fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie można wypełniać wyłącznie po uzyskaniu uprawnień budowlanych, które dają nam duże pole do popisu, można pracować w różnorodnych firmach, bądź też założyć własną działalność. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Tutaj istotny jest egzamin na uprawnienia budowlane, do którego można przystąpić do ukończeniu studiów na kierunku odpowiednim. Można uzyskać uprawnienia w pełnym zakresie lub w ograniczonym zakresie. W przypadku uprawnienie w ograniczonym zakresie dostępne są także uprawnienia dla osób posiadających tytuł technika lub mistrza w odpowiednim zawodzie. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

W przypadku technika architekta może on uzyskać specjalność architektoniczną.

Jeśli chodzi o specjalność konstrukcyjno-budowlana odpowiednie zawody to technik budownictwa, murarz ,murarz -tynkarz i cieśla. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Za samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz na działalność związaną z koniecznością nowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działanie, które obejmuje projektowanie, wdrażanie projektów architektoniczno-budowlanych, kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, wykonanie nadzoru inwestorskiego. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Takie funkcje mogą wykonywać tylko osoby mające odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową.

Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Osoby, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami prawa, oczywiście z zasadami dotyczącymi wiedzy technicznej, należy te zadania wykonywać z należytą starannością, właściwą organizacją i bezpieczeństwem pracy.

Wyróżnia się następujące funkcje techniczne: projektowania, sprawowania nadzoru projektów architektoniczno-budowlanych, kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, kierowaniem, wytwarzaniem, konstrukcyjnych elementów budowlanych i nadzór i kontrola techniczna wytwarzanych elementów, wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Samodzielne funkcje techniczne a ustawa

Obowiązujące przepisy wprost regulują czym są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Z ustawy wynika, że to jest działalność, która jest nieustannie związana z samodzielnymi decyzjami.(program uprawnienia budowlane) Zagadnienia decyzyjności to oczywiście budownictwo, architektura czy zagadnienia techniczno-organizacyjne. Kierownik budowy czy architekt powinien fachowo oceniać zjawiska techniczne.

Samodzielne funkcje techniczne są wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane, dzięki temu osoby te mogą samodzielnie rozwiązywać zagadnienia architektoniczne, techniczne i techniczne organizacyjne posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie fachowej oceny zjawisk technicznych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

O uprawnienia budowlane mogą ubiegać się osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie techniczne, najczęściej są to studia wyższe oraz zrobiona praktyka zawodowa.

 Praktyka a także samo wykształcenie musi być dostosowane do stopnia złożenia i rodzaju działalności, wymogów i związanych z nią funkcji. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Zawody podlegające samodzielnym funkcjom technicznym

Zawody, które charakteryzują się samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie podlegają odpowiedzialności zawodowej.

Praca tych osób musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego, muszą oni posiadać szeroką wiedzę w tym zakresie i posługiwać się  zasadami wiedzy technicznej, starannością, dbałością organizacji pracy, a także bezpieczeństwa. Samodzielne funkcje techniczne można wykonywać na podstawie wpisu w drodze decyzji do centralnego rejestru, o którym mowa w prawie budowlanym. Niezbędne jest także członkostwo we właściwej miejscowość izby samorządu zawodowego, które jest potwierdzone i wydane przez Izbę zaświadczeniem. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Samodzielne funkcje techniczne związane są z taką działalnością jak projektowanie, sprawdzenie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej, utrzymanie obiektów budowlanych, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru, kontrola techniczna wytwarzanych elementów, kierowanie budową oraz innymi robotami budowlanymi. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej, mostowej, drogowej, kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, kolejowych w zakresie sterowania ruchem kolejowym, hydrotechnicznej i wyburzeniowej.

W przypadku uzyskania uprawnień budowlanych organy samorządu zawodowego są zobowiązane przekazać bezzwłocznie informacji o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Czynności osób decyzyjnych

Osoby, które pełnią samodzielne funkcje techniczne na co dzień biorą odpowiedzialność za swoje decyzje. Z pewnością podstawowym zajęciem architekta jest projektowanie. Jednak na tym nie koniec. (uprawnienia architektoniczne – egzamin) Do pozostałych czynności należy sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego. Zaś kierownik budowy odpowiada za roboty budowlane. Ponadto osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie może być odpowiedzialna za rzeczoznawstwo budowlane, kontrole techniczne w zakresie utrzymania obiektów budowlanych. (nauka do uprawnień architektonicznych) Dodatkowo mogą to być funkcje kierownicze przy wytwarzaniu elementów konstrukcyjnych oraz ich kontrola.

Aby zostać osobą decyzyjną…

Przepisy mówią jasno. Dlatego osoba, która bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych ludzi, musi wiedzieć co robi. Bezsprzecznie, do tego jest niezbędne wykształcenie oraz praktyka zawodowa. Bez tego nie można starać się o uprawnienia budowlane. To elementarna wiedza, której nie można pominąć w procesie kształcenia. Uprawnienia budowlane w formie decyzji wydają organy samorządu zawodowego. (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane) Lista specjalizacji znajduje się w rozporządzeniu. (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Reasumując, aby brać za coś odpowiedzialność trzeba o tym mieć pojęcie. Prawdopodobnie jest tak w każdym zawodzie. Formalności należy dopełnić aby była naturalna selekcja. Niewątpliwie tylko doświadczone i kompetentne osoby powinny pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com