fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Inżynier budownictwa jako inspektor nadzoru

Inżynier budownictwa może pracować na stanowisku inspektora nadzoru: inwestorskiego lub budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest reprezentantem inwestora na budowie. Sprawuje kontrolę zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Sprawdza także jakość wykonywanych robót, stosowanych materiałów oraz uczestniczy w próbach  i odbiorach technicznych wszelkich urządzeń i instalacji zamontowanych w obiekcie budowlanym. Na żądanie inwestora kontroluje etapowe i końcowe rozliczenia budowy. Ma także prawo wydawania poleceń kierownikowi budowy, dotyczących poprawienia wadliwie wykonanych robót i usunięcia błędów lub niezgodności z projektem oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stale współpracuje z kierownikiem budowy, gdyż pełni funkcję kontrolną, ale i doradczą. Odpowiada za dokumentację budowy. Prowadzi korespondencję z biurem projektowym, inwestorem, sporządza protokoły badań i prób materiałów budowlanych.

Przy budowie obiektu budowlanego wymagającego ustanowienia kilku (czasem kilkunastu) inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności (np. architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnych) inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora.

Inspektor nadzoru budowlanego jest przedstawicielem organu administracyjnego. Nie jest, w przeciwieństwie do inspektora nadzoru inwestorskiego, reprezentantem inwestora. Wizytując obiekty budowlane, zakłady pracy i miejsca działalności gospodarczej zajmujące się obrotem wyrobów budowlanych, nadzoruje i kontroluje przestrzeganie przepisów prawa budowlanego. Sprawdza: zgodność zagospodarowania terenu z planami, bezpieczeństwo ludzi  i mienia, zgodność rozwiązań budowlanych z przepisami, wykonywanie obowiązków przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne. Prowadzi też ewidencję obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania.

Inżynier budownictwa jako kierownik budowy

Podstawowym celem pracy inżyniera budownictwa zatrudnionego na stanowisku kierownika budowy jest wykonanie obiektu budowlanego lub robót budowlanych zgodnie z kosztorysem i planem inwestora. Jest to praca aktywna, związana z przemieszczaniem się i zróżnicowana ze względu na zmienne warunki pracy i duży kontakt z ludźmi.

Najważniejsze zadania obejmują: przejęcie terenu budowy od inwestora, sprawne kierowanie pracą ludzi sprzętu, systematyczne prowadzenie dokumentacji budowy, ścisła współpraca z inspektorem nadzoru i geodetą oraz stałe zabezpieczanie warunków pracy zgodnie z przepisami BHP. Kierownik budowy (robót) prowadzi też rozbiórkę obiektów. Cele działań kierownika budowy (robót) określa się krótko: sprawnie, terminowo, dobrze jakościowo, bezpiecznie i oszczędnie. Kierownik robót kieruje częścią prac na dużej budowie, a kierownik budowy nadzoruje całość. W przypadku niewielkich budów i rozbiórek, gdzie pracuje do kilkudziesięciu osób (max. 30), budową kieruje kierownik budowy.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com