Uprawnienia budowlane w Polsce

Uprawnienia budowlane w Polsce

Wydawaniem uprawnień budowlanych zajmuje się odpowiednia dla miejsca zamieszkania kandydata okręgowa komisja kwalifikacyjna. Uprawnienia są certyfikatami, które wydaje się w formie decyzji. Ważnym aspektem jest to, iż posiadanie ich uprawnia do wykonywania działalności w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Istotnie funkcje te polegają na projektowaniu oraz kierowaniu robotami budowlanymi. W naszym kraju do wydawania uprawnień są upoważnione są komisje kwalifikacyjne wyodrębniane z Samorządów Zawodowych Inżynierów Budownictwa. Certyfikat wydaje się w postaci decyzji administracyjnej (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). Samorząd został przewidziany w Prawie budowlanym i powołano go w ustawie dotyczącej samorządów architektów i inżynierów budownictwa.

Uprawnienia budowlane w Polsce

Regulacje prawne w Prawie budowlanym

Istotnie historia uprawnień budowlanych w Polsce sięga roku 1928 (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Wówczas wydano rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące prawa budowlanego i zabudowań osiedli. Natomiast dziś podstawowe regulacje prawne dotyczące uprawnień budowlanych są określone w ustawie Prawo budowlane. Kwestie dotyczące uprawnień oraz podstawy do wydawania rozporządzeń wykonawczych reguluje właśnie Prawo budowlane. Ważnym aspektem są rozporządzenia wykonawcze, które dotyczą trybu nadawania uprawnień, specjalności oraz wymagań (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Z kolei w rozdziale 2 Prawa budowlanego znajdziemy regulacje dotyczące pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Organ samorządu budowlanego

W świetle przepisów ww. organ może wydawać uprawnienia budowlane. Dokonuje tego w oparciu o określony tryb kodeksu postępowania administracyjnego (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Oczywiście uprawnienia można nadawać wyłącznie osobom, które spełniają określone warunki. W powyższej ustawie oraz w przepisach szczególnych, np. w rozporządzeniu ministra właściwego ds. architektury i budownictwa zostały opisane uprawnienia. To od specjalności oraz zakresu uprawnień, które wybrał kandydat uzależnia się wymogi. Niemniej jednak konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego w specjalności odpowiedniej lub pokrewnej. Poza tym należy odbyć praktykę przy sporządzaniu projektów lub na budowie przez wymagany czas. Jak również złożyć egzamin państwowy.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.