Rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany

Nadawaniem powyższego tytułu rzeczoznawcy zajmuje się Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Oczywiście, aby móc nim zostać konieczne jest spełnianie określonych warunków (egzamin na uprawnienia budowlane). Przede wszystkim trzeba móc w pełni korzystać z praw publicznych. Poza tym wymaga się posiadania uprawnień budowlanych oraz co najmniej 10-letniej praktyki w zawodzie, który obejmuje rzeczoznawstwo. Istotnie należy również posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera, inżyniera lub inżyniera architekta. Z pewnością nie można zapomnieć o dorobku praktycznym w zakresie, który obejmuje rzeczoznawstwo. Posiadany dorobek oraz praktyka zawodowa zwiększają szanse kandydata na uzyskanie tytuły rzeczoznawcy budowlanego.

Rzeczoznawca budowlany

Decyzja o nadaniu tytułu rzeczoznawcy

Ważnym aspektem jest również to, iż kandydat do ww. tytułu musi  być  członkiem właściwej miejscowo Izby Samorządu Zawodowego. Istotnie po spełnieniu wymienionych warunków trzeba podjąć kolejne starania, aby uzyskać tytuł rzeczoznawcy. Otóż konieczne jest, aby kandydat dostał decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy. Poza tym konieczne jest uzyskanie wpisu na listę rzeczoznawców (program na uprawnienia budowlane). To Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa prowadzi taką listę. Z kolei ostateczna decyzja o przyznaniu lub odmowie nadania tytułu leży w gestii Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wniosek oraz załączniki

Oczywiście kandydat musi złożyć wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy , do którego dołącza niezbędne załączniki. Komplet dokumentów składa się do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odpowiedniej dla miejsca zamieszkania kandydata. Istotnie, aby wniosek został w ogóle rozpatrzony konieczne jest złożenie go wraz z załącznikami (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Kandydat musi zatem dołączyć życiorys, decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych oraz dyplom ukończenia studiów. Jak również zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. Istotnie lista załączników jest dość długa. Znajdziemy na niej również dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz zaświadczenie o zatrudnieniu przy realizacji obiektów budowlanych lub sporządzaniu projektów. Kandydat musi także dołączyć kartę osobową oraz dowód posiadania  dorobku praktycznego w zakresie rzeczoznawstwa. Ważnym aspektem jest także dołączenie dowodu uiszczenie opłaty oraz opłaty skarbowej.

Wzór formularza o nadanie tytułu rzeczoznawcy

Jak wiadomo wszelkie wzory formularzy znajdują się na stronie internetowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W gestii Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa leży weryfikacja, czy złożony wniosek jest kompletny. W tym celu przewodniczący powołuje Specjalistyczny Zespół Kwalifikacyjny Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Zajmuje się on sprawdzeniem kompletności dokumentów (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Należy pamiętać, iż koszt postępowania kwalifikacyjnego wynosi 1200 zł, a  opłaty skarbowej  10 zł.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.