fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zakres praktyki zawodowej

Jaki powinien być zakres odbywania praktyki zawodowej?

zakres praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Zakres praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane

Praktyka zawodowa to jeden z głównym warunków niezbędnych do zdobycia uprawnień budowlanych. Prawidłowe odbycie i później udokumentowanie praktyki zawodowej warunkuje dopuszczenie kandydata do egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres odbywania praktyki zawodowej budzi wśród kandydatów największe wątpliwości. Jest to spowodowane tym, że prawo nie precyzuje dokładnie tego zagadnienia.

Jaki powinien więc być zakres odbywanej praktyki zawodowej? Czy osoba starając się o uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej może odbywać praktykę projektową wykonując wyłącznie projekty konstrukcji stalowych?  Kiedy praktyka zostanie zaliczona przez komisję kwalifikacyjną? Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas odbywania praktyki?

Przepisy prawa a zakres praktyki zawodowej

Prawo budowlane a zakres praktyki

Przepisy prawa nie regulują szczegółowego zakresu wymaganej praktyki zawodowej. Można w nich znaleźć szczątkowe informacje odnośnie zakresu budowlanej i projektowej.

Ustawie Prawo budowlane w art. 14 ust. 4 znajduje się zapis o konieczności bezpośredniego uczestniczenia w wykonywanych czynnościach.

Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego

Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w paragrafie 2, ust. 2 wskazuje, że praktyka zawodowa powinna odpowiadać zakresowi specjalności o jakie ubiega się kandydat.

Te dwa zapisy to niestety jedyne informacje z przepisów, jakie nawiązują do zakresu praktyki zawodowej. Reszta jest indywidualną interpretacją komisji kwalifikacyjnej odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego a zakres praktyki zawodowej

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego PIIB

W regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a więc uprawnień budowlanych dla wszystkich specjalności poza architektoniczną, nie ma wzmianki na temat zakresu praktyki zawodowej.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego IARP

Informacje te można natomiast znaleźć w regulaminie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Dotyczą więc one tylko osób występujących o uprawnienia architektoniczne.

W paragrafie 7. ust.1 można znaleźć informacje, dotyczące praktyki zawodowej przy projektowaniu. Izba wskazuje na konieczność bezpośredniej pracy przy projektowaniu lub sporządzaniu projektów. Podkreśla jednocześnie iż o uznaniu praktyki zawodowej za poprawną decydują różnorodność tematyczna i stopień skomplikowania zadań.

W kolejnym ustępie tego samego paragrafu (par 7. ust. 2) Izba wskazuje wymagania w zakresie praktyki zawodowej na budowie. Zgodnie z nim praktyka budowlana powinna polegać na pełnieniu funkcji technicznej przy wykonywaniu obiektu budowlanego lub robót budowlanych. W tym przypadku, podobnie jak przy praktyce projektowej, podkreślono konieczność wykonywania zadań o różnym charakterze, umożliwiające poznanie pełnego procesu inwestycyjnego oraz zasad BHP. 

Czy wiesz że zbyt wąski zakres praktyki może spowodować jej odrzucenie?

Wątpliwości dotyczące zakresu praktyki zawodowej

Idealna praktyka zawodowa, nie budząca wątpliwości komisji kwalifikacyjnej, to praktyka która odbywana jest na dużej inwestycji, o kompleksowym charakterze, gdzie kandydat przystępujący do uprawnień budowlanym, jest w stanie poznać zadania na każdym etapie inwestycji. Możliwości odbycia takiej praktyki nie ma jednak każdy.

Niejednokrotnie kandydaci zastanawiają się czy ich praktyka budowlana nie zostanie zakwestionowana, czy zakres czynności jakie wykonywali na budowie czy w biurze projektowym nie dotyczy zbyt wąskiego zagadnienia. Temat ten wywołuje wiele wątpliwości.

1. Praktyka zawodowa dotyczy inwestycji o niewielkim zakresie i stopniu skomplikowania

Praktyka zawodowa przy realizacji lub projektowaniu obiektów o niewielkim stopniu skomplikowania również budzi duże wątpliwości. Sytuacja w której kandydat przez całą swoją drogę zawodową pracował przy budowie lub projektowaniu domów jednorodzinnych, niewielkich obiektów gospodarczych lub magazynów nie jest komfortowa pod względem rozliczenia praktyki zawodowej. Czy osoba, która pracowała wyłącznie przy budowie domów jednorodzinnych, na wybudowanie których wymagane jest pozwolenie na budowę, powinna uzyskać uprawnienia budowlane? Czy kandydat taki będzie w stanie w przyszłości pełnić samodzielne funkcje techniczne na innych obiektach?

