fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ręczny sposób wykonania

Tak jak wspomniano wcześniej, istnieją trzy sposoby wykonania stabilizacji gruntu cementem (testy uprawnienia budowlane). Pierwszy z nich – sposób ręczny – charakteryzuje się tym, że można go stosować przy:

– robotach naprawczych,

– małych powierzchniach przy nieznacznych wymiarach długości i szerokości (np. przy wykonywaniu ław podszczelinowych, placów i krótkich ulic osiedli i miast).

Sposób ten polega na tym, że najpierw mieszaninę gruntocementu przygotowuje się w betoniarkach, które znajdują się w miejscach poboru gruntu bądź na miejscu wykonania. Taką mieszaninę układa się przy pomocy łopat i grabi. Dowozi się ją taczką. Najlepiej jest ją zagęścić wibratorami płytowymi bądź deskowymi.

Sposoby wykonania stabilizacji
Sposoby wykonania stabilizacji

W sytuacji, kiedy stabilizuje się grunt rodzimy, sposób ręczny polega na tym, że:

– na spulchniony grunt rozściela się odpowiednią warstwę cementu,

– cement miesza się łopatami z gruntem,

– należy skropić cement odpowiednią ilością wody i ponownie przemieszać,

– należy sprofilować nawierzchnię oraz zagęścić wibratorem płytowym.

Wykonywanie stabilizacji gruntu za pomocą zestawu maszyn rolniczych i drogowych

W skład zespołu, który służy do stabilizowania gruntu za pomocą maszyn, wchodzą:

– brony talerzowe,

– pługi rolnicze,

– kultywatory,

– równiarki drogowe,

– beczkowozy,

– walce ogumione,

– walce drogowe gładkie, najlepiej typu tandem,

– ciągniki (program egzamin uprawnienia 2021).

Roboty przygotowawcze

Robotami przygotowawczymi są wykonanie i wykończenie robót ziemnych. Roboty ziemne powinny charakteryzować się przede wszystkim jednorodnością pod względem zagęszczenia. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że stopień zagęszczenia powinien wynosić 0,95 maksymalnego zagęszczenia.

Na jakość robót wpływa przede wszystkim sprofilowanie korony drogi. Powinna ona być zgodna z projektem i przekroju poprzecznego, i podłużnego. Najlepiej jest to wykonać przy wykorzystaniu równiarki.

Aby móc odpowiednio uformować przyszłe krawędzi warstwy stabilizacyjnej oraz jej niwelety podłużnej niezbędne jest to, żeby wzdłuż krawędzi ułożyć drewniane prowadnice. Podczas wykonywania robót pełnią one funkcję niwelety odniesienia. Dzięki temu można sprawdzić poprawność wykonywania robót pod kątem przekroju poprzecznego i podłużnego. Prowadnice należy ułożyć na przygotowanym gruncie. Aby się one nie przesuwały od osi drogi, konieczne jest zabezpieczenie ich palikami.

Spulchnianie i rozdrabnianie gruntu

Spulchnianie zależy przede wszystkim od spoistości gruntu. Wykonuje się je:

– pługami,

– kultywatorami,

– bronami talerzowymi.

Używając pługi rolnicze należy pamiętać o tym, żeby grunt spulchniać na odpowiednią głębokość. Należy wówczas wziąć pod uwagę wzrost grubości warstwy na skutek ewentualnego doziarniania (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Grunt, który jest spulchniony należy rozdrobnić jedno- bądź dwukrotnym przejazdem kultywatora i brony talerzowej. Kiedy rozdrobnienie jest wystarczające? Kiedy z pobranej próbki gruntu co najmniej 80% ziaren (wagowo) przechodzi przez sito o otworach 5 mm.

Rozścielanie gruntu doziarniającego i cementu

W zależności od tego, ile posiada się środków transportowych oraz sprzętu grunt doziarniający można magazynować na poboczach. Kolejnym krokiem jest rozścielanie go łopatkami na powierzchni rozdrobnionego gruntu. Można też go dowozić przy wykorzystaniu samochodów-wywrotek z doczepionymi do tyłu ich skrzyni rozścielarkami drobnego kruszywa lub też rozścielarkami cementu. Rozścielony grunt doziarniający należy wymieszać w jednorodną mieszaninę z gruntem rodzimym, co można uzyskać po 2-4 przejazdach kultywatora i brony talerzowej.

Odpowiednią ilość cementu (kg/m2) powinno się równomiernie rozścielić na sprofilowany grunt. Może być ono wykonane ręcznie. Z tego powodu cement w workach (50 kg) należy w pierwszej kolejności ułożyć w obliczonych ilościach w trzech lub więcej rzędach. Następnie należy te worki rozciąć  i rozścielić cement łopatami. Proces ten można wykonać o wiele sprawniej przy wykorzystaniu rozścielarek cementu (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com