fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jak uzyskać uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane dają dużo możliwości w życiu zawodowym. Dotyczy to pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy projektowaniu jak również kierowania robotami budowlanymi.  Uprawnienia budowlane nadawane są przez organ samorządu zawodowego na terenie Polski.(testy uprawnienia architektoniczne)

Jak uzyskać uprawnienia budowlane
Jak uzyskać uprawnienia budowlane?

Aby uzyskać uprawnienia budowlane należy studiować odpowiednie kierunki. Na uczelniach wprowadzono podział kierunków studiów na odpowiadający oraz pokrewny. Kierunki odpowiadające to kierunki bezpośrednio dobrane do właściwej specjalności.

W zależności od kierunku studiów oraz ich stopnia a także odbytej długości praktyki zawodowej można zdawać egzaminy na różnego rodzaju uprawnienia budowlane. W najbardziej dogodnej sytuacji znajdują się osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Posiadają one bowiem swobodę w wyborze specjalności uprawnień budowlanych.( program uprawnienia architektoniczne)

 

Istotnie, znaczna większość inżynierów budowlanych dąży do uzyskania uprawnień budowlanych. Pierwszym krokiem, aby je otrzymać jest złożenie wniosku o ich nadanie i przystąpienie do egzaminu. Wniosek składa się we właściwej dla miejsca zamieszkania okręgowej izby inżynierów budownictwa. Oczywiście wraz z wnioskiem należy przedłożyć odpowiednie dokumenty (uprawnienia budowlane).

Niezbędne dokumenty

W związku ze złożeniem wniosku o nadanie uprawnień budowlanych kandydat jest zobowiązany do udokumentowania swojego wykształcenia. Wówczas można przedłożyć odpis dyplomu ukończenia studiów lub dokument potwierdzający posiadanie tytułu technika lub mistrza. Co więcej, dopuszczalny jest także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika. Z kolei absolwenci studiów wyższych zamiast dyplomu mogą okazać suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów. Niewątpliwie można także udokumentować swoje wykształcenie zaświadczeniem z uczelni (testy 2020 uprawnienia). Musi ono potwierdzać, że ukończone studia były prowadzone na podstawie umowy. Jest o tym mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w art. 61.

Wykaz prac projektowych

Bezsprzecznie, aby ubiegać się o uprawnienia budowlane trzeba pamiętać o dokumencie, jakim jest wykaz prac projektowych zrealizowanych podczas praktyki zawodowej. Godnym uwagi jest fakt, iż komisja kwalifikacyjna dokładnie weryfikuje dostarczoną dokumentację (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Na jej podstawie dokonuje kwalifikacji wykształcenia poprzez uznanie zgodności zakresu ukończonego przez kandydata kierunku studiów z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Studia odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności

Załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia jest stosowany do kwalifikacji wykształcenia w zakresie zawodów związanych z budownictwem. Studia uznawane za odpowiednie lub pokrewne, to takie, które są zgodne z kierunkami wymienionymi w ww. załączniku do rozporządzenia. Bez wątpienia można także skorzystać z suplementu do dyplomu lub zaświadczenia o przebiegu studiów (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Jednak będą one miały zasadność tylko wówczas, jeśli przynajmniej jedna trzecia programu lub jedna trzecia godzin zajęć dotyczyła kształtowania wiedzy oraz umiejętności w zakresie wymaganego kierunku studiów.

Uprawnienia budowlane a kierunki pokrewne

Aby zdobyć uprawnienia budowlane należy zdecydować się na odpowiednie studia kierunkowe.  Istnieje również możliwość ukończenia studiów pokrewnych dla których czas praktyki zawodowej jest dłuższy, jednak również można uzyskać uprawnienia budowlane. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

W przypadku specjalizacji instalacji teletechnicznej w ograniczonym zakresie możliwe jest ukończenie pokrewnych kierunków takich jak inżynieria elektryczna, miernictwo elektryczne, programowanie sterowników,  informatyka.

W przypadku specjalizacji inżynieryjno – kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym możliwe jest ukończenie kierunków pokrewnych takich jak automatyka i robotyka, elektroenergetyka, która umożliwia uzyskanie umiejętności i wiedzy z zakresu sterowania ruchem.

Kierunkiem pokrewny do specjalizacji architektonicznej w ograniczonym zakresie jest architektura lub architektura i urbanistyka. Architekci uzyskują tutaj uprawnienia konstrukcyjno – budowlane w ograniczonym zakresie. (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Do zdobycia uprawnień budowlanych niezbędne są również praktyki zawodowe, pozwalające uzyskać potrzebne doświadczenie. Nad prawidłowością ich przebiegu czuwa kierownik praktyki.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com