fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

plan i informacja BIOZ

#uczymysiewspolnie #uprawnieniabudowlaneinvestconstruction #investconstruction

Pytania na egzaminie na uprawnienia budowlane w tematyce dotyczącej planu i informacji BIOZ pojawiają się bardzo często. Poniżej znajdują się pytania wraz z odpowiedziami, które padają na egzaminie ustnym w każdej ze specjalności.

Szczegóły dotyczące informacji i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. oraz w Ustawie Prawo budowlane.

 

Czym jest plan BIOZ a czym informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia? Jaka jest różnica?

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest dokumentem, który powstaje jako pierwszy. Sporządza ją projektant. Informacja stanowi część składową projektu budowlanego.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) jest dokumentem powstającym tuż przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych. Wykonuje go kierownik budowy lub zleca jego wykonanie. Plan BIOZ powstaje na bazie informacji BIOZ. 

W obu  dokumentach znajdują się strony tytułowe i część opisowa. Dodatkowo w planie BIOZ znajduje się część rysunkowa.

Kto ma obowiązek zapewnienia wykonania planu BIOZ?

Zgonie z zapisem w Ustawie Prawo budowlane Inwestor ma obowiązek zapewnienia opracowania planu BIOZ.

Ustawa Prawo budowlane

Art. 18. 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: ... 3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Kiedy należy wykonać plan BIOZ?

kiedy wykonuje się plan BIOZ

Kto sporządza informację dotyczącą BIOZ?

Zgonie z zapisem w Ustawie Prawo budowlane informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza projektant.

Ustawa Prawo budowlane

Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
...
1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

Kto sporządza plan BIOZ?

Zgonie z zapisem w Ustawie Prawo budowlane plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza kierownik budowy. Kierownik może zlecić sporządzenie planu BIOZ innej osobie.

Ustawa Prawo budowlane

Art. 21a. 1. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Kto może wprowadzić zmiany w informacji dotyczącej BIOZ?

Zgonie z zapisem w Ustawie Prawo budowlane zmiany w informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia może wprowadzić kierownik budowy. Zmiany te wynikają z postępu prowadzonych robót budowlanych.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieszcza adnotację opisując wprowadzone zmiany.

Ustawa Prawo budowlane

Art. 22. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:
...
3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

§ 5.Kierownik budowy, wprowadzając w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz zmiany, zamieszcza adnotację określającą przyczyny ich wprowadzenia.

Co ma na celu opracowanie planu BIOZ w praktyce?

Plan BIOZ opracowany jest przez kierownika budowy w celu zniwelowania możliwości wystąpienia zagrożenia podczas wykonywania robót budowlanych. 

Plan BIOZ wiąże się ściśle z instruktażem jaki przeprowadzany jest dla pracowników. Z zawartością planu BIOZ powinien zapoznać się każdy pracownik. Dzięki temu pozna globalne zagrożenia mogące wystąpić na budowie, nie skupiając  się tylko na swoich pracach. W planie BIOZ szczególnie ważna jest część graficzna na której zaznaczone są miejsca składowania materiałów niebezpiecznych, obszary niebezpieczne. położenie urządzeń ratowniczych oraz przeciwpożarowych, drogi komunikacji czy też miejsca produkcji np. prefabrykatów. W części opisowej pracownik znajdzie dokładny opis zagrożeń jakie mogą wystąpić na budowie, ale również stosowane na budowie sposoby ich zapobiegania i ograniczenia.

Plan BIOZ powinien być aktualizowany przez kierownika lub osobę przez niego wyznaczoną w przypadku wystąpienia zmian wpływających na treści zawarte w planie (np. przeniesienie miejsca usytuowania urządzeń ratowniczych). O zmianach tych powinni być powiadomieni pracownicy. 

Z jakich części składa się informacja dotycząca BIOZ?

Informacja dotycząca BIOZ składa się ze strony tytułowej i części opisowej.

Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

§ 2.1.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informacją", zawiera stronę tytułową i część opisową.

Z jakich części składa się plan BIOZ?

Plan BIOZ składa się ze strony tytułowej, części opisowej i części rysunkowej.

Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

§ 3.1.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", zawiera:
1) stronę tytułową;
2) część opisową;
3) część rysunkową, sporządzoną na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.

Kiedy sporządza się plan BIOZ?

Plan BIOZ sporządza się dla robót które mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych przy zatrudnieniu minimum 20 pracowników lub gdy ich pracochłonność ma przekraczać 500 osobodni.

