fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Warunki egzaminu na uprawnienia budowlane

Warunki egzaminu na uprawnienia budowlane są ściśle określone obowiązującymi przepisami.  Do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą podejść wyłącznie osoby które wykazały się odpowiednią praktyką oraz wykształceniem. Egzamin na uprawnienia budowlane podzielony jest na dwie części: pisemną i ustną. W pierwszej kolejności przystępujemy do egzaminu pisemnego. Tylko uzyskanie pozytywnego wyniku z części pisemnej obliguje nas do przystąpienia do części ustnej egzaminu. Wymagania odnośnie egzaminu na uprawnienia budowlane są zawarte w głównej mierze w Ustawie Prawo budowlane. Pozostałe, zmieniające się nieznacznie informacje (np. wykaz obowiązujących przepisów, itd.) można znaleźć na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod zakładką Komisja Kwalifikacyjna. Egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Po jego przeprowadzeniu Komisja egzaminacyjna sprawdza formularze egzaminacyjne i wywiesza listę osób dopuszczonych do drugiej części.

warunki egzaminu na uprawnienia
warunki egzaminu na uprawnienia

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane – skrót informacji

Formularz egzaminacyjny zostaje przygotowany przez Krajową Komisję Egzaminacyjną. Ma on postać testu. Ilość pytań jest zróżnicowana w zależności od specjalności z jakiej dany kandydat zdaje egzamin. Test uznaje się za pozytywnie rozwiązany jeśli dana osoba odpowie poprawnie na przynajmniej 75% pytań. Korzystny wynik egzaminu pisemnego daje możliwość podejścia do części ustnej. Czas trwania egzaminu jest iloczynem ilości zadawanych pytań przez 1,5 minuty. Co znaczy że na każde pytanie kandydat ma 1,5 minuty. Jest to wystarczający czas na udzielenie poprawnych odpowiedzi dla osób które się rzetelnie przygotowały do testu.

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane – skrót informacji

Egzamin ustny przeprowadzany jest w ciągu kilku wyznaczonych dni następujących po egzaminie pisemnym. Kandydat przystępujący do egzaminu na uprawnienia w części ustnej ma za zadanie odpowiedzieć na wylosowany zestaw pytań. czas przeznaczony na egzamin w tej części to maksymalnie 60 minut, przy czym kandydat ma nie więcej niż 25 minut na przygotowanie się. Celem tego egzaminu jest sprawdzenie znajomości przepisów prawnych oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce. Ta część egzaminu sprawdza głównie wiedzę praktyczną i weryfikuje odbytą na budowie lub w biurze projektowym praktykę.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa publikuje zawsze na swojej stronie internetowej wykaz przepisów, które muszą poznać osoby podchodzące do egzaminu na uprawnienia budowlane. To na nich bazują pytania egzaminacyjne. Same pytania są opracowywane oddzielnie ze względu na typ egzaminu (pisemny/ustny), rodzaj uprawnień oraz ich specjalność. Przyjrzyjmy się więc z bliska, jak wyglądają warunki egzaminu na uprawnienia budowlane. (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Warunki egzaminu i warunki jego zdania

Komisja egzaminacyjna przygotowuje listy zdających egzamin. Dzieli kandydatów według wybranej przez nich specjalności i rodzaju uprawnień. Część pisemna egzaminu ma postać testu jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że spośród podanych odpowiedzi, wyłącznie jedna jest poprawna i to ją należy wybrać. Aby egzamin był uznany za zdany, musimy odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej 75% pytań zestawu. Jest to niezwykle istotne, ponieważ bez zaliczonej części pisemnej, nie zostaniemy zakwalifikowani do części ustnej. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Warunki egzaminu – jakie typy egzaminów?

Egzaminy na uprawnienia budowlane różnią się od siebie w zależności od tego, o jaki rodzaj i specjalność uprawnień starają się kandydaci. Pod uwagę bierze się także wykształcenie oraz zakres odbytej praktyki zawodowej. Obecnie przeprowadza się egzaminy między innymi na ograniczone/nieograniczone uprawnienia budowlane łączne, czyli do projektowania i kierowania pracami budowlanymi. Ponadto można starać się o uprawnienia oddzielne, czyli wyłącznie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w obrębie swej specjalności. O takie uprawnienia również można się starać w zakresie ograniczonym bądź nieograniczonym. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Warunki egzaminu – czas trwania egzaminu

Egzaminy pisemne różnią się od siebie ilością pytań, stąd aby ustalić czas trwania naszego egzaminu, należy pomnożyć ilość pytań przez 1,5 minuty. Właśnie taki czas przeznacza się na jedno pytanie. Egzamin ustny nie powinien trwać dłużej jak 60 minut. 25 minut z tej godziny przeznacza się na czas przygotowania się kandydata do odpowiedzi. Oczywiście podczas egzaminów można korzystać z aktów prawnych – niezwykle trudne byłoby wyuczenie się ich wszystkich na pamięć. Podczas egzaminu ustnego odpowiadamy na pytania, które znalazły się w wylosowanym przez nas wcześniej zestawie. Niezwykle ważne jest praktyczne stosowanie wiedzy technicznej a także rozumienie przepisów prawa. Tak pokrótce przedstawiają się warunki egzaminu, który każdy kandydat na uprawnienia budowlane prędzej czy później będzie musiał odbyć. (testy uprawnienia budowlane)

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com