fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

REGULAMIN
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH.

§ 1

Aktami normatywnymi regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa są, w szczególności:
1)    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.) zwana dalej „Prawo budowlane”,
2)    ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946) zwana dalej ,,ustawą o samorządach zawodowych”,
3)    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zwana dalej „K.p.a.”,
4)    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz.1278),
5)    ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572  z późn. zm.)
6)    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu  prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. poz. 1513),
7)    statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
8)    regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
9)    regulamin okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2

Organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadają uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust.1 pkt 2-4 ustawy Prawo budowlane.

§ 3

1.    Postępowanie  kwalifikacyjne, w tym kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednich lub pokrewnych dla danej specjalności uprawnień budowlanych, przeprowadzanie egzaminów ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej a także wydawanie decyzji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych okręgowych izb inżynierów budownictwa, właściwych według miejsca zamieszkania osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych.
2.    Prowadzenie postępowania odwoławczego i wydawanie decyzji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w drugiej instancji należy do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 4

1.    Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych składa wniosek do właściwej  według miejsca zamieszkania okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby inżynierów budownictwa. Wymagane przepisami elementy wniosku określa przykładowy wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.
2.    Do wniosku należy dołączyć:
1)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika;
2)    suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
3)    oświadczenie, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 1 lub  zaświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 7 pkt 2 albo  dokument, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia;
4)    w przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone  zgodnie z umową zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa;
5)    wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej;
6) formularz osobowy zawierający wykaz danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu;
3.    Praktykę zawodową odbytą przed 1 stycznia 1995 r. dokumentuje się w formie zaświadczenia. Przykładowy wzór zaświadczenia, zawierający informacje niezbędne dla oceny prawidłowości praktyki zawodowej, stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
4.    Wzory, o których mowa w ust. 1-3 mają na celu udzielenie pomocy osobom ubiegającym się o nadanie uprawnień budowlanych w należytym i kompletnym złożeniu wniosku. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych ma obowiązek złożenia kompletnego wniosku i nie ma obowiązku korzystania z wzorów.

§ 5

1. W przypadku ubiegania się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej w ramach posiadanych  uprawnień budowlanych bez ograniczeń, wnioskodawca potwierdza:
1) posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w której wyodrębniono daną specjalizację;
2) odbycie, po uzyskaniu uprawnień budowlanych, pięcioletniej praktyki w zawodzie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych, o których mowa w pkt 1, w zakresie specjalizacji, o którą się ubiega, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.
2.  Do wniosku o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej należy dołączyć:
1) decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń;
2) oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki, zawierające wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba ubiegająca się o nadanie specjalizacji.
3.    Przykładowe wzory decyzji w sprawie nadania specjalizacji techniczno-budowlanej stanowią załączniki nr 4 i 5 do regulaminu.

§ 6

1.    W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wnioski o nadanie uprawnień budowlanych przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej kieruje do powołanych przez siebie zespołów egzaminacyjnych.
2.    Zespół egzaminacyjny powołany jest w składzie od 3 do 5 osób spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz z listy egzaminatorów okręgowej komisji kwalifikacyjnej, spełniających wymagania określone w regulaminie powoływania członków zespołów egzaminacyjnych stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu.
3.    Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej powołując zespół egzaminacyjny wyznacza z jego składu przewodniczącego zespołu i sekretarza.
4.    Z postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych zespół egzaminacyjny sporządza protokół.
5.    Wzór protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.
6.    Wzór protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania specjalizacji techniczno-budowlanej  stanowi załącznik nr 8 do regulaminu

§ 7

Okręgowa komisja kwalifikacyjna lub jej skład orzekający, w przypadku stwierdzenia braków we wniosku nakłada, w drodze postanowienia, na osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane, obowiązek usunięcia wskazanych braków w terminie 30 dni. Przykładowy wzór postanowienia o uzupełnieniu braków wniosku stanowi załącznik nr 9 do regulaminu.