Ponadto plan BIOZ wymagany jest, gdzie wykonywany przynajmniej jeden z rodzajów robót wyszczególnionych w ustawie Prawo budowlane. Roboty te to między innymi prace stwarzające zagrożenie utonięcia, przysypania ziemią, upadku z wysokości. Ponadto również prace gdzie pracownik ma kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, biologicznymi, promieniowaniem jonizującym, materiałami wybuchowymi. Wyróżnić tu należy prace wykonywane w kesonach, studniach, tunelach. 

Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dokładniej precyzuje zakres prac przy których należy wykonać plan BIOZ. Pokrywają się one z tymi wymienionymi w ustawie, ale są bardziej uszczegółowione.  Wśród nich między innymi rozbiórka obiektów o wysokości powyżej 8m czy montaż demontaż rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, co wiąże się z możliwością upadku. Znajdują się tu również roboty związane z usuwaniem azbestu, które wiążą się z działaniem substancji chemicznych czy prace w zakładach energii atomowej gdzie pracownicy mogą być narażeni na promieniowanie jonizujące.

 

Ustawa Prawo budowlane

Art. 21a. ...

1a. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:
1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub
2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:
1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych;
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

§ 6.Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

1) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory,
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony,
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,
 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,
 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV,
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków,
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m,
n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych;

2) robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C,
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest;

3) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym:
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów;

4) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,
c) budowa i remont:
 linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
 sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne,
 linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

5) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą,
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m;

6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi;

7) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk;

8) robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych;

9) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych:
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów;

10) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t.

Co zawiera strona tytułowa informacji dotyczącej BIOZ?

Strona tytułowa informacji dotycząca BIOZ zawiera dane obiektu budowlanego, dane inwestora, dane projektanta sporządzającego informację.

 

Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

§ 2....
2.Strona tytułowa zawiera:
1) nazwę i adres obiektu budowlanego;
2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
3) imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację.

Co zawiera strona tytułowa planu BIOZ?

Strona tytułowa planu BIOZ zawiera dane obiektu budowlanego, dane inwestora, dane kierownika lub osoby sporządzającej plan na jego zlecenie.

Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

§ 3....
2.Strona tytułowa zawiera:
1)nazwę i adres obiektu budowlanego;
2)imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
3)imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz.

Co zawiera część opisowa informacji dotyczącej BIOZ?

Część opisowa informacji dotycząca BIOZ zawiera między innymi zakres robót obejmujących dane zadanie wraz z kolejnością ich wykonania. W części tej znajdują się informacje dotyczące istniejących obiektów. 

Informacja dotycząca BIOZ skupia się jednak na zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w postaci:

– wskazanych elementów które mogą zagrażać pracownikom,

– opisanych przewidywanych zagrożeń,

– wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia instruktażu pracowników,

– wskazania środków, które zapobiegają zagrożeniom.

 

Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

§ 2....
3.Część opisowa zawiera:
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
2) wykaz istniejących obiektów budowlanych;
3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Co zawiera część opisowa planu BIOZ?

Część opisowa planu BIOZ pokrywa się w dużej mierze z informacją BIOZ. Znajdują się tu informacje o zakresie prac, harmonogram ich wykonania oraz wykaz obiektów przeznaczonych do rozbiórki lub adaptacji. Znajdują się tu również informacje dotyczące miejsca przechowywania dokumentacji budowy, czego nie można przewidzieć na etapie wykonywania projektu i informacji BIOZ. Podobnie jak w informacji dotyczącej BIOZ, należy tu wskazać elementy związane z zagrożeniami występującymi podczas prowadzenia robót:

– elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie,

– opis przewidywanych zagrożeń,

– informacje o sposobie wydzielenia i zabezpieczenia miejsc prowadzenia prac,

– informacje o sposobie przeprowadzenia instruktażu pracowników,

– określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów mogących stwarzać zagrożenie,

– wskazanie środków zapobiegających zagrożeniom.

 

Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

§ 3....
3.Część opisowa zawiera w szczególności:
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;
3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;
6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Co zawiera część rysunkowa planu BIOZ?

W części rysunkowej  planu BIOZ znajdują się następując elementy:

– legenda,

– oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie,

– umiejscowienie urządzeń przeciwpożarowych,

– umiejscowienie sprzętu ratunkowego,

– strefy ochronne (np. składowanie materiałów niebezpiecznych),

– place produkcji pomocniczej, np. produkcja betonu czy prefabrykatów,

– komunikacja, miejsce prowadzenia transportu, ogrodzenie,

– pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

 

Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

§ 3....
4.Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności:
1) czytelną legendę;
2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;
3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;
4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;
5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;
6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów;
7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com