fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest dokumentem urzędowym otrzymywanym w drodze decyzji administracyjnej. Zezwala ono na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych (segregator z aktami prawnymi). Wbrew powyższej definicji ustawowej, pozwolenie to nie jest wystarczające do faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych. Aby było ono ważne, wydająca je decyzja administracyjna musi stać się wiążąca w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. A sam zainteresowany budową, przynajmniej na 7 dni przed jej planowanym rozpoczęciem, ma obowiązek zgłosić ten fakt organom nadzoru budowlanego. W przypadku, jeżeli organ ten nie będzie miał żadnych przeciwwskazań, roboty mogą zostać rozpoczęte. Integralnym załącznikiem do decyzji na pozwolenie na budowę jest projekt budowlany. (uprawnienia budowlane w sesji)

Budowa domów jednorodzinnych nie rozpocznie się bez wydania pozwolenia na budowę. Jako budowę rozumie się też rozbudowę, przebudowę i nadbudowę obiektu.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Zdobycie pozwolenia na budowę do najprostszych nie należy. Na początek należy sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego terenu, na który ubiegamy się o pozwolenie. Jeśli takowego nie stworzono, należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla naszej nieruchomości. Następnie uzyskujemy niezbędne dokumenty, oświadczenia i zgody, aby móc udowodnić, że dysponujemy jakimś prawem do nieruchomości lub do korzystania z niej. Kolejnym krokiem jest uzyskanie i załączenie do wniosku projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno- budowlany). (testy na uprawnienia budowlane) Wypełniamy urzędowy wniosek wskazujący inwestora, rodzaj inwestycji i adres miejsca budowy, a następnie czekamy na podjęcie decyzji. Czas oczekiwania, w zależności od sprawy, wynosi od miesiąca do dwóch.

Pozwolenie na budowę a przepisy

Znowelizowane prawo budowlane ma ułatwić życie inwestorom indywidualnym, chcącym zbudować lub rozbudować dom jednorodzinny. Ma się to stać poprzez wprowadzenie zgłoszenia zamiaru budowy, do którego nie jest równocześnie wymagane pozwolenie na budowę. Uproszczona forma dotyczy tylko tych inwestycji, które nie mają wpływu na sąsiadujące działki, ma to ogromne znaczenie dla drobnych inwestycji. W związku z tym, pozwolenia na budowę nie potrzebują już np. wiejskie obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną, uzupełniające zabudowę zagrodową parterowe budynki gospodarcze spełniające określony normy czy zbiorniki na gnojówkę.(akty prawne 2019) Pozwolenia nie wymaga również przykładowo budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania ( działka na której przewidziana jest zabudowa oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu) mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Nie potrzebujemy go również do budowy wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków. We wszystkich spawach, w których, oprócz inwestora, są także inne strony postępowania administracyjnego, należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Przed złożeniem wniosku

Przed złożeniem wniosku o zezwolenie na budowę należy:

  • uzyskać Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu w lokalnym Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu miasta lub Gminy
  • kupić gotowy projekt powtarzalny bądź zaprojektować przez architekta z uprawnieniami
  • Zakupić u wykwalifikowanego geodety mapę wysokościową terenu działki w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych
  • Uzyskanie decyzji o wyłączeniu działki z gruntów rolnych
  • Uzyskanie Warunków Technicznych dostawy dla podstawowych mediów
  • Wykonanie opinii geologicznej
  • Uzyskanie uzgodnień w Zakładzie Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

Sprawdzenie wniosku

Co jest sprawdzane w złożonym wniosku o pozwolenie na budowę:

  • Czy PZT (plan zagospodarowania terenu) jest zgodny z przepisami
  • Kompletność projektu budowlanego, czy złożone zostały wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i plan BIOZ oraz ochrony PPOŻ
  • Czy projekt budowlany jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu

Wydanie pozwolenia na budowę

Na wydanie decyzji organ wydający ma do 65 dni roboczych od złożenia wniosku. Za każdy dzień zwłoki nakładana jest kara w wysokości 500 zł, która wpływa do Budżetu Państwa.

Pozwolenie na budowę wydaje starosta, który wysyła informacje do inwestora oraz do organu, który wydał decyzję o warunkach zabudowy lub zagospodarowania terenu.

W ciągu 14 dni od wydania decyzja staje się prawomocna. W tym czasie można odwołać się od decyzji.

Zasady wydawania pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę wydaje się bezterminowo. Prawo Budowlane zastrzega, że pozwolenie wygasa, gdy budowa nie rozpocznie się w przeciągu 3 lat od wydania pozwolenia oraz gdy budowa zostanie przerwana okres dłuższy nić 3 lata.

Budowa bez pozwolenia jest samowolą budowlaną. Jeśli budowa jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu oraz nie narusza prawa budowlanego, to właściwy organ może jedynie nakazać wstrzymanie robót budowlanych. Po wyjaśnieniu wszelkich nieścisłości i skompletowaniu odpowiednich dokumentów można uzyskać pozwolenie na wznowienie robót budowlanych.

Prawo budowlanego uwzględnia jednak obiekty, które mogą zostać zbudowane na zgłoszenie ( wiaty, garaże, itp.)

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com