fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB

20 sierpnia 2015 r.

§ 1

 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust. 1 pkt 4 i art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946), wybieranym przez Krajowy Zjazd Izby.
 3. Kadencja Komisji Kwalifikacyjnej trwa 4 lata.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946),

2) ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

3) Komisji Kwalifikacyjnej – należy przez to rozumieć Krajową Komisję Kwalifikacyjną,

4) przewodniczącym, zastępcy przewodniczącego, sekretarzu i członkach – należy przez to rozumieć osoby tworzące Krajową Komisję Kwalifikacyjną, pełniące w niej określone funkcje,

5) Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

§ 3

 1. Komisję Kwalifikacyjną tworzą: przewodniczący i 8÷16 pozostałych członków wybranych przez Krajowy Zjazd Izby, w liczbie każdorazowo ustalonej przez ten Zjazd.
 2. Komisja Kwalifikacyjna powołuje odpowiednie zespoły specjalistyczne.
 3. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej powołuje co najmniej 3-osobowe zespoły orzekające do rozpatrywania spraw indywidualnych.

 

§ 4

  1. Komisja Kwalifikacyjna:

1) prowadzi postępowania odwoławcze i wydaje decyzje w drugiej instancji w sprawach dotyczących wyjaśnienia decyzji co do treści uprawnień budowlanych i decyzji o nadaniu tych uprawnień przez okręgowe komisje kwalifikacyjne,

2) powołuje zespół złożony z członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i przedstawicieli okręgowych izb, z uwzględnieniem specjalności zawodowych, do opracowania zestawów pytań egzaminacyjnych i zatwierdza te zestawy,

3) po przedłożeniu opinii okręgowej komisji kwalifikacyjnej wydaje decyzje w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, o którym mowa w art. 8b ustawy o samorządach zawodowych,

4) dokonuje co najmniej raz w roku analizy przeprowadzanych postępowań kwalifikacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych oraz tytułów rzeczoznawcy budowlanego i przedstawia ją Krajowej Radzie Izby,

5) sporządza opinie dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

6) składa sprawozdania ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Izby,

7) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji kwalifikacyjnych,

8) przygotowuje projekty uchwał określonych w odrębnych przepisach i kieruje do rozpatrzenia i uchwalenia przez właściwe organy. Właściwe organy decydują o ostatecznym kształcie uchwał, których projekty przygotowała Komisja Kwalifikacyjna,

9) orzeka w drodze decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego w razie nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego.

 1. Komisja Kwalifikacyjna uchyla uchwały okręgowych komisji kwalifikacyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.
 2. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie uprawnień budowlanych wydane w drugiej instancji są decyzjami ostatecznymi w toku postępowania w organach samorządu zawodowego. Od decyzji tych przysługuje skarga do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 3. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej w sprawach nadawania i pozbawiania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, po ich ponownym rozpatrzeniu przez Komisję Kwalifikacyjną, są decyzjami ostatecznymi w toku postępowania w organach samorządu zawodowego. Przepis ust. 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 5

 1. Pierwsze posiedzenie wybranej Komisji Kwalifikacyjnej zwołuje jej przewodniczący, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia Krajowego Zjazdu Izby. Przewodniczący ustala porządek obrad i przewodniczy im. Dla ważności obrad niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków Komisji Kwalifikacyjnej.
 2. Komisja Kwalifikacyjna wybiera spośród swoich członków 1-2 zastępców przewodniczącego oraz sekretarza i 2-3 członków, którzy wraz z przewodniczącym tworzą prezydium. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. W razie nieuzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów wybory przeprowadza się ponownie.
 3. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych oraz przepisami wykonawczymi do ustawy – Prawo budowlane. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją oraz z wykonywaniem czynności w Komisji na zasadach określonych przez Krajową Radę Izby.