2. Praktyka zawodowa dotyczy wąskiego zagadnienia

Najwięcej wątpliwości budzi praktyka zawodowa, podczas której kandydat skupiony jest na jednej, wąskiej gałęzi praktyki w zakresie uprawnień, o które się ubiega. Przykładami mogą tu być następujące sytuacje:

1. W przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi:

 • osoba ubiegająca się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane pracuje w firmie zajmującej się pracami wykończeniowymi,
 • kandydat na uprawnienia w specjalności sanitarnej pracuje w firmie specjalizującej się wyłącznie w instalacjach wentylacji i klimatyzacji,
 • osoba starająca się o uprawnienia drogowe dokumentuje swoją praktykę odbywaną przy układaniu kostki brukowej,
 • kandydat do uprawnień konstrukcyjno-budowlanych złożył praktykę budowlaną, którą odbył w firmie zajmującej się termomodernizacją obiektów budowlanych

 

2. W przypadku uprawnień projektowych:

 • kandydat ubiegający się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przedstawia praktykę projektową w zakresie wyłącznie konstrukcji drewnianych,
 • osoba ubiegająca się o uprawnienia instalacyjne sanitarne pracuje w firmie specjalizującej się wyłącznie w sieciach gazowych.

Zaliczać czy nie zaliczać?

Każdy z wyżej wymienionych przykładów spełnia warunek bezpośredniego uczestnictwa w pracach projektowych lub wykonawczych. Ponadto czynności wykonywane w ramach praktyki zawodowej są zgodne z zakresem uprawnień, o które ubiegają się kandydaci. Czy w związki z tym praktyka zawodowa powinna być zaliczona?

Z jednej strony uprawnienia budowlane w danej specjalności udzielane są w szerokim zakresie. Są one dokumentem potwierdzającym wiedzę, jaką posiada osoba z uprawnieniami. Wiedza ta powinna być kompleksowa, a osoba z uprawnieniami powinna budzić zaufanie. Praktyka zawodowa polegająca na wykonywaniu tylko części prac związanych z konkretną specjalnością lub czynności mało skomplikowanych nie może zagwarantować uzyskania wystarczającej wiedzy i powinna zostać odrzucona przez komisję kwalifikacyjną.

Z drugiej strony lepiej być specjalistą w jednej konkretnej dziedzinie, niż znać się po trochu na wszystkim, ale dobrze na niczym. Kandydaci przystępujący do uprawnień budowlanych nie są w stanie realnie odbyć praktyki zawodowej z całego zakresu prac dla danej specjalności w ciągu 1-2 lat praktyki zawodowej. Prawda jest taka, że wiele osób posiadających uprawnienia budowlane w danej specjalności nie ma wiedzy praktycznej ze wszystkich dziedzin. Co więcej, kandydaci mogą wykazać się posiadaną wiedzą podczas egzaminu. Egzamin sprawdza kompleksową wiedzę, wiec jeśli wnioskodawca nie miał szans nabyć jej podczas praktyki zawodowej, to powinien mieć możliwość wykazania się wiedzą teoretyczną podczas egzaminu.

Czy praktyka w wąskim zakresie prac lub przy prostych projektach zostanie zaliczona przez komisje kwalifikacyjną?

Niestety nie ma jednej, prostej odpowiedzi na to pytanie. Samorządy zawodowe mają w tym zakresie dużą dowolność, ponieważ kwestie te nie zostały usankcjonowane przepisami prawa przez Ustawodawcę. Ostateczna decyzja należy w tym przypadku wyłącznie do członków komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby samorządowej. Co więcej, kandydat składając takie same dokumenty do dwóch różnych izb (np. mazowieckiej i małopolskiej) mógłby w tej sytuacji uzyskać dwie różne odpowiedzi.

Dużo więc zależy od szczęścia. Nie ma tu reguły. Dla jednej osoby praktyka będzie uznana za właściwą, dla innej zostanie odrzucona z uwagi na wąski zakres praktyki lub zbyt prosty zakres prac. Warto więc czytać fora dyskusyjne dotyczące konkretnej izby okręgowej, rozmawiać z kandydatami którzy egzamin w tej izbie mają już za sobą lub zadzwonić do izby celem rozwiania wątpliwości. 

Reguły zakresu praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących zakresu praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane:

 1. Zakres praktyki zawodowej musi być kompatybilny z zakresem uprawnień o jakie stara się kandydat (np. praktyka instalacyjna sanitarna musi dotyczyć zagadnień sanitarnych).
 2. Praktyka powinna być odbywana bezpośrednio w biurze projektowym lub na budowie.
 3. Kandydat powinien wykonywać różne czynności i zadania celem poznania możliwie dużego zakresu z wybranej specjalności.
 4. Wykonywane zadania powinny charakteryzować się różnym stopniem skomplikowania.
 5. Nie istnieje oficjalna lista czynności, które należy wykonywać w ramach praktyki zawodowej, a których wykonywać nie wolno. Warto więc zapoznać się z informacjami dostępnymi na naszej stronie.
 6. Praktykę warto odbyć pod opieką doświadczonej osoby, która będzie w stanie przekazać swoje doświadczenie i wiedzę w projektowaniu i prowadzeniu robót budowlanych.

Ile czasu trwa praktyka zawodowa?

Czas trwania praktyki zawodowej

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com