fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia Architektoniczne Egzamin Ustny

Jak wygląda Egzamin Ustny na Uprawnienia Architektoniczne?

uprawnienia architektoniczne egzamin ustny

W artykule znajdziesz:

Jak wygląda Egzamin Ustny?

Egzamin ustny przeprowadzany jest bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej egzaminu lub w dniach następnych, w zależności od liczby osób dopuszczonych do egzaminu ustnego.

Podczas egzaminu ustnego sprawdzane są umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, samodzielnego rozwiązywania zagadnień urbanistycznych, architektonicznych, technicznych i organizacyjnych, dotyczących prowadzenia budowy, również w formie zadań projektowych.

Egzamin ustny, niezależnie od rodzaju i zakresu uprawnień, trwa 60 minut, w tym nie więcej niż 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się osoby egzaminowanej do odpowiedzi. W czasie przygotowania się kandydat może korzystać z aktów prawnych, Polskich Norm oraz Eurokodów.

Ilość pytań zależy od zakresu uprawnień o jakie stara się kandydat:

 • 6 pytań egzaminacyjnych – w tym 4-ch pytań w losowanym zestawie oraz 2 pytań dotyczących pracy projektowej i praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna – dla uprawnień budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi i budową bez ograniczeń.
 • 5 pytań egzaminacyjnych – w tym 3-ch pytań w losowanym zestawie oraz 2-ch pytań dotyczących pracy projektowej i praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna – dla uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń;
 • 5 pytań egzaminacyjnych – w tym 3-ch pytań w losowanym zestawie oraz 2-ch pytań dotyczących praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna – dla uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi i budową bez ograniczeń;
 • 5 pytań egzaminacyjnych – w tym 3-ch pytań w losowanym zestawie oraz 2-ch pytań dotyczących pracy projektowej i praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna – dla uprawnień budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi i budową w ograniczonym zakresie;
 • 5 pytań egzaminacyjnych – w tym 3-ch pytań w losowanym zestawie oraz 2-ch pytań dotyczące pracy projektowej i praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna – dla uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie;
 • 5 pytań egzaminacyjnych – w tym 3-ch pytań w losowanym zestawie oraz 2-ch pytań dotyczących praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna – dla uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi i budową w ograniczonym zakresie.

Pytania z egzaminu ustnego dotyczą sprawdzenia w szczególności:

 1. wykonania w formie graficznej zadania projektowego albo rozwiązania zagadnienia związanego z prowadzeniem robót budowlanych lub budowy (w tym pytania dotyczące warsztatu projektowego i wiedzy ogólnobudowlanej);
 2. umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej (w tym pytania z zakresu procesu realizacyjnego);
 3. umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa (w tym pytania dotyczące zagadnień urbanistycznych i prawnych);
 4. wiedzy i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu uprawnień budowlanych, ograniczonych lub nieograniczonych, odpowiednio do złożonego wniosku.

Ocena odpowiedzi kandydata:

 • odpowiedź ustna nie może polegać na odczytywaniu aktów prawnych, powinna być ich omówieniem i skomentowaniem oraz wyjaśnieniem notatek i szkiców sporządzonych w trakcie przygotowywania się do odpowiedzi,
 •  warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku części ustnej egzaminu, jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania. Ocena stopnia wyczerpania zagadnienia należy do komisji egzaminacyjnej, której członkowie mogą zadawać pytania dodatkowe, których zakres wiąże się z pytaniami z wylosowanego zestawu,
 • wynik części ustnej egzaminu, ustalany jest przez komisję egzaminacyjną w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków komisji, a przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Dodatkowe informacje o których warto wiedzieć:

 • egzaminowany musi wylegitymować się dowodem osobistym przed podejściem do egzaminu ustnego,
 • podczas egzaminu ustnego, osobie egzaminowanej zabrania się porozumiewania z innymi osobami, poza członkami komisji egzaminacyjnej.
 • osobom egzaminowanym zabrania się korzystania  z urządzeń wyposażonych w pamięć elektroniczną oraz służących do porozumiewania się na odległość (telefony komórkowe, komputery, laptopy, tablety, mikrofony, skanery, słuchawki itp.).

Karta egzaminacyjna

Na wylosowanej karcie egzaminacyjnej kandydat znajdzie pytania, na które odpowie przed komisją egzaminacyjną.

Są tu 3-4 pytania z podaną treścią i informacja, że 2 pytania zostaną zadane przez komisję i będą dotyczyły praktyki budowlanej / pracy projektowej. Te dwa ostatnie pytania komisja zada podczas odpowiedzi.

Dodatkowo na karcie egzaminacyjnej zapisany jest rodzaj i zakres uprawnień, sesja egzaminacyjna i numer zestawu. Na karcie kandydat zapisuje datę egzaminu i podpisuję kartę.

Pytania z egzaminów ustnych z poprzednich lat?

Poniżej znajdziesz tylko kilka zestawów egzaminacyjnych z poprzednich lat. 

Pozostałe pytania poznasz kupując segregator Egzamin Ustny – pytania i odpowiedzi. 

Zestaw 1

 1. Proszę naszkicować usytuowanie małego parterowego budynku jednorodzinnego na działce budowlanej numer 58 przeznaczonej w mpzp na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki oraz określić jego pow. zabudowy. Maksymalny wskaźnik pow. zabudowy działki 0,25 (25%). Pow. działki 1460m2, pow. zabudowy budynku istn. 280m2.
 2. Proszę omówić zasady projektowania schodów zewnętrznych, a następnie naszkicować przykładowe rozwiązania schodów zewnętrznych wraz z wejściem do budynku użyteczności publicznej, przy różnicy poziomów między terenem, a parterem 50cm.
 3. Szkicując, proszę omówić elementy elewacji trójwarstwowej wentylowanej.

Zestaw 2

 1. Wymień problemy budynku projektowanego poniżej fundamentów budynku sąsiedniego
 2. W budynku przeznaczonym na restaurację na 60 osób i hotel, z podziemną częścią socjalną podać odporność ogniową stropów. Co należy zrobić, żeby przy obliczaniu wysokości potrzebnej do określenia klasy odporności pożarowej nie sumować kondygnacji?
 3. Przewietrzanie narożnikowe i na przestrzał. Podać przykłady i rozrysować

Zestaw 5

 1. Proszę naszkicować i omówić warstwy tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym. Narysować obróbkę blacharską dla tarasu wykończonego płytkami mrozoodpornymi (na rysunku był po prostu wycinek ściany i stropu). Podać rodzaje izolacji – z jakich materiałów się je wykonuje.
 2. Dla jakich projektów budowlanych jest wymagane uzgodnienie pod względem zapewnienia ochrony życia, zdrowia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem?
 3. Wymień min. 4 elementy które należy uzgodnić z inwestorem przed przystąpieniem do prac projektowych.

Zestaw 7

 1. Omów zagadnienia funkcjonalne i przestrzenne projektowania mieszkań w budynkach wielorodzinnych.
 2. Zasady projektowania urządzeń dźwigowych.
 3. Na danych rzucie zaprojektuj węzeł socjalny dla 10 osób w budynku stacji diagnostycznej.

Zestaw 9

 1. Omów szczegółowy zakres i formę decyzji o Warunkach Zabudowy.
 2. Narysować budynek o wys. 12,2 m z 3 kondygnacjami biurowymi i jedną kondygnacją podziemną stanowiącą garaż (Q>500 MJ/m2). Obok tego budynku znajduje się  część magazynowa o Q=600 MJ/m2
  • Sklasyfikuj poszczególne strefy (ZL/PM)
  • Przypisz odpowiednie klasy części obiektu dla klas ppoż
  • Sklasyfikuj ścianę oddzielenia ppoż pomiędzy biurowcem a częścią magazynową
 3. Z jakich elementów składa się projekt budowlanych w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską?

Zestaw 27

 1. Do jakiej kategorii (ze względu na wysokość) przyporządkujemy czterokondygnacyjną kamienicę mieszkalną o wysokości netto kondygnacji 3,5m oraz wysokości całkowitej 17,6 m?
 2. Wrysuj na podanym rzucie kaplicy, pomieszczenie dla 2 trumien (chłodnie), pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie na katafalk z ławkami. Wrysuj oświetlenie.
 3. Narysuj rzut strefy wejściowej do 11-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego.

Zestaw 48

 1. Na poniższym rysunku hali przeglądowej samochodów ciężarowych proszę wrysować przekrój kanału naprawczego (pod samochodem) z wnęką na oświetlenie i kanał nawiewny wentylacji mechanicznej. Określić materiał ścian oraz posadzki kanału, a także sposób jego zaizolowania. Głębokość kanału 170 cm, szerokość 90 cm
 2. Proszę omówić zasady konstruowania podłóg podniesionych o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu z uwagi na wymagania ochrony pożarowej.
 3. Co powinna zawierać decyzja o warunkach zabudowy? Proszę omówić zasady i procedurę jej przygotowania

Te i wiele innych pytań wraz z opracowanymi odpowiedziami znajdziesz w naszym segregatorze Egzamin Ustny

uprawnienia-budowlane_egzamin_ustny_segregator_28

Jak wyglądają opracowane odpowiedzi do pytań w Segregatorze Egzamin Ustny?

