fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ta metoda zapewnia zachowanie niezbędnych przerw technologicznych dla stwardnienia betonu w
stykach montażowych łączących poszczególne elementy. Metodę montażu kompleksowego można
stosować do konstrukcji żelbetowych hal i innych obiektów przemysłowych np. magazynów
wielokondygnacjowych w przypadku konstrukcji o połączeniach typu stalowego tzw. suchych,
wykonywanych za pomocą spawania.

Metoda rozdzielcza

Przewidywanie luzów

Fundamenty prefabrykowane słupów konstrukcji żelbetowych powinny być wykonane dokładnie i w
sposób umożliwiający łatwe ich ustawienie oraz należyte zamocowanie w czasie montażu. W celu
uniknięcia trudności spowodowanych ewentualną niedokładnością wykonania i usytuowania stóp
fundamentowych w stosunku do określonych projektem siatki słupów i poziomów ich osadzenia,
należy przewidzieć odpowiednie luzy umożliwiające naprowadzenie i ustawienie montowanego
słupa w projektowanym miejscu. W przypadku najbardziej rozpowszechnionego połączenia słupów
ze stopami fundamentowymi typu kielichowego, tzn. w przypadku osadzania słupa w uprzednio
wykonanym gnieździe w stopie fundamentowej, wymiary dna gniazda w planie powinny być o 2 – 3
cm większe niż wymiary stopy montowanego słupa, zaś poziom dna gniazda powinien znajdować się
o 2 – 3 cm poniżej projektowanego poziomu posadowienia stopy. Ścianki wewnętrzne gniazda
powinny być wykonane ze zbieżnością ku dołowi nie przekraczającą 5%.

Przed montażem…

Przed przystąpieniem do montażu słupów, powinny być dokładnie sprawdzone wymiary i
usytuowanie stóp fundamentowych, a na górnej ich powierzchni oznaczony za pomocą teodolitu
układ osi podłużnej i poprzecznej. Jeżeli różnice w poziomie spodów kielichów są większe niż dopuszczalne 3 mm, należy przyjąć rzędną najwyższego poziomu spodu jako wyjściową, a pozostałe
dna dobetonować lub wyrównać podkładkami z blachy stalowej. Prefabrykowane konstrukcji
żelbetowych należy przed rozpoczęciem montażu wyposażyć w niezbędne urządzenia pomocnicze
do montażu, czyli drabinki, pomosty robocze oraz odpowiednio oznaczyć, żeby ułatwić pionowanie i
poziomowanie słupa po ustawieniu go na fundamencie. Na ściankach słupa powinny być naniesione
3 kreski pionowe oznaczające oś pionową słupa u góry, u dołu oraz w środku wysokość, oraz 2 kreski
poziome oznaczające poziom posadowienia słupa kreska dolna w ustalonej odległości od wierzchu
stopy fundamentowej i poziom oparcia spodu belki podsuwnicowej lub podciągu kreska górna.

Montaż słupów

Montaż słupów w halach przemysłowych o większej powierzchni przeprowadza się zazwyczaj za
pomocą żurawi gąsienicowych lub kołowych, jeśli linia poszczególnych stanowisk roboczych żurawi
jest równoległa do dłuższego boku hali. Słupy przygotowane do montażu rozmieszczone są
równolegle do przebytej przez żurawia drogi, rzadziej prostopadle do niej.

Ustawienie słupów na podporach.

Słupy konstrukcji żelbetowych prefabrykowanych, w zależności od ich ciężaru oraz udźwigu i rodzaju
żurawia montażowego, mogą być montowane sposobem całkowitego zawieszenia, sposobem obrotu
z nasuwaniem lub sposobem obrotu.
Sposób całkowitego zawieszenia charakteryzuje się tym, że podnoszony słup doprowadzony zostaje
do pozycji pionowej, a następnie uniesiony przez urządzenie montażowe na pewną wysokość w górę
ponad poziom terenu i w tej pozycji przeniesiony do miejsca jego ustawienia w konstrukcji. W czasie
tych czynności słup całkowicie zawieszony jest na haku żurawia montażowego, którego udźwig
wobec tego musi być większy lub co równy ciężarowi montowanego słupa.
Sposób obrotu z nasuwaniem stosuje się, gdy ciężar słupów przekracza udźwig będących w
dyspozycji na danym placu budowy urządzeń montażowych, a inne sposoby, np. montaż częściami
nie są możliwe do zastosowania. Sposób ten polega na tym, że montowany słup w czasie całego
okresu podnoszenia podwieszony jest w górnej części do urządzenia montażowego, a równocześnie
dolna jego część wsparta jest na podnóżu. W ten sposób ciężar słupa częściowo jest przejęty przez
urządzenie montażowe, częściowo przekazuje się na podłoże. Aby to osiągnąć, dolny koniec słupa
przesuwany jest poziomo po podłożu ku podporze słupa w miarę jego podnoszenia.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com