fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Warunki materialne pracy technika architekta

Technik architekt pracuje w biurach i pracowniach projektowych, w instytucjach budowlanych i instytucjach o charakterze administracyjnym. Najczęściej technicy architekci pracują w dobrych warunkach. Pomieszczenia przygotowane są do wykonywania rysunków w formie tradycyjnej – za pomocą przyrządów kreślarskich, ale przede wszystkim znajdują się tam urządzenia komputerowe. Pracują w warunkach intensywnego, sztucznego oświetlenia. Praca przy komputerze wiąże się z działaniem pola elektromagnetycznego.

 

Warunki społeczne pracy technika architekta

Technik architekt pracuje obok rzeszy specjalistów, którzy tworzą całościowe projekty. Prawidłowe wykonanie zadań wymaga kontaktów ze współpracownikami jak i klientami.

Podporządkowanie się zleceniom i wskazówkom specjalistów innych branż jak: konstruktorom instalacji elektrycznej, sanitarnej, drogowcom, kosztorysantom, architektom wnętrz czy nawet technologom urządzeń kuchennych wymaga kompetencji i znajomości rzemiosła architektonicznego.

Konsultowanie i realizacja ustaleń oraz wprowadzenie ich do wykonywanego zlecenia wymaga umiejętności współdziałania i współpracy z innymi.

 

Warunki organizacji pracy technika architekta

Technik architekt pracuje najczęściej 8 godzin dziennie a godziny pracy na ogół są stałe. Nie ma potrzeby pracy w dni wolne i świąteczne, ani w systemie zmianowym. Jeżeli jednak otrzymane zlecenie tego wymaga, zdarzają się dodatkowe godziny pracy.

Osoby wykonujące ten zawód są okresowo nadzorowane przez przełożonego, którym najczęściej jest główny projektant. Wykonują prace zlecane przez bezpośredniego zwierzchnika.

Nie jest to praca rutynowa.

Wykonywane zadania mają różny charakter, wymagają odmiennego wykonania a własne propozycje rozwiązań mogą być tematem w dyskusji zespołu projektowego.

 

Warunki psychologiczne pracy technika architekta

Ze względu na charakter pracy niezbędna w tym zawodzie jest umiejętność współdziałania z innymi osobami oraz podporządkowania wykonywanych przez siebie odcinków zadaniowych wymaganiom specjalistów i autorów projektu.

Wytrwałość, cierpliwość a przede wszystkim dokładność to cechy niezbędne. Liczy się również spostrzegawczość, zdolność koncentracji uwagi, wyczucie estetyki i systematyczność, a także myślenie twórcze i uzdolnienia plastyczne. Takie sprawności sensomotoryczne jak ostrość wzroku, rozróżnianie barw, koordynacja wzrokowo-ruchowa i sprawności manualne umożliwiają pracę zarówno przy stole kreślarskim jak i przy komputerze. Wyobraźnia przestrzenna oraz umiejętność kojarzenia różnych elementów i faktów ułatwia zrozumienie znaczenia wykonywanego fragmentu projektu. Bardzo przydatna jest ciekawość oraz chęć docierania do nowinek budowlanych i nowych technologii.

 

Warunki zdrowotne pracy technika architekta

Pracę technika architekta zlicza się do prac lekkich. Ewentualne ryzyko zdrowotne wiąże się z chorobami oczu oraz kręgosłupa. Wynika to ze specyfiki pracy polegającej na długotrwałym siedzeniu w jednej pozycji, najczęściej przy klawiaturze komputera, w warunkach sztucznego oświetlenia. Toteż znaczne wady wzroku niepoddające się korekcji, zwyrodnienia układu kostno-stawowego, zwłaszcza kręgosłupa, kończyn górnych i palców, będą przeciwwskazaniem do pracy na tym stanowisku.

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych, niedosłyszące, mogą być zatrudnione na stanowisku technika architekta lecz poza branżą budowlaną.

 

Warunki pracy technika architekta

Aby podjąć pracę w zawodzie technika architekta, należy ukończyć policealne studium architektoniczne lub budowlane kształcące w tej specjalizacji.

Aktualnie szczególną uwagę przywiązuje się do znajomości nowoczesnych programów komputerowych, których znajomość często jest warunkiem zatrudnienia. Program kształcenia dla I i II roku nauczania obejmuje takie przedmioty jak: budownictwo ogólne; dokumentacja budowlana; projektowanie konstrukcyjne, architektoniczne, urbanistyczne i planowanie przestrzenne; modelowanie i projektowanie wspomagane komputerem oraz kosztorysowanie i utrzymanie zasobów budowanych.

Warunki naboru do studium określa sama szkoła. Najczęściej jest to egzamin wstępny z rysunku, matematyki lub historii oraz z języka obcego. Kształcenie trwa 2 lata. Informacje nt. możliwości kształcenia można uzyskać m.in. w corocznie aktualizowanym „Informatorze dla maturzystów”.

 

Warunki awansu pracy technika architekta

Technik architekt może pełnić funkcje asystenta architekta lub podinspektora budowlanego lecz znaczną konkurencję do tych stanowisk stanowią osoby z wyższym wykształceniem architektonicznym i budowlanym. Osoby, które zdobyły zawód technika architekta i dysponują świadectwem maturalnym, często kontynuują kształcenie na studiach wyższych, a ukończone studium jest ku temu doskonałą podbudową.

 

Warunki pracy dorosłych w zawodzie

Wiek nie eliminuje technika architekta do pracy w zawodzie. Doświadczenie jest mile widziane, chociaż wielu pracodawców preferuje osoby młode do 30 roku życia.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com