fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne

Jaki jest koszt egzaminu na uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Opłata kwalifikacyjna - podstawowe informacje

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w Polsce odrębnie przez Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Izbę Architektów RP. Stawki opłaty kwalifikacyjnej są ustalane indywidualnie przez każdą z nich.

 

Opłata kwalifikacyjna wnoszona jest w dwóch ratach stanowiących 50% całej opłaty. 

 • Pierwsza rata wnoszona jest z tytułu kwalifikowania złożonych dokumentów. Płatność należy wykonać przed złożeniem dokumentów, a potwierdzenie wykonania płatności dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień.
 • Drugą ratę należy zapłacić po pozytywnej weryfikacji dokumentów. Jest ona wnoszona z tytułu przeprowadzenia egzaminu (części pisemnej i ustnej).

 

Koszt postępowania kwalifikacyjnego - PIIB

Uprawnienia do kierowania lub projektowania

 
Koszt postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień budowlanych do: kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, projektowania bez ograniczeń, projektowania w ograniczonym zakresie:
 1. z tytułu kwalifikowania – 1200,00 zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane 1200,00zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej – 700,00 zł.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

 
Koszt postępowania kwalifikacyjnego nadanie uprawnień budowlanych do: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
 1. z tytułu kwalifikowania – 1800,00zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane –1800,00 zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej – 1000,00 zł.

Koszt postępowania kwalifikacyjnego - IARP

Uprawnienia do kierowania lub projektowania

 
Koszt postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień budowlanych do: kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, projektowania bez ograniczeń, projektowania w ograniczonym zakresie:
 1. z tytułu kwalifikowania – 1570,00 zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane 1570,00zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej – 930,00 zł.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

 
Koszt postępowania kwalifikacyjnego nadanie uprawnień budowlanych do: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
 1. z tytułu kwalifikowania – 2360,00zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane –2360,00 zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej – 1350,00 zł.

W jaki sposób wyznaczana jest wysokość opłaty?

Podstawa prawna wyznaczania wysokości opłaty

 
Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne ustala i podaje do publicznej wiadomości właściwa krajowa izba samorządu zawodowego.
 
Wysokość opłat ustalana jest na podstawie zapisów Prawa budowlanego.
 
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, projektowania bez ograniczeń, projektowania w ograniczonym zakresie określa się w następujący sposób (zgodnie z Art. 12, ust. 5a – Prawo budowlanego):
 1. z tytułu kwalifikowania nie przekracza 22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794, 1621, 1981 i 2105) zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”;
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia; 
 3. z tytułu ponownego przeprowadzania części ustnej egzaminu nie przekracza 13 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia.
 
 
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie określa się w następujący sposób (zgodnie z Art. 12, ust. 5b – Prawo budowlanego):
 1. z tytułu kwalifikowania nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;
 3. z tytułu ponownego przeprowadzania części ustnej egzaminu nie przekracza 19 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia.
 

Gdzie wnosi się opłatę?

Podstawa prawna wyznaczania wysokości opłaty (ustawa Prawo budowlane)

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na rachunek bankowy izby samorządu zawodowego. Opłata ta stanowi przychód właściwej izby samorządu zawodowego.

Czy opłata podlega zwrotowi?

Podstawa prawna wyznaczania wysokości opłaty (ustawa Prawo budowlane)

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne z tytułu kwalifikowania dokumentów złożonych przez kandydata (I rata) nie podlega zwrotowi. 
Opłata z tytułu przeprowadzania egzaminu lub z tytułu ponownego przeprowadzania części ustnej egzaminu (II rata) podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia się na egzamin lub usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu. 

Postępowanie kwalifikacyjne

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne?

kwalifikacja uprawnienia budowlane 2024
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com