Uprawnienia Budowlane egzamin ustny

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane to, po egzaminie pisemnym, druga część egzaminu. Do egzaminu ustnego dopuszczeni są tylko kandydaci którzy uzyskali pozytywny wynik z części testowej.

Kandydat przystępujący do egzaminu ustnego rozpoczyna egzamin od wylosowania zestawu pytań. Ilość pytań oraz ich zakres jest uzależniony od specjalności i rodzaju uprawnień (od 5 do 10 pytań). Szczegółowy program egzaminu dla swojej specjalności znajdziesz na stronie: http://uprawnienia-budowlane.com/egzamin/szczegolowy-program

Pytania obejmują swoim zakresem:
a) umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa,
b) umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej,
c) zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega;
d) część praktyczną polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy w zakresie specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega.

Po wylosowaniu pytań kandydat ma czas na przygotowanie się (max. 25 min.). Cały egzamin trwa około 1 godziny. W czasie przeznaczonym na przygotowanie się kandydaci mogą korzystać z materiałów (aktów prawnych, Polskich Norm, Eurokodów) przygotowanych przez Izbę lub swoich własnych zabranych na egzamin.

 

Przykładowe pytania na egzamin ustny (losowo dla uprawnień wykonawczych, projektowych i projektowo-wykonawczych) dla specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlanej:
 1. Metody ochrony stali konstrukcyjnej przed korozją.
 2. Omów rodzaje izolacji wodochronnych.
 3. Jakie jest najniższe usytuowanie podłogi w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi?
 4. Opisać płyty Filigran oraz omówić ich pracę.
 5. Montaż okna w murze z izolacja ze styropianu.
 6. Jakie są warunki techniczne pochylni dla niepełnosprawnych.
 7. Wymień zadania organów nadzoru budowlanego?
 • elektryczne:
 1. Co to jest przewód uziemiający?
 2. Omów oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi.
 3. Co należy do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego?
 4. Co to jest moc zapotrzebowana i obliczeniowa moc szczytowa?
 5. Jakie części metalowa nie są dopuszczone do stosowania jako przewód ochronny lub jako przewody ochronne wyrównawcze?
 6. Co to jest przewód ochronny wyrównawczy?
 7. Rodzaj oznakowania przeszkód lotniczych ze względu na porę (dzień, noc)?
 • sanitarne:
 1. Jak mogą być zagospodarowane wody opadowe z działki?
 2. W jakim celu stosuje się na instalacjach grzewczych CO i CWU magnetyzery?
 3. Podaj sposoby połączeń przyłącza wody z siecią.
 4. Co należy instalować przed każdym gazomierzem?
 5. Kto sprawuje nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia?
 6. Gdzie nie można stosować wentylacji wyciągowej?
 7. Opis projektu przy otwartym wykopie dla wodociągu?
 • mostowa:
 1. Czy na drodze klasy S można sytuować rondo.
 2. Zasady wytyczania obiektów mostowych.
 3. Warunki do ustalenia minimalnego światła mostu.
 4. Scharakteryzować typy skrzyżowań. Gdzie i od czego zależy ich zastosowanie.
 5. Podaj jakie warunki muszą spełniać tunele dla pieszych.
 6. Co to jest skrajnia. Ile wynosi na drogach klasy G, Z, L i D. Co może znajdować się w skrajni?
 7. Obowiązki inwestora w procesie budowlanym.
 • drogowa:
 1. Kiedy się nie stosuje krzywej przejściowej?
 2. Podać zasady ogrodzenia autostrady.
 3. Podać podstawowe zasady gwoździowania skarp.
 4. Podać zasady projektowania ścieków liniowych w ciągu dróg, ulic i placów.
 5. Warunki kształtowania nasypów i wykopów.
 6. Co to jest przejazd, przejazd dwupoziomowy, przejście drogi publicznej z kolejowa?
 7. Kto jest zarządcą poszczególnych kategorii dróg?
 • hydrotechniczna
 1. Kiedy można wykonywać wykopy o ścianach pionowych?
 2. Zasady wykonywania narzutu za budowlą upustową o piętrzeniu do 1 m.
 3. Podać wymagania betonu hydrotechnicznego. Omówić transport oraz charakteryzujące parametry materiału.
 4. W jakich przypadkach pale ściskane należy dodatkowo obliczać z uwagi na wyboczenie?
 5. Jakie warunki należy spełnić przy wykonywaniu robót ziemnych w okresie zimowym z uwagi na obniżoną temperaturę?
 6. Kiedy i komu przysługuje odzież robocza?
 7. Jakie wyróżnia się sposoby wykonywania pali wierconych?

Pozostałą część pytań nasi użytkownicy otrzymują po zakupie programu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *