Uprawnienia budowlane – jak zostać inspektorem nadzoru budowlanego?

Uprawnienia budowlane – jak zostać inspektorem nadzoru budowlanego?

Aby zdobyć zawód inspektora nadzoru trzeba posiadać co najmniej dyplom technika, uprawnienia budowlane oraz odpowiedni staż pracy w zawodzie.

Do pracy na stanowisko inspektora nadzoru w danej specjalności wystarczają uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowanie robotami budowlanymi. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

inspektor nadzoru inwestorskiego

inspektor nadzoru inwestorskiego

Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących procesu budowlanego. Uprawnienia nadawane są przez wojewodę według danego miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o uprawnienia. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Inwestor budowlany to osoba fizyczna lub prawna, na której imię realizowana jest inwestycja. Zgodnie z ustawą z 7 lipca 1997 roku Prawo Budowlane jest uczestnikiem procesu budowlanego. Z tego też przepisu wynika szereg praw oraz obowiązków inwestora. Osoba  może budować na swoje potrzeby, jak również jako deweloper oraz na potrzeby innych użytkowników.

Główne zadania inwestora budowlanego to:

-opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

– zorganizowanie procesów budowy,

-zapewnienie opracowania projektów,

-zorganizowanie procesów budowy,

-wykonanie i odbiór robót budowlanych,

-ustanowienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Awans zawodowy inspektora nadzoru budowlanego

Awans zawodowy wiąże się z wielkością i złożonością inwestycji budowlanej, którą nadzoruje dany inspektor. Oczywiście inną rangę pełni inspektor, koordynator elektrociepłowni, a inną inspektor nadzorujący budowę domku jednorodzinnego. Istotne w awansie zawodowym jest również doświadczenie na stanowisku w branży budowlanej tak jak np. kierownik budowy czy też rzeczoznawca.

Miejsce pracy inspektora

Miejscem pracy inspektora budowlanego są wszystkie tereny budowy. Mogą to być budynki stoczni, budowle mostów, zapór wodnych, dworców kolejowych.

Inwestor budowlany jest pośrednikiem między inwestorem a kierownikiem budowy. Najczęściej z nim skontaktujemy się w trakcie prowadzenia robót budowlanych. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *