fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rozliczenie czasu trwania praktyki zawodowej

Jak zlicza się praktykę zawodową do uprawnień budowlanych?

rozliczenie czasu trwania praktyki zawodowej

W artykule znajdziesz:

Rozliczenie czasu trwania praktyki zawodowej

Rozliczenie czasu trwania praktyki zawodowej

Rozliczenie praktyki zawodowej dokumentującej zbierane przez kandydata doświadczenie to jedna z kwestii budząca najwięcej wątpliwości. Kandydaci często zastanawiają się jaka powinna być umowa i forma zatrudnienia. W jaki sposób liczone są godziny pracy? Czy należy wykazywać urlop? Brak dokładnych informacji w przepisach prawnych sprawia, że osoby ubiegające się o uprawnienia niejednokrotnie czują się zagubione. Bardzo ważne jest przy tym, aby kandydaci prawidłowo zliczyli godziny przepracowane w ramach praktyki budowlanej, ponieważ błędy mogą skutkować odrzuceniem złożonych przez kandydata dokumentów. Poniżej przedstawiamy informacje na temat rozliczenia praktyki zawodowej licząc, że zaoszczędzi to czasu i niepotrzebnego stresu podczas składania dokumentów. Warto przy tym pamiętać, że jednostką rozstrzygającą wszelkie wątpliwości jest Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna do której kandydat złoży dokumenty. W przypadku pytań warto więc skierować się do Okręgowej Izby.

Ogólne zasady rozliczania czasu praktyki

Ogólne zasady rozliczania praktyki zawodowej można zebrać w kilka punktów:

 1. Czas praktyka zawodowej rozliczany jest tygodniowo. W czwartej kolumnie zbiorczego zestawienia praktyk należy podać „Łączną ilość tygodni odbytej praktyki zawodowej”.
 2. Tydzień składa się z 5 dni pracy (nie musi to być praca od poniedziałku do piątku, zależy to od ustaleń z pracodawcą). Bezpieczne jest przyjęcie 40 godzinnego systemu pracy tygodniowo. Jest to spójne z art. 129 Ustawy Kodeks Pracy i nie może być podważone przez komisję kwalifikacyjną.
 3. Jeden rok praktyki zawodowej to 52 tygodnie pracy po 40 godzin tygodniowo.
 4. W przypadku umów na niepełnym etacie należy zmniejszyć zliczoną ilość przepracowanych godzin tygodniowo stosownie do etatu (przykładowo osoba zatrudniona na pół etatu pracuje tygodniowo 20 godzin).
 5. Nie ma możliwości przyspieszenia praktyki poprzez zaliczenie w ciągu roku więcej niż 52 tygodni w ramach tej samej umowy o pracę (np. uwzględniając nadgodziny, pracę w święta, brak urlopu).
 6. Urlopy, zwolnienia lekarskie, przerwy świąteczne trwające dłużej niż dwa dni na są zaliczane do okresu trwania praktyki zawodowej (należy je odjąć). W przypadku pojedynczych dni nieobecności absencję można pominąć przy rozliczaniu czasu trwania praktyki.

Nie wszystkie czynności mogą być zaliczone do praktyki zawodowe

Jakie czynności są wliczane do praktyki zawodowej, a jakie nie

Jakie czynności można zaliczyć do praktyki zawodowej?

Nie wszystkie czynności można zaliczyć do praktyki zawodowej. Nawet jeśli kandydat jest zatrudniony na właściwym stanowisku, a jego opiekun posiada wymagane uprawnienia budowlane to pewnych czynności nie należy brać pod uwagę dokumentując praktykę.

Zgodnie z paragrafem 2 Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. praktykę zawodową uznaje się za prawidłową, jeśli jej zakres odpowiada zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się wnioskodawca.

Praktyka na budowie powinna polegać na pełnieniu funkcji technicznej przy wykonywaniu robót budowlanych o różnym charakterze. Udokumentowana praktyka zawodowa powinna przy tym umożliwiać zapoznanie kandydata z pełnym zakresem robót przy realizacji inwestycji. Praktyka projektowa polega na bezpośrednim udziale kandydata przy sporządzeniu dokumentacji projektowej.

Jakie czynności nie mogą być zaliczone do praktyki zawodowej?

Do praktyki zawodowej nie zalicza się czynności polegających na:

 • przygotowaniu wycen,
 • zamówieniu materiałów,
 • przygotowaniu kosztorysów,
 • opracowaniu dokumentacji powykonawczej przy zakończeniu realizacji inwestycji,
 • przygotowaniu ofert przetargowych,
 • opracowaniu materiałów reklamowych.

 

Ponadto w przypadku uprawnień projektowych należy być ostrożnym przy dokumentowaniu praktyki polegającej na:

 • przygotowaniu inwentaryzacji,
 • pracach koncepcyjnych,
 • przygotowaniu dokumentacji poprzedzającej właściwe prace projektowe.

 

Najprostszym sposobem na weryfikację, które prace zostaną uznane przez komisję kwalifikacyjną, jest przyjęcie czynności przy wykonywaniu których niezbędne jest posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności o jakie ubiega się wnioskodawca.

Podstawa prawna rozliczenia praktyki zawodowej

Jakie przepisy regulują rozliczanie praktyki zawodowej?

Informacje dotyczące czasu trwania praktyki budowlanej, jej rozliczania oraz dokumentowania znajdują się w następujących dokumentach:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (ściągnij PDF),

2. Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (ściągnij PDF),

3. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (ściągnij PDF)

4. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej  (ściągnij PDF– dla uprawnień w specjalności architektonicznej.

Forma zatrudnienia a praktyka zawodowa

Czy umowa ma znaczenie?

Umowa, na podstawie której odbywana jest praktyka zawodowa, nie jest uregulowana prawnie. Może być to zarówno umowa o pracę, umowa zlecenie czy też umowa o dzieło. W teorii praca może być wykonywana nawet w ramach wolontariatu. W tym przypadku należy jednak uważać, bo może to wzbudzić czujność komisji kwalifikacyjnej. Komisja może poprosić o uzupełnienie informacji czy praca w ramach wolontariatu jest pierwszą pracą, czy pracą dodatkową. Jeśli będzie to praca dodatkowa to ilość przepracowanych godzin musi być odpowiednio krótsza.

Umowa o dzieło i umowa zlecenie - czas trwania praktyki

Umowa o dzieło lub umowa zlecenie może budzić wątpliwości komisji kwalifikującej praktykę budowlaną. Nie chodzi tu oczywiście o samą formę zatrudnienia, bo ta jest jak najbardziej poprawna. Chodzi tu głównie  o czas pracy. Jeśli w umowie uregulowano pracochłonność wykonywanego zadania to kandydat powinien wpisać ją w zbiorczym zestawieniu praktyk, aby zachować spójność.

W przypadku braku uregulowania czasu pracy lub pracochłonności wykonywanego zadania w umowie, należy to dobrze przemyśleć. Warto w tym celu skonsultować się z opiekunem praktyki zawodowej, który ma większe doświadczenie w określeniu czasu potrzebnego na wykonanie danej czynności. Po uzgodnieniu czasu trwania praktyki z patronem należy wpisać go w zestawieniu praktyki, które następnie podpisze opiekun praktyki. W tej sytuacji nie warto nadwyrężać przychylności komisji. Najrozsądniejsze jest kierowanie się zasadą 40 godzin tygodniowo, która jest spójna z Ustawą Kodek Pracy.  W przeciwnym razie kandydat może narazić się na konieczność złożenia dodatkowych wyjaśnień a w ostateczności na konieczność uzupełnienia praktyki o kolejne prace i podejścia do egzaminu w kolejnym terminie.

Drugi etat lub dodatkowa forma zatrudnienia

Kandydaci nie zawsze mają możliwość zdobycia praktyki zawodowej w ramach swojego podstawowego zatrudnienia. Nie chcąc z niego rezygnować podejmują się pracy na drugim etacie. Jest to popularny sposób zdobycia doświadczenia i spełnienia wymogów formalnych do uzyskania uprawnień budowlanych, niezależnie od formy zatrudnienia. W tej sytuacji możemy wyróżnić dwa przypadki:

 • osoby pracujące na pełny etat, które nie mogą zaliczyć wykonywanych czynności na poczet praktyki zawodowej. Może to być np. osoba pracująca na stanowisku kosztorysanta, która zatrudnia się dodatkowo na stanowisku projektanta, aby odbyć praktykę w zakresie sporządzania projektów.
 • osoby zatrudnione na pełny etat, które w ramach etatu podstawowego odbywają już praktykę i zatrudniają się na drugi etat aby odbyć praktykę zawodową w ramach innej specjalności lub rodzaju uprawnień. Może to być np. osoba zatrudniona przy sporządzeniu projektów w branży drogowej, która podejmuje dodatkowy etat celem zdobycia praktyki projektowej w branży mostowej.

 

W obu powyższych przypadkach warto przestrzegać reguły, że pracochłonność dobowa dla pracy na dodatkowym etacie nie może przekraczać 4 godzin. Takie założenie wynika bezpośrednio z zapisu, który widniał niegdyś w książce praktyki zawodowej i był zalecany przez Izby. Założenie to wydaje się być logiczne, ponieważ praca dłuższa niż 12 godzin / dziennie wydaje się być mało prawdopodobna (8 godzin/dziennie pierwszy etat + 4 godziny/dziennie drugi etat).

W przypadku jeśli praca na podstawowym etacie jest krótsza niż 8 godzin / dzienne to długość pracy na drugim etacie może być odpowiednio wydłużona.

Urlop wypoczynkowy a praktyka zawodowa

Czy czas trwania urlopu należy odjąć od praktyki?

Pracownikom pełniącym obowiązki w ramach odbywanej praktyki zawodowej, tak jak innym pracownikom, przysługuje urlop wypoczynkowy. Od czasu pracy praktykanta należy zatem odliczyć dni, kiedy przebywał na urlopie wypoczynkowym. Ta kwestia dotyczy wyłącznie praktyk odbywanych na podstawie umowy o pracę. W tej sytuacji w udokumentowanym czasie trwania praktyki zawodowej muszą znaleźć się tygodnie, w których wnioskodawca był na urlopie. Tygodni tych nie wlicza się do trwającej praktyki zawodowej.

Co ciekawe, w przypadku odbywania nadgodzin tydzień pracy nie zostaje o nie powiększony. Zliczenie tygodnia pracy następuje zatem, bez względu na ilość godzin które przepracował praktykant, jako jeden tydzień.

Rozpoczęcie praktyki zawodowej

Kiedy możesz rozpocząć swoją praktykę budowlaną?

Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com