fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wolna wymiana wody z atmosferą

Biorąc pod uwagę różne doświadczenia zauważono, że na skutek wolnej wymiany wody, która znajduje się w betonie z otaczającą atmosferą, widoczne były zjawiska skurczu i pęcznienia. Żeby ustalić wpływ wyżej wymienionych zjawisk, przeprowadzono badania na próbkach (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane). Badane próbki zaizolowano gumową folią o grubości 1,5 mm. Dzięki temu uniemożliwiono parowanie wody.

Odkształcenia sprężyste i plastyczne betonu
Odkształcenia sprężyste i plastyczne betonu

14 dni później próbki poddano ściskaniu w urządzeniu dźwigniowo-sprężynowym. Próbki izolowane i nieizolowane uległy odkształceniu. Wykorzystano do tego próbki walcowe o średnicy 8 cm i wysokości 25 cm, które wykonano z betonu bazaltowego. Beton bazaltowy charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie po 28 dniach na poziomie Rc=300 kg/cm2 oraz wytrzymałości na rozciąganie Rr=25 kg/cm2. Beton ten od samego momentu zarobienia oraz początku procesu wiązania podlega przemianom, które są stałe. Z kolei cementowe lepiszcze hydrauliczne, które ma wpływ na wiele własności technicznych betonu, podczas hydratacji podlega stałej ewolucji chemicznej oraz przemianom fizycznym w czasie.

Odkształcenia sprężyste i plastyczne betonu

Na skutek doświadczeń udało się stwierdzić, że beton, który obciążano w pierwszym okresie czasu, podlega odkształceniom sprężystym i plastycznym. Woolson w 1905 r. był pierwszym człowiekiem, który dokonał tego typu spostrzeżeń. Część odkształceń zanika po odciążeniu. Są to odwracalne odkształcenia. Jednak część z nich pozostaje jako trwałe. Skurcz betonu może się także pojawić w tym samym momencie. Wszystko zależy od wilgotności i temperatury otoczenia, które udaje się ściśle określić. Spowodowane to jest tym, że istnieje stała chęć dążenia do zachowania równowagi pomiędzy ilością wody, która znajduje się w betonie a wilgocią otoczenia.

W przypadku odkształcenia betonu pod działaniem obciążenia, które wzrasta w czasie, sytuacja wygląda następująco (program na uprawnienia budowlane w wersji android). W sytuacji, kiedy próbkę, którą poddano ściskaniu do granicy oznaczonej na wykresie punktem A, się odciąży, to pozostanie odkształcenie o wielkości Aj. Jednak po upływie pewnego czasu odkształcenie to ulegnie zmniejszeniu do wartości Ai’.

Odkształceniem odwracalnym są wielkości Aj-A, a wielkościami A1-A’ nazywa się opóźnionym odkształceniem odwracalnym. 

Wykres odkształceń

Wykres odkształceń otrzymuje się na skutek poddawania próbek betonu wielokrotnym obciążeniom i tylko częściowym odciążeniom. Styczna do ostatniej krzywej odciążenia A A’ jest równoległa do stycznej E. Wykres odkształceń tego typu otrzymuje się wtedy, kiedy często zmienne obciążenie statyczne wynosi 0,6 obciążenia niszczącego.

Odkształcenie próbki składa się z odkształceń sprężystych oraz plastycznych (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). W sytuacji, kiedy odkształcenie od obciążenia wynosi Ar, a po odciążeniu Au, to odkształcenie sprężyste wynosi
Ae = Ar – AR.

Sprężystość betonu nie jest liniowa jak wykazują odkształcenia. Sieczny moduł sprężystości EA= przedstawia prosta OA. Na skutek przeprowadzonych doświadczeń wykazano, że stosunek dla obciążeń o wielkości 1/10 siły niszczącej jest stały. Wynosi on 0,95.

Wykres odkształceń próbki betonowej, którą długotrwale obciążono, odciążono i umieszczono w wodzie wygląda następująco. Na wykresie można zauważyć, że do odkształceń sprężystych i plastycznych chwilowych dochodzi trwałe odkształcenie plastyczne, tzw. pełzanie. Krzywa pełzania po długim okresie obciążenia zmierza do pewnej wartości granicznej. Podczas odkształceń tego typu ma miejsce zjawisko skurczu betonu.  Jeżeli w chwili t’ > t próbki, poddane uprzednio osobnym badaniom pełzania i skurczu, umieszczone zostaną w wodzie, podlegać będą pęcznieniu. Okazuje się przy tym, że próbka, która była obciążona (badanie pełzania), ulega pęcznieniu bardziej niż próbka nie obciążona (badanie skurczu).

Dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com