Uprawnienia budowlane a praktyka zawodowa

Uprawnienia budowlane a praktyka zawodowa

Już niejednokrotnie wspominaliśmy, iż odbycie praktyki zawodowej jest konieczne, aby móc starać się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Istotnie posiadanie uprawnień pozwala na sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Aby odbyć praktykę wymaga się od kandydata posiadanie dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub tytułu zawodowego mistrza. Oczywiście praktykę mogą rozpocząć również osoby z tytułem technika (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane). Jak również posiadacze dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w danym zawodzie na poziomie technika.

Uprawnienia budowlane a praktyka zawodowa

Kiedy praktyka zawodowa jest uznana za zaliczoną?

Godnym uwagi jest fakt, że praktykę musi potwierdzić osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Konieczne jest także to, aby była wpisana na listę członków izby. Z pewnością trzeba pamiętać o tym, by zakres praktyki zawodowej odpowiadał zakresowi specjalności, o którą stara się kandydat. Praktykant jest zobowiązany do bezpośredniego uczestniczenia w pracach nad projektem lub pełnieniu funkcji technicznych na budowie. Tutaj prace nadzoruje osoba posiadająca uprawnienia budowlane (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Z kolei podczas praktyki zagranicznej wymaga się aby opiekunem była osoba posiadająca uprawnienia obowiązujące w danym kraju.

Czynności zaliczające się do praktyki zawodowej

Ważnym aspektem jest to, że do praktyki zawodowej można zaliczyć wiele czynności. Są nimi prace, które wykonuje się w organach administracji rządowej oraz u zarządcy infrastruktury kolejowej. Jak również prace pełnione w jednostkach samorządu terytorialnego, które realizują zadania związane z zarządzaniem drogi publicznej. Do takich czynności zalicza się również prace wykonywane u podmiotu technicznego odpowiadającego za utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury kolejowej. Taki podmiot musi działać na polecenie zarządcy infrastruktury kolejowej (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Oczywiście konieczne jest, aby powyższe prace polegały na wykonywaniu czynności na terenie budowy oraz obejmowały fachową ocenę zjawisk. Mogą również dotyczyć samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych oraz architektonicznych.

Oświadczenie – dokument potwierdzający praktykę

Bezsprzecznie powyższe oświadczenie jest konieczne, aby móc ubiegać się o uprawnienia budowlane. Jego treść znajdziemy w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oczywiście praktykę można też potwierdzić zaświadczeniem (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Zawiera ono informację, że praktyka odbywała się przy budowie lub projektowaniu obiektów znajdujących się na terenach zamkniętych lub terenach jednostek organizacyjnych podlegających Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.