Jak uzyskać uprawnienia budowlane?

Istotnie, znaczna większość inżynierów budowlanych dąży do uzyskania uprawnień budowlanych. Pierwszym krokiem, aby je otrzymać jest złożenie wniosku o ich nadanie i przystąpienie do egzaminu. Wniosek składa się we właściwej dla miejsca zamieszkania okręgowej izby inżynierów budownictwa. Oczywiście wraz z wnioskiem należy przedłożyć odpowiednie dokumenty (uprawnienia budowlane).

Niezbędne dokumenty

W związku ze złożeniem wniosku o nadanie uprawnień budowlanych kandydat jest zobowiązany do udokumentowania swojego wykształcenia. Wówczas można przedłożyć odpis dyplomu ukończenia studiów lub dokument potwierdzający posiadanie tytułu technika lub mistrza. Co więcej, dopuszczalny jest także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika. Z kolei absolwenci studiów wyższych zamiast dyplomu mogą okazać suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów. Niewątpliwie można także udokumentować swoje wykształcenie zaświadczeniem z uczelni (testy 2020 uprawnienia). Musi ono potwierdzać, że ukończone studia były prowadzone na podstawie umowy. Jest o tym mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w art. 61.

Wykaz prac projektowych

Bezsprzecznie, aby ubiegać się o uprawnienia budowlane trzeba pamiętać o dokumencie, jakim jest wykaz prac projektowych zrealizowanych podczas praktyki zawodowej. Godnym uwagi jest fakt, iż komisja kwalifikacyjna dokładnie weryfikuje dostarczoną dokumentację (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Na jej podstawie dokonuje kwalifikacji wykształcenia poprzez uznanie zgodności zakresu ukończonego przez kandydata kierunku studiów z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Studia odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności

Załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia jest stosowany do kwalifikacji wykształcenia w zakresie zawodów związanych z budownictwem. Studia uznawane za odpowiednie lub pokrewne, to takie, które są zgodne z kierunkami wymienionymi w ww. załączniku do rozporządzenia. Bez wątpienia można także skorzystać z suplementu do dyplomu lub zaświadczenia o przebiegu studiów (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Jednak będą one miały zasadność tylko wówczas, jeśli przynajmniej jedna trzecia programu lub jedna trzecia godzin zajęć dotyczyła kształtowania wiedzy oraz umiejętności w zakresie wymaganego kierunku studiów.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.