fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Takie inwestycje, które wpływają na środowisku należy poddać ocenie, a także muszą one spełnić wymagania, które znajdują się w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko.

Inwestycje

W drodze decyzji otrzymuje się ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (testy uprawnienia budowlane). Podstawą takiej decyzji jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji, kiedy brakuje planu podstawą są odpowiednie przepisy szczególne. Osobą odpowiedzialną za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Musi on wcześniej uzyskać odpowiednie uzgodnienia. Dodatkowo wymagane są takie zgody w przypadku:

– warunków szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi – Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym,

– stanów, które mogą doprowadzić do pogorszenia stanu środowiska – wojewoda i właściwy państwowy terenowy inspektorat sanitarny,

– miejsc, które znajdują się w miejscowościach uzdrowiskowych – Minister Zdrowia i Opieki Społecznej,

– miejsc, które zlokalizowane są na obszarach, które objęte są ochroną konserwatorską – wojewódzki konserwator zabytków.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu znajdują się takie informacje jak:

– rodzaj inwestycji,

– linie rozgraniczające teren inwestycji,

– warunki i wytyczne kształtowania zabudowy zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

– warunki techniczne realizacji inwestycji,

– wymagania dotyczące interesów osób trzecich,

– okres ważności decyzji.

Szczegółowe umiejscowienie projektowanego zakładu powinno być zgodne z:

– lokalnymi możliwościami i warunkami realizacji danej inwestycji,

– decyzją o ustaleniu warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenu (program egzamin uprawnienia 2021).

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Projekt zagospodarowania działki bądź terenu należy do elementów projektu budowalnego. Jest on podstawą, dzięki której można uzyskać pozwolenie na budowę. Wykonuje się go na aktualnej mapie. Należy go wykonać w skali, która jest dopasowana do rodzaju i wielkości inwestycji. Jednocześnie nie może to być skala mniejsza niż 1:1000.

W projekcie należy zawrzeć takie kwestie:

– charakterystyczne elementy,

– wymiary,

– rzędne i wzajemne odległości obiektów.

Wszystko to należy opracować zgodnie z istniejącą i projektowaną zabudową terenów sąsiednich (uprawnienia architektoniczne 2021). Dotyczy to zwłaszcza:

– granic projektowanego zakładu,

– usytuowania i obrysów projektowanych obiektów budowlanych ze wskazaniem ich przeznaczenia,

– elementów istniejącego zagospodarowania terenu, które podlegają adaptacji stałej, czasowej lub likwidacji,

– usytuowania sieci uzbrojenia terenu,

– sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

– układu komunikacyjnego (dojazdy i dojścia dla pieszych),

– miejsc postojowych środków transportu,

– składowisk i placów gospodarczych,

– układu zieleni wysokiej i niskiej.

Wielkość i kształt działki

Zapotrzebowanie terenu różnych gałęzi przemysłu jest zróżnicowane i nie ma w tym zakresie ustalonych ścisłych wskaźników normatywnych. To, jak duży będzie teren pod zabudowę najczęściej określa się zgodnie z założeniami technologicznymi. Tam bierze się pod uwagę:

– rozplanowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych,

– rozmieszczenie terenów, które zajmowane są przez strefy ochronne izolujące obiekty, w których istnieje zagrożenie wybuchem, pożarem lub zatruciem toksycznym.

Ustalając wielkość działki należy przede wszystkim wziąć pod uwagę:

a) powierzchnię terenów pod przyszłą rozbudowę,

b) wymagania przepisów przeciwpożarowych, dotyczące:

– dozwolonego procentu zabudowy działki,

– minimalnych odległości między budynkami,

– odległości budynków od granicy działki (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania).

Do schematu przebiegu produkcji należy dopasować:

– kształt działki,

– układ zabudowy działki,

– układ ciągów komunikacyjnych i transportowych.

Z reguły działka taka ma kształt prostokąta bądź kwadratu. Dostosowane są one do prostokątnych układów zabudowy i sieci komunikacyjnej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com