§ 8

1.    Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczny z dopuszczeniem do egzaminu na uprawnienia budowlane osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych.
2.    W przypadku ustalenia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego niespełnienia warunków niezbędnych do nadania uprawnień budowlanych okręgowa komisja kwalifikacyjna lub jej skład orzekający wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzenia egzaminu.
3.    Przykładowy wzór decyzji w sprawie odmowy nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu, stanowi załącznik nr 10 do regulaminu.

§ 9

W celu przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej powołuje zespoły egzaminacyjne w składzie od 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza, spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz z listy egzaminatorów okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

§ 10

1.    Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.
2.    Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej, nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu, podaje do publicznej wiadomości, w formie przyjętej dla ogłoszeń okręgowej izby, termin egzaminu oraz termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych.

§ 11

1.    Osoba dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane zawiadamiana jest o terminie egzaminu przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej listem poleconym, doręczanym co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem. Przykładowy wzór zawiadomienia o terminie egzaminu stanowi załączniki nr 11a i 11b do regulaminu.
2.    Osoba dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania, w zawiadomieniu o dopuszczeniu do egzaminu, informowana jest o obowiązku przedstawienia do wglądu komisji egzaminacyjnej przed egzaminem ustnym wybranych prac projektowych, wykonanych w ramach praktyki projektowej.

§ 12

Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane określa załącznik nr 12 do regulaminu.

§ 13

1.    Z przeprowadzonego egzaminu zespół egzaminacyjny sporządza protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 13 do regulaminu.
2.    Sekretarz zespołu egzaminacyjnego dokumentuje przebieg postępowania egzaminacyjnego.
3.    Obsługę organizacyjno-administracyjną zespołu egzaminacyjnego może wykonywać w porozumieniu z sekretarzem zespołu wyznaczony pracownik biura okręgowej izby.

§ 14

1.    Decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego organu. Przykładowe wzory decyzji stanowią załączniki nr 14-16 do regulaminu.
2.    Okręgowa komisja kwalifikacyjna prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane, a kopie ostatecznych decyzji – o których mowa w ust. 1 – przesyła do okręgowej rady okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz jeden egzemplarz decyzji wraz z formularzem osobowym do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem wpisu do centralnego rejestru, o którym mowa w art.88a pkt 3 lit. a) Prawa budowlanego.

§ 15

1.    Dla osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie Prawa budowlanego ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej na podstawie art. 96 tej ustawy, na które nałożono obowiązek złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane, egzamin ten przeprowadza się według zasad obowiązujących dla osób przystępujących do egzaminu po raz pierwszy, z pominięciem etapu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej.
2.    Dla osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie Prawa budowlanego i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie na podstawie art. 96 ustawy, na które nałożono obowiązek złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane, egzamin ten przeprowadza się w obrębie jednej ze specjalności wymienionych w art. 14 Prawa budowlanego, która swym zakresem jest najbardziej zbliżona do zakresu uprawnień budowlanych posiadanych przez ukaranego. Pytania z zakresu specjalności budowlanej w części pisemnej i ustnej egzaminu dostosowuje się indywidualnie do zakresu specjalności budowlanej posiadanej przez egzaminowanego.

§ 16

1.    Obsługę administracyjną okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych zapewnia biuro okręgowej izby inżynierów budownictwa.
2.    Obsługę administracyjną Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zapewnia Biuro Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 17

Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym każdy członek zespołu egzaminacyjnego otrzymuje wynagrodzenie z opłat za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości:
1)    za udział w kwalifikowaniu – 9% opłaty ustalonej na podstawie art. 12 ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1 Prawa budowlanego od jednego wniosku o nadanie uprawnień budowlanych;
2)    za przeprowadzenie egzaminu – 9% opłaty ustalonej na podstawie art. 12 ust. 5a  pkt 2 i ust. 5b pkt 2 Prawa budowlanego od jednej osoby egzaminowanej;
3)    za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu – 9% opłaty ustalonej na podstawie art. 12 ust. 5a pkt 3 i ust. 5b pkt 3 Prawa budowlanego od jednej osoby egzaminowanej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com