NAJBLIŻSZY TERMIN: 22 MAJ 2020 r. godz. 10:00

KOSZT POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Koszt postępowania kwalifikacyjnego (za kwalifikowanie, egzamin ustny i pisemny) o nadanie uprawnień budowlanych do: kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, projektowania bez ograniczeń, projektowania w ograniczonym zakresie:

 1. z tytułu kwalifikowania – 800,00 zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane 800,00zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej – 450,00 zł.


Koszt postępowania kwalifikacyjnego (za kwalifikowanie, egzamin ustny i pisemny) o nadanie uprawnień budowlanych do: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

 1. z tytułu kwalifikowania – 1100,00zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane –1100,00 zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej – 600,00 zł.

Egzamin na uprawnienia budowlane daje możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych lub specjalizacji techniczno-budowlanej składa się z dwóch etapów:

 1. Postępowanie kwalifikacyjne – kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.
 2. Egzamin:
  1. pisemny – w formie testu jednokrotnego wyboru, przygotowanego osobno dla każdej specjalności, specjalizacji i uprawnień,
  2. ustny – prowadzony przez Komisję, która sprawdza znajomość procesu budowlanego (regulowanego przepisami ogólnymi w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Do egzaminu na uprawnienia budowlane można przystąpić:

 • w każdej specjalności odrębnie: do projektowania lub do kierowania robotami budowlanym, jeżeli ubiegający się o te uprawnienia spełnia wymagania,
 • łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, jeżeli ubiegający się o te uprawnienia spełnia wymagania odnoszące się do obu rodzajów uprawnień,
 • łącznie na uprawnienia budowlane bez ograniczeń w danej specjalności i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w innej specjalności, jeżeli ubiegający się o te uprawnienia spełnia wymagania odnoszące się do obu specjalności.

Egzamin na uprawnienia budowlane przeprowadza Okręgowa Krajowa Komisja Kwalifikacyjna izb inżynierów budownictwa. Terminy sesji wyznaczane są co najmniej 2 razy w roku (sesja wiosenna i jesienna). Informacja o ustalonych terminach zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kandydat dopuszczony do egzaminu, zostaje zawiadomiony o wyznaczonym terminie listem poleconym, przynajmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem.

Wyniki podane są do wiadomości kandydata po niejawnym posiedzeniu Komisji Egzaminacyjne. Negatywny wynik części pisemnej powoduje że kandydat nie jest dopuszczony do części ustnej. W przypadku negatywnego wyniku Przewodniczący Komisji w decyzji odmownej o nadaniu uprawnień budowlanych nakłada termin, po upływie którego kandydat ponownie może przystąpić do egzaminu (co najmniej 3 miesiące od egzaminu). Osoba która uzyskała negatywny wynik z części ustnej na uprawnienia budowlane może przystąpić tylko do tej części (ale nie później niż po upływie 3 lat od dnia uzyskania wyniku pozytywnego z części pisemnej).

DOKUMENTY

 1. Wniosek o nadanie uprawnień  Pobierz
 2. Formularz osobowy  Pobierz
 3. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki  Pobierz
 4. Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej  Pobierz
 5. Oświadczenie o zgodności z prawdą dokumentów  Pobierz
 6. Książka praktyk – dokumentowanie praktyki do dnia 24.09.2014r. (na podstawie Ustawy z dnia 10 sierpnia 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych)

Po zakupie programu użytkownik otrzyma na maila powyższe dokumenty w formie edytowalnej wraz z wzorem wypełnionej książki praktyk.

PRAKTYKA

  Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej!

Uprawnienia Wykształcenie Praktyka przy sporządzaniu projektów Praktyka na budowie
PROJEKTOWANIE bez ograniczeń ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności roczna roczna
PROJEKTOWANIE w ograniczonym zakresie ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności roczna roczna
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności roczna roczna
KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI bez ograniczeń ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, - półtoraroczna
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności trzyletnia
KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI w ograniczonym zakresie ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności - półtoraroczna
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności półtoraroczna
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub trzyletnia
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza czteroletnia
posiadania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika czteroletnia
posiadania w zawodach związanych z budownictwem określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności czteroletnia
PROJEKTOWANIE I KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI bez ograniczeń ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności roczna półtoraroczna
PROJEKTOWANIE I KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI w ograniczonym zakresie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności roczna półtoraroczna
ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności roczna półtoraroczna