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania opracowane są w sposób szczegółowy. Wiele z nich, zwłaszcza te projektowe, poparte są rysunkami wyjaśniającymi problematykę poruszoną w pytaniu. Dodatkowo przytoczone są akty prawne (ustawy, rozporządzenia), w których można znaleźć odpowiedź lub część odpowiedzi na pytanie.

W segregatorze znajdziesz ponad 900 pytań, podzielonych na działy tematyczne:

1) Planowanie przestrzenne, zagospodarowanie przestrzenne.

2) Projektowanie architektoniczne: schody, mieszkania, toalety, projektowanie dla osób z niepełnosprawnością.

3) Forma projektu, zakres projektu, formalności.

4) Zagadnienia przeciwpożarowe, instalacje.

5) Definicje, Ochrona środowiska, Ochrona zabytków, Prawo wodne.

6) Zawód architekta, Etyka zawodowa, Odpowiedzialność.

7) Praktyka budowlana:

 • konstrukcje murowe,
 • konstrukcje stalowe,
 • beton, 
 • konstrukcje betonowe,
 • schody,
 • drewno,
 • dachy,
 • pokrycia dachowe,
 • stropodachy, 
 • stropy,
 • tynki,
 • dylatacje,
 • balkony,
 • roboty ziemne,
 • fundamenty,
 • izolacje,
 • kominy, 
 • podłogi,
 • BHP.

Przykładowe pytanie nr 1

Zaprojektować trybuny przy boisku przeznaczone dla 140 osób, w tym 12 miejsc VIP, 2 miejsca dla niepełnosprawnych i jeden stolik sędziowski. Pokazać przekrój przez trybuny.

Odpowiedź

Zasady projektowania trybun na 140 osób:

  1. Długość przejścia ewakuacyjnego – max 40 m.
  2. Dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.
  3. Szerokość drzwi ewakuacyjnych – 0,90 m.
  4. Szerokość przejść ewakuacyjnych – 1,20 m.
  5. Głębokość rzędu:
   • dla widzów siedzących 80cm (z oparciem); 75 (bez oparcia)
   • dla widzów stojących 40cm
  6. Względna wysokość oczu widza (od poziomu nóg na podłodze):
   • dla widzów siedzących 120cm
   • dla widzów stojących 160cm
  7. Szerokość miejsca:
  • 50 cm – w krzesłach,
  • 45 cm – w ławkach.

Przewyżka jest pojęciem związanym z widocznością.  Jest to odległość pomiędzy linią oczu widza a wierzchołkiem głowy widza siedzącego w rzędzie poprzedzającym. Przewyżkę  dla miejsc siedzących przyjmuje się jako ok. 15cm, dla miejsc stojących ok. 12cm.

Przykładowe pytanie nr 2

Proszę zaprojektować w obszarze zaznaczonym kolorem popielatym parking dla max. ilości samochodów osobowych (w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych) i 2 autokarów wraz z placem manewrowym oraz zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej do budynku świetlicy wiejskiej.

Odpowiedź

Zasady projektowania parkingu:

1. Wielkość miejsc postojowych:

 • szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych;
 • szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
 • szerokość 4 m i długość 10 m – w przypadku autobusów.

 

2. Odległość miejsc postojowych dla parkingów przeznaczonych na 11- 60 stanowisk postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi:

 • 10 m – dla samochodów osobowych,
 • 20 m – dla samochodów innych niż osobowe.

 

3. Odległość miejsc postojowych dla parkingów przeznaczonych na 11- 60 stanowisk postojowych od granicy działki:

 • 6 m – dla samochodów osobowych,
 • 6 m – dla samochodów innych niż osobowe, w przypadku parkingu do4 stanowisk włącznie.

 

4. Szerokość dojazdu do stanowisk postojowych przy usytuowaniu prostopadłym powinien wynosić 5,0 m;

5. Droga pożarowa musi być oddalona od ściany budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi

6. Minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić co najmniej 4 m, a jej nachylenie podłużne nie może przekraczać 5 %.

Te i wiele innych pytań wraz z opracowanymi odpowiedziami znajdziesz w naszym segregatorze Egzamin Ustny

uprawnienia-budowlane_egzamin_ustny_segregator_28

Ile czasu trwa praktyka zawodowa?

Czas trwania praktyki zawodowej

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com