Potwierdzenie praktyki zawodowej

Potwierdzenie praktyki zawodowej

Istotnie, odbytą praktykę zawodową do uprawnień budowlanych należy potwierdzić. I tak od 25 września 2014 roku jej odbycie potwierdza się za pomocą oświadczenia (nauka do uprawnień budowlanych). Wzór dokumentu jest dostępny w załączniku do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oczywiście należy pamiętać o tym, iż dokument musi być podpisany przez kierownika lub projektanta sprawującego nadzór nad praktyką. Musi być to osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz jest czynnym członkiem samorządu zawodowego.

Potwierdzenie praktyki zawodowej

Dodatkowe dokumenty

Bezsprzecznie trzeba pamiętać, aby wraz z oświadczeniem złożyć inne niezbędne dokumenty (program uprawnienia budowlane). Są nimi: zestawienie zbiorcze odbytej praktyki zawodowej oraz decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych osoby nadzorującej praktyki. Poza tym należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające, iż osoba nadzorująca praktyki jest wpisana na listę członków właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego.

Wypełnianie dokumentów potwierdzających praktykę

Godnym uwagi jest fakt, że każdy z opiekunów praktyki musi wypełnić osobne oświadczenie potwierdzające praktykę kandydata na uprawnienia budowlane. Co więcej, do każdego z oświadczeń należy dołączyć osobne zestawienie zbiorcze praktyki (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Z pewnością może się wydawać, że skompletowanie tych zestawień jest czasochłonne, jednak jedno zestawienie na pewno nie wystarczy. Istotnie w oświadczeniu trzeba uzupełnić rubrykę dotyczącą specjalności i zakresu uprawnień budowlanych. Ważnym aspektem jest tutaj to, aby oświadczenie było wypełnione kompletnie i zgodnie z opisem pól. Trzeba również pamiętać o dokonaniu skreśleń, wskazanych w oznaczonymi gwiazdką fragmentami tekstów.

Wpisywanie specjalności oraz zakresu uprawnień

Z pewnością nie można pominąć tutaj ww. kwestii (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Otóż osobno wpisuje się specjalność i zakres uprawnień, o które ubiega się kandydat. Podobnie, jak osobno wskazuje się specjalność i zakres uprawnień, które posiada składający oświadczenie opiekun praktyki. Należy pamiętać, iż dotyczy to każdego opiekuna nadzorującego praktykę do uprawnień budowlanych.

Ważnym aspektem jest również zwrócenie uwagi na obowiązującą ustawę Prawo budowlane. Zgodnie z nią należy bowiem określić specjalność uprawnień kandydata na uprawnienia budowlane. Z kolei w przypadku opiekuna praktyki specjalność musi być zgodna z posiadaną decyzją. Oczywiście trzeba również podać, czy uprawnienia są do projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Jak również zaznaczyć, czy są bez ograniczeń czy w ograniczonym zakresie (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.