwi na dachu i prowizoryczne ich usztywnienie przybitymi deskami.
 • Zamocowanie jętek łączących poszczególne pary krokwi.
 • Zamontowanie konstrukcji daszków nad gankiem i wykuszem.
 • Wyrównanie krawędzi ścian szczytowych do wysokości dolnej powierzchni krokwi i przyklejenie na wierzchu ściany ocieplenia ze styropianu.
 • Ułożenie folii paroprzepuszczalnej i zamocowanie jej do krokwi przez kontrłaty. Równocześnie z mocowaniem folii należy przybijać łaty pod pokrycie, co umożliwi bezpieczne chodzenie po dachu.
 • Wykonanie obróbek blacharskich wzdłuż okapu, zamocowanie uchwytów do rynien i taśmy wentylacyjnej.
 • Ułożenie dachówek cementowych rzędami wzdłuż okapu.
 • Wykonanie obróbek blacharskich wokół kominów.
 • Zamocowanie elementów wentylacji kalenicowej i gąsiorów.

Te i wiele innych pytań wraz z opracowanymi odpowiedziami znajdziesz w naszym segregatorze Egzamin Ustny

uprawnienia-budowlane_egzamin_ustny_segregator_28

Ile czasu trwa praktyka zawodowa?

Czas trwania praktyki zawodowej

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com