Samodzielne funkcje techniczne

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie można wypełniać wyłącznie po uzyskaniu uprawnień budowlanych, które dają nam duże pole do popisu, można pracować w różnorodnych firmach, bądź też założyć własną działalność. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Tutaj istotny jest egzamin na uprawnienia budowlane, do którego można przystąpić do ukończeniu studiów na kierunku odpowiednim. Można uzyskać uprawnienia w pełnym zakresie lub w ograniczonym zakresie. W przypadku uprawnienie w ograniczonym zakresie dostępne są także uprawnienia dla osób posiadających tytuł technika lub mistrza w odpowiednim zawodzie. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

W przypadku technika architekta może on uzyskać specjalność architektoniczną.

Jeśli chodzi o specjalność konstrukcyjno-budowlana odpowiednie zawody to technik budownictwa, murarz ,murarz -tynkarz i cieśla. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Za samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz na działalność związaną z koniecznością nowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działanie, które obejmuje projektowanie, wdrażanie projektów architektoniczno-budowlanych, kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, wykonanie nadzoru inwestorskiego. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Takie funkcje mogą wykonywać tylko osoby mające odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową.

Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Osoby, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami prawa, oczywiście z zasadami dotyczącymi wiedzy technicznej, należy te zadania wykonywać z należytą starannością, właściwą organizacją i bezpieczeństwem pracy.

Wyróżnia się następujące funkcje techniczne: projektowania, sprawowania nadzoru projektów architektoniczno-budowlanych, kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, kierowaniem, wytwarzaniem, konstrukcyjnych elementów budowlanych i nadzór i kontrola techniczna wytwarzanych elementów, wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.