Zadania kierownika budowy

Zadania kierownika budowy

Aby zostać kierownikiem budowy należy posiadać uprawnienia budowlane. Poza tym trzeba przynależeć do izby samorządu zawodowego oraz posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Oczywiście kierownik zajmuje się wieloma czynnościami (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Przede wszystkim jest odpowiedzialny za organizację budowy. Nadzoruje również zgodność budowy z obiektem oraz realizuje zadania związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Zadania kierownika budowy

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Jako pierwsze zadanie kierownika, które należy wskazać jest sporządzenie ww. planu. Ten obowiązek spełnia się jeszcze przed zgłoszeniem do inspektoratu nadzoru budowlanego faktu przyjęcia funkcji kierownika budowy. W oświadczeniu wskazuje się dzień, od którego kierownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane na placu budowy. Musi zatem zabezpieczyć teren w taki sposób, aby nie dostały się na niego osoby nieupoważnione (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Takie formalności są dopełniane protokolarnie poprzez przejęcie terenu budowy od inwestora.

Prowadzenie dokumentacji budowy

Oczywiście kierownik musi dopilnować wszelkich kwestii związanych z prowadzeniem dokumentacji budowy. Kiedy sporządzi już plan BIOZ, musi złożyć do nadzoru budowlanego oświadczenie o przejęciu obowiązków. Do oświadczenia dołącza się kopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie, które potwierdza przynależność do izby inżynierów budownictwa.

Ważnym aspektem są przepisy budowlane. Określają one, iż obowiązkiem kierownika budowy jest realizacja prac zgodnie z projektem (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Tutaj dopuszcza się tylko nieistotnych odstępstw, które zaakceptował projektant.

Materiały stosowane podczas prac budowlanych

Istotnie w trakcie budowy należy stosować takie materiały, które są kompatybilne z cechami określonymi w projekcie. Kierownik odnotowuje w dzienniku budowy wszystkie ważne zdarzenia, które miały miejsce na placu budowy. Musi zatem gromadzić również certyfikaty na stosowane materiały oraz protokoły odbiorów (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). W jego gestii leży informowanie inwestora o zakończeniu poszczególnych etapów prac. Jest to ważne przede wszystkim w przypadku prac ulegających zakryciu. Oczywiście musi prowadzić również testy instalacji. Po zakończonych pracach zgłasza inwestorowi gotowość obiektu do odbioru. Poza tym organizuje wytyczenie obiektu oraz zapewnia bezpieczeństwo pracowników.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.