 

§ 6

 1. Komisja Kwalifikacyjna posiedzenia odbywa w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w kwartale. W posiedzeniach plenarnych Komisji Kwalifikacyjnej, które powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku, z głosem doradczym uczestniczą przewodniczący lub upoważnieni przedstawiciele wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych.
 2. Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej trzech członków Komisji Kwalifikacyjnej.
 3. O terminie i miejscu posiedzenia członków Komisji zawiadamia się pisemnie na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 4. Posiedzeniom Komisji Kwalifikacyjnej przewodniczy jej przewodniczący lub upoważniony przez niego zastępca przewodniczącego.
 5. Uchwały Komisji Kwalifikacyjnej zapadają przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 6. Z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej sporządza się protokół, który podpisują: protokolant i przewodniczący obrad.
 7. Do rozpatrzenia spraw odwoławczych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego Przewodniczący Komisji może wyznaczyć zespół orzekający w składzie co najmniej 3 osób.
 8. Rozstrzygnięcia spraw związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym dotyczącym wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz postępowań odwoławczych w sprawach uprawnień budowlanych podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.
 9. Jeżeli członek Komisji Kwalifikacyjnej nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej może na najbliższym Krajowym Zjeździe zgłosić wniosek o jego odwołanie.
 10. Udział członków Komisji Kwalifikacyjnej w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.

 

§ 7

  1. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje pracami Komisji, a w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej i proponuje porządek obrad,

2) przydziela sprawy do załatwienia członkom Komisji,

3) organizuje prace Komisji w zakresie ustalonym w § 4, 5, 6,

4) zatwierdza i podpisuje korespondencję Komisji Kwalifikacyjnej.

 1. Składa sprawozdanie z działalności Komisji Kwalifikacyjnej Krajowemu Zjazdowi Izby.
 2. Ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Krajowej Rady Izby i jej Prezydium.
 3. Reprezentuje Komisję Kwalifikacyjną na zewnątrz.

 

§ 8

 1. Zastępcy przewodniczącego są stałymi zastępcami przewodniczącego i w czasie jego zastępowania spełniają wszystkie jego czynności.
 2. Jeżeli jest dwóch zastępców przewodniczącego, dokładny zakres uprawnień i czynności każdego z nich ustala przewodniczący.
 3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej:

1) odpowiada za prawidłowe prowadzenie całokształtu obsługi dokumentacyjnej związanej z działalnością Komisji Kwalifikacyjnej i prawidłowy obieg dokumentów,

2) organizuje prace związane z przygotowaniem zestawów pytań egzaminacyjnych,

3) dokonuje rocznych analiz przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych.

 

§ 9

 1. Tryb postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego określają regulaminy uchwalone przez Krajową Radę Izby. Projekty regulaminów przygotowuje Komisja Kwalifikacyjna.
 2. (uchylony)
 3. Członkowie Komisji nie mogą prowadzić zajęć oraz brać udziału w organizacji kursów przygotowawczych do egzaminu na uprawnienia budowlane.
 4. O nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego Komisja Kwalifikacyjna orzeka w drodze decyzji.
 5. Prawomocna decyzja o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego podlega wpisowi do rejestru rzeczoznawców budowlanych prowadzonego przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z art. 8c ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych.
 6. Tryb obiegu dokumentów określa regulamin ustalony przez Komisję Kwalifikacyjną.
 7. Komisja Kwalifikacyjna dba o jednolitość orzecznictwa okręgowych komisji kwalifikacyjnych w sprawach indywidualnych i może w tym zakresie wydawać odpowiednie uchwały.
 8. Komisja Kwalifikacyjna lub powoływane spośród jej członków zespoły wykonuje czynności kontrolne w stosunku do działalności okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

 

§ 10

 1. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, czynności jego sprawuje jeden z zastępców przewodniczącego wskazanych przez Komisję Kwalifikacyjną do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez Krajowy Zjazd.
 2. W razie przeszkody w pełnieniu funkcji przez zastępcę przewodniczącego, jego obowiązki przejmuje drugi zastępca przewodniczącego albo członek Komisji Kwalifikacyjnej wyznaczony przez przewodniczącego.

 

§ 11

 1. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych lub tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
 2. Wysokość wnoszonych opłat z tytułu postępowania kwalifikacyjnego i przeprowadzanych egzaminów oraz zasady ich wnoszenia określa Krajowa Rada Izby na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej.

§ 12

 1. Pełną obsługę Komisji Kwalifikacyjnej zapewnia Biuro Krajowej Izby.
 2. Wydatki związane z działalnością Komisji Kwalifikacyjnej pokrywane są z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych, w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Kodeksie postępowania administracyjnego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com