Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Istotnie, aby móc podejść do egzaminu ustnego należy najpierw uzyskać pozytywny wynik z egzaminu pisemnego. Pytania na uprawnienia przygotowuje okręgowa komisja kwalifikacyjna. Mają one formę zestawów pytań przygotowywanych osobno dla każdej specjalności oraz zakresu uprawnień i przepisów odpowiadających za regulację procesu budowlanego. Oczywiście oceny egzaminu dokonują Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego (nauka do uprawnień budowlanych). I tak za każde pytanie przysługuje od 0 do 5 punktów. Ważnym aspektem jest to, iż liczba pytań jest uzależniona od rodzaju uprawnień.

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń

W przypadku powyższych uprawnień zestaw składa się z 10 pytań. Jedno pytanie związane jest z częścią praktyczną. Z kolei 4 weryfikują wiedzę z zakresu wykorzystania wiedzy technicznej. Kolejne 4 pytania dotyczą zakresu wybranej specjalności (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Oczywiście jedno pytanie wiąże się ze sprawdzeniem umiejętności stosowania przepisów prawa w praktyce.

Uprawnienia odrębne bez ograniczeń

Godnym uwagi jest fakt, że egzamin do projektowania lub kierowania robotami w powyższym zakresie zawiera 8 pytań. Jedno z nich wiąże się z przepisami prawa używanymi w praktyce (program na uprawnienia budowlane). Również jedno obejmuje część praktyczną. Oczywiście część pytań, bo aż 3 związanych jest z praktycznym  stosowaniem wiedzy technicznej. Kolejne 3 obejmują zakres wybranej specjalności uprawnień.  

Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami w ograniczonym zakresie

W przypadku ww. uprawnień egzamin obejmuje 8 pytań (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Jeżeli chodzi o tematykę, to jest ona taka sama jak w przypadku uprawnień odrębnych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Istotnie, aby zdać tę część egzaminu konieczne jest uzyskanie przynajmniej 27 punktów na 40 możliwych.

Jeżeli natomiast chodzi o egzamin  na uprawnienia w zakresie ograniczonym do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania, to składa się on z 6 pytań. Tutaj po dwa pytania są związane z wybranym zakresem specjalności uprawnień budowlanych oraz umiejętności stosowania wiedzy technicznej w praktyce zawodowej. Należy również przygotować się na jedno pytanie z posługiwania się przepisami prawa w praktyce i  jedno z wykonania zadania projektowego lub rozwiązania zagadnienia związanego z prowadzeniem budowy. Pozytywny wynik uzyskamy zdobywając przynajmniej 20 punktów na 30 możliwych (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych).

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.