fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rzeczoznawca budowlany

Nadawaniem powyższego tytułu rzeczoznawcy zajmuje się Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Oczywiście, aby móc nim zostać konieczne jest spełnianie określonych warunków (egzamin na uprawnienia budowlane). Przede wszystkim trzeba móc w pełni korzystać z praw publicznych. Poza tym wymaga się posiadania uprawnień budowlanych oraz co najmniej 10-letniej praktyki w zawodzie, który obejmuje rzeczoznawstwo. Istotnie należy również posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera, inżyniera lub inżyniera architekta. Z pewnością nie można zapomnieć o dorobku praktycznym w zakresie, który obejmuje rzeczoznawstwo. Posiadany dorobek oraz praktyka zawodowa zwiększają szanse kandydata na uzyskanie tytuły rzeczoznawcy budowlanego.

Rzeczoznawca budowlany

Decyzja o nadaniu tytułu rzeczoznawcy

Ważnym aspektem jest również to, iż kandydat do ww. tytułu musi  być  członkiem właściwej miejscowo Izby Samorządu Zawodowego. Istotnie po spełnieniu wymienionych warunków trzeba podjąć kolejne starania, aby uzyskać tytuł rzeczoznawcy. Otóż konieczne jest, aby kandydat dostał decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy. Poza tym konieczne jest uzyskanie wpisu na listę rzeczoznawców (program na uprawnienia budowlane). To Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa prowadzi taką listę. Z kolei ostateczna decyzja o przyznaniu lub odmowie nadania tytułu leży w gestii Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wniosek oraz załączniki

Oczywiście kandydat musi złożyć wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy , do którego dołącza niezbędne załączniki. Komplet dokumentów składa się do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odpowiedniej dla miejsca zamieszkania kandydata. Istotnie, aby wniosek został w ogóle rozpatrzony konieczne jest złożenie go wraz z załącznikami (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Kandydat musi zatem dołączyć życiorys, decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych oraz dyplom ukończenia studiów. Jak również zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. Istotnie lista załączników jest dość długa. Znajdziemy na niej również dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz zaświadczenie o zatrudnieniu przy realizacji obiektów budowlanych lub sporządzaniu projektów. Kandydat musi także dołączyć kartę osobową oraz dowód posiadania  dorobku praktycznego w zakresie rzeczoznawstwa. Ważnym aspektem jest także dołączenie dowodu uiszczenie opłaty oraz opłaty skarbowej.

Wzór formularza o nadanie tytułu rzeczoznawcy

Jak wiadomo wszelkie wzory formularzy znajdują się na stronie internetowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W gestii Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa leży weryfikacja, czy złożony wniosek jest kompletny. W tym celu przewodniczący powołuje Specjalistyczny Zespół Kwalifikacyjny Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Zajmuje się on sprawdzeniem kompletności dokumentów (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Należy pamiętać, iż koszt postępowania kwalifikacyjnego wynosi 1200 zł, a  opłaty skarbowej  10 zł.

W jaki sposób zostać z rzeczoznawcą budowlanym?

Rzeczoznawcą budowlanym może zostać osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta. Taka osoba musi posiadać co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem, bardzo istotny jest dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem. (testy uprawnienia architektoniczne)

rzeczoznawca budowlany
rzeczoznawca budowlany

Osoba ta może być członkiem Właściwej Izby Samorządu Zawodowego.Kandydat ubiegający się o ten tytuł musi korzystać z pełni praw publicznych.W przypadku posiadania powyższych istotnych elementów można uzyskać decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz zostać wpisanym na listę rzeczoznawców budowlanych prowadzonych przez Krajowa Izbę Inżynierów Budownictwa. (program na uprawnienia architektoniczne)

Dokumenty, które należy złożyć, aby uzyskać uprawnienia budowlane

Aby uzyskać tytuł rzeczoznawcy budowlanego należy złożyć : wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, dyplom ukończenia studiów, decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych, oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu z pełni praw publicznych, zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, życiorys kandydata, dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe, dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętych rzeczoznawstwem, karta osobowa, dowód zapłacenia opłaty, dowód zapłacenia opłaty skarbowej. (testy 2019 uprawnienia)

Istotnym elementem są dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętych rzeczoznawstwem. Dorobek ten obejmuje twórcze osiągnięcia w zakresie objętym rzeczoznawstwem zgodnie z posiadaną specjalizacją uprawnień budowlanych. Powinien on zawierać rozwiązania danego kandydata dotyczące projektowanych budynków, realizację zadań badawczo –technicznych, które powodują modernizacją technologii. W robotach budowlanych rozwiązanie patentowe w formie wynalazków lub wzorów użytkowych w zakresie specjalności uprawnień budowlanych i wnioskowanego rzeczoznawstwa budowlanego. (program na uprawnienia architektoniczne)

Główne zadania rzeczoznawcy budowlanego

Do głównych zadań z rzeczoznawcy budowlanego zalicza się przygotowywanie opinii i ekspertyz na temat stanu technicznego badanych przez niego budynków. Opinie takie dotyczą również urządzeń budowlanych i technicznych. Czuwają nad bezpieczeństwem stawianych i odnawianych budynków, nad prawidłowym sporządzeniem i wykonaniem projektu. Rzeczoznawcy przeprowadzają również kontrole obiektów budowlanych oraz ich okresowe przeglądy. (program uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com