fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rękojmia na roboty budowlane

Rękojmia to pewnego rodzaju „element relacji” między wykonawcą zleconej roboty budowlanej, a jej zleceniodawcą. Umowa ta pozwala z góry ustalić do czego zobligowany jest wykonawca w przypadku wad fizycznych. Z kolei zamawiający wie jakie ma prawo do wymagań. Uprawnienia ze względu na rękojmię po stronie zleceniodawcy, za wady fizyczne, podlegają okresowi dwóch lat. Wady fizyczne, w tym przypadku, polegają głównie na niezgodności rzeczy z umową. Czyli w przypadku roboty budowlanej na niezgodności wykonanych robót z umową o roboty budowlane. Jeżeli chodzi o wady budynku jest to okres lat pięciu.

 

Jeśli Twoja praca wiąże się z budownictwem lub architekturą pomyśl o zrobieniu uprawnień budowlanych. Więcej informacji na temat egzaminu na uprawnienia znajdziesz na stronie: http://uprawnienia-budowlane.com/egzamin/informacje-o-egzaminie.html

 

Rękojmia na roboty budowlane jako ochrona inwestora

Rękojmia stanowi tutaj szczególną formę ochrony inwestora. Jest ona niezależna od winy i wiedzy wykonawcy. Inwestor oprócz uprawnień związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy posiada również uprawnienia wynikające z rękojmi. W momencie gdy po dokonaniu odbioru obiektu budowlanego ujawnią się w nim jakiekolwiek wady fizyczne, inwestor ma możliwość skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi. Będzie też mógł żądać zapłaty kary umownej. Ponadto może skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji, o ile postanowienia umowy takie uprawnienia przewidują.

Terminy rękojmi na roboty budowlane

Co do terminów, jeżeli taki inwestor zgłosi żądanie z tytułu rękojmi to wykonawca powinien ustosunkować się do tego w ciągu 14 dni. Jeżeli jednak nie dojdzie do tego, to żądanie inwestora uznaje się za uzasadnione. Jednak w terminie 14 dni wykonawca musi dostarczyć swoje stanowisko co do zgłoszonej wady inwestorowi. W relacjach pomiędzy przedsiębiorcami inwestor zobowiązany jest aby zbadać wykonane prace. Jeżeli nastąpi wykrycie jakiejkolwiek wady inwestor zobowiązany jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym wykonawcę. Aby zgłosić wadę wystarczy wysłać zawiadomienie. Jeśli jednak do tego nie dojdzie , to inwestor straci swoje uprawnienia z tytułu rękojmi. Jeżeli jednak wykonawca wiedział o wadzie albo zapewnił inwestora, że takowe nie istnieją to przeobraża się to w poważne konsekwencje dla terminów rękojmi. W takich wypadkach wykonawca nie traci swoich uprawnień. Nawet jeżeli nie zbada rzeczy w czasie właściwym lub nie zawiadomi w terminie o wadzie jednak terminy rękojmi ulegają zawieszeniu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com