fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Określone przepisy prawa

Jak każdy proces budowlany, również wykonanie przyłącza energetycznego podlega określonym przepisom. W ciągu ostatnich lat zostały one jednak znacząco uproszczone. Jak wyglądają aktualne formalności, których należy dopełnić ubiegając się o podpięcie do instalacji elektrycznej? Sprawdźmy. (uprawnienia budowlane)

Formalności przyłączy energetycznych

Dwie możliwości

Przyłącze energetyczne to proces, który polega na połączeniu instalacji elektrycznej, tworzącej sieć energetyczną z naszym domem. Przybiera on dwie formy:(uprawnienia budowlane program)

  • przyłącze energetyczne napowietrzne,
  • przyłącze energetyczne kablowe.

Pierwsze z nich jest rzadko wybierane przez inwestorów przede wszystkim ze względu na gorsze aspekty wizualne, a także wyższe niebezpieczeństwo, jednak widujemy go w starszym budownictwie. Możemy je wykonać tylko wtedy, gdy w pobliżu znajduje się napowietrzna linia energetyczna. Przyłącze energetyczne kablowe doprowadza prąd na naszą posesję za pomocą podziemnych kabli. Głównym elementem tej instalacji jest złącze kablowe, które zostaje wyposażone w licznik oraz zabezpieczenia. To rozwiązanie jest wybierane przez inwestorów ceniących nowoczesne, estetyczne rozwiązania – warto jednak mieć świadomość tego, że wiąże się zazwyczaj z wyższymi kosztami i przygotowaniem dokładniejszych projektów. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Kwestia wyboru

W wyniku nowelizacji Prawa budowlanego z 28 lipca 2005 roku, nie ma żadnego obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza. Dotyczy to zarówno przyłącza obsługującego konkretny obiekt, jak również przyłącza dla niezabudowanych działek. Obecnie dopuszczalne są dwa tryby postępowania, zgodne z powyższym dokumentem. Artykuł 29a Prawa budowlanego zezwala nam na budowę przyłącza bez konieczności zgłaszania tego faktu, natomiast artykuł 30 stanowi o obowiązku zgłoszenia faktu właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku dokonania zgłoszenia powinniśmy określić w nim rodzaj, zakres oraz sposób wykonania przewidzianych do realizacji robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Jeśli chcemy budować przyłącze bez zgłoszenia, obowiązują nas warunki oraz wymagania Zakładów Energetycznych, uwzględniające aktualnie obowiązujące przepisy branżowe, regulujące warunki przyłączania do sieci. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste itp.), odpowiednie szkice (sytuacyjne) bądź rysunki oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Najczęściej wymagane jest również przedstawienie warunków technicznych przyłączenia, wydanych przez Zakład Energetyczny na wniosek inwestora, takich jak: moc przyłączeniowa i informacja o instalowanych urządzeniach, które mogą być powodem zakłóceń sieci zasilającej. Kolejnym dokumentem jest projekt zagospodarowania działki bądź terenu z zaznaczoną lokalizacją planowanego przyłącza wraz z opisem technicznym instalacji. Taki projekt wykonuje osoba do tego uprawniona, na kopii aktualnej mapy geodezyjnej. Zgłoszenia trzeba dokonać na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, tyle bowiem czasu ma urząd na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Brak sprzeciwu oznacza tzw. milczącą zgodę na budowę przyłącza zgodnie z przedstawionym projektem. Jeśli jednak nie rozpoczniemy prac przed upływem dwóch lat, zgłoszenie traci ważność, a całą procedurę należy zacząć od początku.  (uprawnienia budowlane kontakt)

Co dalej?

Niezależnie od drogi formalnej, jaką przyjęliśmy, miejsce lokalizacji przyłącza powinno być wytyczone w terenie przez uprawnionego geodetę, natomiast po zakończeniu budowy konieczna jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, także wykonana przez uprawnionego geodetę. Przyłącze musi zostać naniesione na mapę zasadniczą i do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Projekt przyłącza wymaga również współpracy z rejonowym zakładem energetycznym. Pobieramy stamtąd wniosek, do którego należy dołączyć wszystkie wymienione załączniki i określamy wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną. Wymagane jest także pozwolenie na budowę. Jednak zestaw załączników bywa różny, w całkowitej zależności od Zakładu Energetycznego. (uprawnienia budowlane 2022)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.