Zakres uprawnień budowlanych

Do czego upoważniają Cię Twoje uprawnienia budowlane? Jaki jest ich zakres?  Zanim podejdziesz do egzaminu na uprawnienia  sprawdź co będziesz mógł projektować oraz jakimi pracami będziesz mógł kierować.
zakres uprawnień budowlanych

zakres uprawnień budowlanych

Zakres uprawnień budowlanych określony jest w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014(wszystkie rozporządzenia oraz ustawy znajdziesz w naszym programie Jednolite Akty Prawne: http://uprawnienia-budowlane.com/jednolite-akty-prawne.).

 • SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu.
Uprawnienia budowlane  w ograniczonym zakresie
uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.


 • SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz:
 1. o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m
 2. posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym
 3. przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m
 4. niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie
 5. niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej

 • SPECJALNOŚĆ MOSTOWA
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
 1. drogowy obiekt inżynierski w rozumieniu przepisów o drogach publicznych
 2. kolejowy obiekt inżynieryjny: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów i przepustów.
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
 1. jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie
 2. przepust

 • SPECJALNOŚĆ DROGOWA
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
 1. droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów
 2. droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
 1. droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów
 2. droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych

 • SPECJALNOŚĆ  KOLEJOWA W ZAKRESIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei, o których mowa w § 14 ust. 5, oraz urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii kolejowych przystosowanych do prędkości większych niż 200 km/h.

 • SPECJALNOŚĆ  KOLEJOWA W ZAKRESIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych.

 • SPECJALNOŚĆ  HYDROTECHNICZNA
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności, a w przypadku budowli morskich IV klasy chronionego obszaru, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

 • SPECJALNOŚĆ  WYBURZENIOWA
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych lub kierowania tymi robotami budowlanymi, związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

 • SPECJALNOŚĆ  TELEKOMUNIKACYJNA
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje.

 • SPECJALNOŚĆ  SANITARNA
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

 • SPECJALNOŚĆ  ELEKTRYCZNA
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.
 
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

 

 • OSOBY Z TYTUŁEM MISTRZA
Uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
stanowią podstawę do wykonywania czynności wyłącznie w zakresie objętym danym rzemiosłem w odniesieniu do obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

Jedna odpowiedź na „Zakres uprawnień budowlanych

 1. Lena pisze:

  Mądre słowa. No i w sumie temat dość na czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *