Mostek termiczny

 1. Czym jest mostek termiczny ?

Część obudowy budynku, gdzie jednolity opór cieplny jest znacząco zmieniony w wyniku całkowitej lub częściowej penetracji obudowy budynku przez materiały o różnym współczynniku przewodzenia ciepła lub / i zmiany grubości struktury lub / i różnicy między wewnętrznymi i zewnętrznymi polami powierzchni, jakie występują przy połączeniach ściana podłoga sufit

-mostek cieplny na narożu pomieszczenia wewnętrznego

-mostek wokół okna w ścianie zewnętrznej.

 1. Omów podział mostków termicznych.

Mostek termiczny to miejsce w przegrodzie zewnętrznej, w którym straty ciepła są większe niż typowe dla tej przegrody. Temperatura na wewnętrznej powierzchni w miejscu mostka jest zawsze niższa niż poza mostkiem i dlatego powinna być sprawdzona obliczeniowo dla stwierdzenia czy w miejscach tych nie występuje kondensacja pary wodnej.

Mostki można podzielić na materiałowe i termiczne:

 • Mostki materiałowe powstają, gdy zastosowano materiał o gorszych właściwościach termoizolacyjnych niż reszta przegrody. Typowym tego przykładem są kotwy przechodzące przez warstwę izolacyjną. Odpływ ciepła przez metalowe kotwy jest znacznie intensywniejszy niż przez pozostałą część przegrody wykonanej z materiału izolacyjnego. To np. żelbetowe słupy lub wieńce w ścianach z cegły, ceramiki poryzowanej itp.
 • Mostki geometryczne wynikają z samego kształtu budynku. Geometryczne mostki cieplne powstają wówczas, gdy powierzchnia oddająca ciepło jest znacznie większa niż powierzchnia je przyjmująca. Przykładem tego są naroża budynków, gdzie na powierzchniach przejmujących ciepło po stronie wewnętrznej znacznie spadają temperatury, ponieważ ciepło może intensywnie uchodzić przez większe, oddające je powierzchnie zewnętrzne. Obniżenie temperatury na powierzchni wewnętrznej jest również spowodowane ograniczoną cyrkulacją powietrza w narożu.
mostek termiczny

mostek termiczny

Rys. 1. Mostki termiczne: (a, b) materiałowy – żelbetowy słup oraz wieniec stropowy; (c) geometryczny – zewnętrzny narożnik ściany
Mostki ze względu na kształt można podzielić na:

 • Liniowe – to zakłócenia w otulinie termicznej, występujące na określonej długości. Typowymi przykładami liniowych mostków są łączenia balkonów z płytą stropową lub wieńcem. W miejscu przecięcia przez płytę balkonową ściany zewnętrznej, a w szczególności warstwy izolacji cieplnej powstaje liniowy mostek cieplny. Straty energetyczne powstające w miejscu liniowego mostka cieplnego charakteryzuje liniowy współczynnik przenikania ciepła ψ.
 • Punktowe – Punktowymi mostkami cieplnymi są zakłócenia w termicznej otulinie, które są miejscowo na tyle ograniczone, iż występują tylko punktowo. Typowymi przykładami punktowych mostków są elementy mocujące takie jak kotwy stalowe do mocowania izolacji, stalowe kotwy i konsole stanowiące podparcie dla elewacji z betonu, klinkieru, kamienia naturalnego, belki stalowe (np. elementy daszków, balkonów itp.) mocowane do konstrukcji budynku. Straty ciepła spowodowane punktowymi mostkami cieplnymi charakteryzuje punktowy współczynnik przenikania ciepła χ.
 1. Jakie są skutki występowania mostków termicznych?

Konsekwencją występowania mostków cieplnych jest:

 • Groźba powstawania zagrzybienia
 • Ryzyko występowania negatywnych wpływów na zdrowie (alergie itd.)
 • Niebezpieczeństwo powierzchniowej kondensacji pary wodnej
 • Większe straty energii grzewczej
 • Większe straty ciepła
 • Lokalne odczucie chłodu

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *